Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Prípravky Galleko, alebo keď nám počasie nepraje

19. 06. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 292x

V minulých článkoch sme zvykli hovoriť o jednotlivých prípravkoch Galleko a ich pozitívnych účinkoch a ekonomických prínosoch pri pestovaní jednotlivých druhov plodín. Aktuálne je našim spoločným menovateľom problém, s ktorým sa momentálne potykajú poľnohospodári ako v Čechách, tak aj na Slovensku, a tým problémom je nedostatok zrážok - sucho.

Agronutrition

Už v minulom roku sme mali oblasti (západné Slovensko, južné Čechy a Morava), ktoré trpeli rovnakým problémom. Zatiaľ sa javí, že v tomto roku, bude tento problém ešte väčší. Nezriedka sa objavujú lokality, kde súhrn zrážok v štvrtom mesiaci neprekročil 10 mm. V čase vzniku nášho článku, bol pravdepodobne najviac postihnutou plodinou jarný jačmeň (aj keď nielen kvôli nedostatku zrážok) a mak. Veľké výkyvy v úrodách sa však očakávajú aj v repkách a pšeniciach. Tu je možné s využitím rôznych pomocných látok výšku úrody už len veľmi ťažko ovplyvniť, pretože vegetačné štádium je vo finálnych fázach. Sústredíme sa preto na plodiny, kde tá možnosť ešte stále je - kukurica, slnečnica, sója, cukrová repa... a podobne.

Vzhľadom na priebeh počasia, sú príležitosťou pre tieto plodiny prípravky s komplexným pôsobením. To znamená pôsobiace nielen stimulačne, ale aj protistresovo. Medzi takéto rokmi overené prípravky, patria aj výrobky Galleko®. Spájajú v sebe stimulačné, regeneračné a protistresové pôsobenie. Predstavujú unikátne vyváženú zmes huminových látok, aminokyselín, výťažkov z morských rias, protistresových látok a z hľadiska výživy rastliny potrebných mikro- a makroprvkov. Ich úlohu je podporiť ako rast koreňovej sústavy (dĺžka, hrúbka, štruktúra koreňov), tak aj nadzemnej časti a pomôcť rastline lepšie zvládať stresové obdobia (v tomto prípade nedostatok vlahy). Aj keď je ich záber a účinky široké, majú svoje limity a určite nie sú „liekom na smrť“.

V praxi sa často stretávame s názorom, že keď neprší naozaj dlhodobo, porastom už nič nepomôže, lebo bez vody nič nefunguje. S týmto názorom určite súhlasíme, avšak určitá alternatíva existuje aj v rámci prípravy na takéto obdobie. Ako sa hovorí: „Šťastie praje pripraveným.“ Preto nečakajme na to, aká bude sezóna, aký bude priebeh počasia. Začnime s podporou porastu už pri príprave osiva. Prípravok Galleko špeciál slúži ako doplnok pri morení. Predstavuje ekonomicky veľmi efektívnu formu stimulácie. Spolu s osivom sa dostáva do pôdy a začína pôsobiť. Zvýšením energie klíčivosti, podporou rozvoja koreňovej sústavy získa porast náskok, z ktorého dokáže ťažiť práve v nepriaznivých časoch.

Ako každým rokom, aj v tomto, prebiehajú maloparcelkové pokusy s prípravkami Galleko v jarnom jačmeni v NPPC VÚRV Piešťany (lokalita Borovce). Na obrázku 1 sú vyznačené varianty, ktoré boli ošetrené práve prípravkom Galleko špeciál. Už na prvý pohľad sú tieto porasty zelenšie a vitálnejšie v porovnaní s kontrolou. Ešte lepšie je vidno účinky prípravku pri pohľade na detaily rastlín (obr. 2). Rozdiely sú viditeľné voľným okom. Jednoznačne môžeme skonštatovať, že na ošetrených variantoch sa účinky sucha ešte neprejavili tak ako na kontrole. Na doplnenie treba uviesť, že príprava pôdy, výživa a pesticídna ochrana bola v oboch prípadoch rovnaká. V uvedenej pokusnej lokalite padlo v mesiaci apríli 17 mm zrážok.

Obr. 1: Stav porastu jarného jačmeňa, 3. 5. 2018, odroda Malz, NPPC VÚRV Piešťany - lokalita Borovce, siata 28. 3. 2018
Obr. 1: Stav porastu jarného jačmeňa, 3. 5. 2018, odroda Malz, NPPC VÚRV Piešťany - lokalita Borovce, siata 28. 3. 2018

Obr. 2: Stav rastlín jarného jačmeňa, 3. 5. 2018, odroda Malz, NPPC VÚRV Piešťany - lokalita Borovce, siata 28.3.2018
Obr. 2: Stav rastlín jarného jačmeňa, 3. 5. 2018, odroda Malz, NPPC VÚRV Piešťany - lokalita Borovce, siata 28.3.2018

Galleko špeciál veľmi dobre účinkuje aj v prípade kukurice (obr. 3). Aj tu dokáže výrazne predĺžiť korene a rastlina tak načerpá vlahu a výživu z väčšej hĺbky. V prípade nedostatku vlahy dokáže dlhšie znášať nepriaznivé podmienky. Kvalitný, dlhý, mohutný koreň je jedným z prvých predpokladov pre prekonanie týchto stresových faktorov. No nesmie zostať jediným.

