BASF
BASF
BASF

Kestom - Monas technology

Technológia Galleko® v porastoch maku siateho

18. 07. 2021 Ing. Patrícia Slamková; Galleko s.r.o. Stimulace Zobrazeno 938x

Uplynulá sezóna sa niesla v duchu extrémneho počasia. Sucho sprevádzalo väčšinu regiónov od zasiatia až do konca mája. Od júna prišli dažde, na viacerých miestach prívalové. Vieme, že žiadny ročník sa neopakuje, a preto je pestovanie maku tak trochu adrenalínové dobrodružstvo. No aj vďaka svojej výkupnej cene, sa pre pestovateľov stal ekonomicky zaujímavou plodinou.

Proseeds

Aj keď má každý pestovateľ „svoje“ overené postupy, spoločným menovateľom úspechu sa stávajú technológie, zabraňujúce presušeniu pôdy. Čoraz väčší dôraz sa kladie na udržanie vody v pôde. No to je len jedno z možných riešení, aj keď veľmi významné. Tým ďalším je aj použitie rôznych prípravkov, ktorých úlohou je pomôcť rastlinám lepšie znášať nepriaznivé poveternostné vplyvy. Svoje overené a komplexné riešenie ponúka aj značka Galleko. Toto riešenie pozostáva z prípravkov, ktorých účinky je možné sledovať tak v oblasti morforegulácie, stimulácie ako aj v lepšej odolnosti rastlín voči nepriaznivým vplyvom počasia. Výsledok je viditeľný nielen v navýšení úrody, ale aj v zlepšení jej kvalitatívnych ukazovateľov. Prípravky Galleko sú vyváženou zmesou huminových látok, aminokyselín, auxínov a ich prekurzorov, fytohormónov, výťažkov z morských rias, protistresových látok a obsahujú aj zložky výživy.

Neustále stúpa význam kvality osiva. Pestovatelia sú často nútení siať osivo do suchého lôžka, prípadne po dažďoch bojujú s prísuškami. Preto odporúčame, pridať k moreniu osiva prípravok Galleko špeciál v dávke 12,0 l/t, ktorý vám zabezpečí vysokú energiu klíčenia aj v suchších podmienkach. Rastliny budú dostatočne silné, aby sa vysporiadali s prísuškami, čo nám automaticky zvyšuje počet vitálnych jedincov. Humínové látky pôsobia na rozvoj koreňovej sústavy. Vďaka ním je koreň mohutnejší a bohatší na jemné koreňové vlásočnice. Pre rastlinu tak vytvára výhodu, vďaka ktorej si dokáže načerpať živiny a vlahu a to aj v „nepriaznivých“ podmienkach. Pomáha tak vytvárať prvý predpoklad úspechu, a tým je zdravý a funkčný koreňový aparát rastliny. Výsledkom je tak vitálny a vyrovnaný porast.

Rastliny sú v prvých mesiacoch po vzídení častokrát vystavené nízkym teplotám, suchu, podmáčaniu a utlmujúcemu vplyvu herbicídov, čo vedie k stresovaniu jedincov. Preto je veľmi žiaduce s herbicídnou ochranou použiť aj prípravok Galleko arider v dávke 0,5 l/ha. S vyváženým obsahom morských rias a protistresových zložiek aktívne pomáha mladým rastlinám prekonávať a odolávať nepriaznivým vplyvom počasia. Po ošetrení herbicídom a napadnutí škodcami sa zmierni stres a rastliny sa budú rýchlejšie regenerovať.

Prínos prípravkov ocenia rastliny a následne aj pestovatelia napr. v prípade studenej jari. Po príklad nemusíme chodiť ďaleko do minulosti. Máj 2020 bol poznačený výrazne chladným počasím. Niekoľkodňové prízemné mrazy sa podpísali pod stavy porastov a to nielen pri maku. Kombinácia jednotlivých zložiek prípravkov Galleko následne zrýchľuje a skracuje fázu regenerácie. Poškodená rastlina sa tak rýchlejšie dostáva do formy. Aj v tomto prípade platí, že čas sú peniaze. Čím menej energie a času stratí rastlina regeneráciou, tým viac jej ho zostáva pre tvorbu úrody. Aplikácie sú nielen nenáročné, ale aj vysoko ekonomicky rentabilné. Potvrdzujú to aj výsledky maloparcelkových pokusov, ktoré v roku 2017 prebiehali na dvoch výskumných inštitúciách. Tou prvou je Agrada, s.r.o. (lokalita Červený Újezd, ČR) kde patronát nad pokusmi mal Prof. Ing. Jan Vašák, CSc. a dozoroval Ing. Pavel Cihlář, Ph.D. Aplikácia prípravku Galleko špeciál priniesla navýšenie úrody o 120 kg voči kontrole, a to pri úrodovej hladine nepresahujúcej 1 t. Pod konečným výsledkom sa podpísalo hneď niekoľko nepriaznivých vplyvov, ako to vyplýva aj zo záverečnej správy: „Po 19. 4. došlo k nástupu mrazivých rán, která mák zastavily v růstu a vývoji. Chladná perioda trvala do 24. 4. Po srážkách z poslední dekády dubna přestalo pršet a sucho přetrvávalo až do 22.6., kdy občasné srážky s jednou výjimkou (6.6. - 7,3 mm) nepřekročily 2 mm (jednalo se o tzv. suché deště). Tato suchá perioda, která nastala v období pro mák a ostatní jařiny nejméně vhodným, zapříčinila velký stres u rostlin a rovněž velmi malý výskyt houbových chorob. Rostliny byly rovněž poškozeny velmi vysokými teplotami z přelomu května a června (7 tropických dní - měřeno na VS Červený Újezd) (Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.; Zpráva o výsledcích přesných maloparcelkových pokusů se stimulátory společnosti Galleko u řepky ozimé, ječmene jarního, máku setého a pšenice ozimé v roce 2017)“. Dosiahnutý výsledok je o to hodnotnejší.

Tab. 1: Maloparcelkové pokusy mak siaty (odroda Major, Agrada s.r.o., Červený Újezd, 2017)

Var.

Dávka

Úroda (t/ha)

HTS (g)

Hmotnosť semien (g/tobolku)

Kontrola

 

0,8475

0,46

1,9

Galleko špeciál

13 l/t osiva

0,9675

0,447

2,13

Sejba: 28.3.2017, zber: 15.8.2017

Druhou inštitúciou, ktorá v rovnakom roku robila maloparcelkové pokusy s prípravkami Galleko v maku bolo NPPC VÚRV Piešťany - Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš, SR. Aplikácia prípravku Galleko špeciál zvýšila úrodu semien o 5,5 % a makoviny o 5 %. Podrobnejšie výsledky v tabulke 2.

Tab. 2: Maloparcelkové pokusy mak siaty (odroda MS Zafir, NPPC VÚRV Piešťany, VŠS Malý Šariš, 2017)

Var.

Dávka

Úroda (t/ha)

Hmotnosť z  1 tobolky (g)

semena

makovina

semena

makovina

Kontrola

 

1,23

0,777

2,12

1,34

Galleko špeciál

12,0 l/t osiva

1,298

0