Pre ošetrenie mladých rastlín (sója, kukurica, slnečnica, cukrová repa...) v počiatočných vegetačných štádiách, slúži prípravok Galleko rast. Podporuje, stimuluje rast ako nadzemnej, tak aj pozemnej časti rastliny. Jeho účinky najlepšie dokumentujú obrázky slnečnice z minuloročnej sezóny (obr. 4). Pokusný variant 1. bol kontrolný, na ošetrenie 2. a 4. variantu bol použitý Galleko rast. Znova sú viditeľné veľké rozdiely v kvalite koreňovej sústavy. Výrazne predĺžený kolový koreň je charakteristickým znakom, že prípravok účinkuje. A pri podpore koreňa to nekončí. Mohutnejšie sú následne aj stonky, väčšia je aj listová plocha - väčší počet listov (obr. 4b). Výsledkom je následne vyššia úroda.

Rastliny sú však vystavované stresovým podmienkam nielen na začiatku svojho vegetačného cyklu, ale počas celého vegetačného obdobia. Preto je dobré doplniť protistresové látky aj v ďalších vegetačných fázach. K tomu slúži prípravok Galleko kvet a plod. Ako už názov napovedá aplikuje sa na začiatku kvitnutia. Jednou z jeho úloh je práve doplnenie protistresových látok a snaha o zmiernenie nepriaznivých vplyvov na rastliny aj v neskorších štádiách. Okrem iného však podporuje aj kvalitu tvorby peľu a dokáže priaznivo ovplyvniť HTS aj v nepriaznivých podmienkach. Prípravok bol použitý aj na ošetrenie 2. a 3. pokusného variantu slnečnice.

V minulom roku sa pokusná lokalita Borovce vyznačovala najnižším množstvom zrážok (v porovnaní s ostatnými lokalitami, kde prebiehali pokusy s prípravkami Galleko). Práve tu boli najlepšie preverené prínosy jednotlivých aplikácii na porasty aj v suchých podmienkach. Za obdobie 1–6/2017 tu napršalo spolu 153 mm zrážok. Tento fakt ovplyvnil celkovú výšku úrod jednotlivých plodín. No ako je možné vidieť v  tabuľkách 1-2, aplikácie prípravkov Galleko boli aj v týchto podmienkach ekonomicky rentabilné (v prípade kukurice aspoň znížili stratu).

Tabuľka 2 dokumentujúca číselné parametre prínosu pokusov v kukurici iba potvrdila výsledky priebežného monitorovania pokusov s prípravkami Galleko. Rozdiel vo výnose oproti kontrole, vyčíslený na 1 t/ha, respektíve viac ako 1 t, je výsledkom už spomínaných stimulačnách účinkov prípravkov Galleko®, ako aj ich silného protistresového pôsobenia.

Galleko® je príležitosť získať z hektára viac a to aj v prípade horších rokov, s nižšími výkupnými cenami plodín. Galleko® pomôže zachovať rentabilitu pestovania plodín v slabšom roku a významne navýšiť prínos v rokoch s lepšími podmienkami.

Tab. 1: Vplyv aplikácie prípravkou Galleko® na ekonomiku pestovanie slnečnice, 2017, odroda NK Brio, NPPC VÚRV Piešťany - lokalita Borovce (160 m n. m.)**

Var.

Dávka
(l/ha)

Termín aplikácie

Úroda

Prínos Galleko

Náklady Galleko*

t/ha

€/ha

CZK/ha

Kontrola

 

 

1,75

 

 

 

Galleko rast

1

4 listy

1,92

0,17

29,20

788,00

Galleko rast
Galleko kvet a plod

0,8
0,8

4 listy
1 m vyš. Porastu

2,50

0,75

47,60

1284,80

Vplyv aplikácie prípravkou Galleko® na ekonomiku pestovanie kukurice, 2017, hybríd ES Mosquito, NPPC VÚRV Piešťany - lokalita Borovce (160 m n. m.)**

Var.

Dávka
(l/ha)

Termín aplikácie

Dĺžka šúľkov (cm)

Úroda

Prínos Galleko

Náklady Galleko*

t/ha

€/ha

CZK/ha

Kontrola

 

 

14,2

1,65

 

 

 

Galleko rast
Galleko kvet a plod

0,8
0,8

6–8 listov
100 cm

18,5

3,01

1360

47,6

1284,8

Galleko rast

1

6–8 listov

15,9

2,58

930

29,2

788

* prepočet na základe platných cenníkových cien (bez DPH) v roku 2017
** Pokusy dozorovala: Ing. Mária Sekerková, CSc.

Obr. 3: Stav rastlín kukurice siate, 16. 5. 2018, D-K zemědělská a.s. okres Plzeň, siata 18. 4. 2018
Obr. 3: Stav rastlín kukurice siate, 16. 5. 2018, D-K zemědělská a.s. okres Plzeň, siata 18. 4. 2018

Obr. 4: Stav rastlín slnečnice, 8.9.2017, odroda NK Brio, NPPC VÚRV Piešťany - lokalita Borovce
Obr. 4: Stav rastlín slnečnice, 8.9.2017, odroda NK Brio, NPPC VÚRV Piešťany - lokalita Borovce

Související články

Vliv stimulátorů fyziologických procesů na fytotoxické působení herbicidů

03. 12. 2018 Ing. Jaroslav Šuk, Ing. Jaromír Šuk, Ing. Eva Zusková; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 250x

Prínos ošetrenie repky ozimnej prípravkami Galleko v sezóne 2017/18

16. 09. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko® Stimulace Zobrazeno 293x

Galleko koreň - zabezpečí vynikajúci štart repiek

16. 08. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 227x

Pokusy se stimulací sóji v roce 2017

26. 07. 2018 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Stimulace Zobrazeno 300x

Galleko® špeciál - kvalitné oziminy s kvalitným štartom

17. 07. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko® Stimulace Zobrazeno 261x

Další články v kategorii Stimulace

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail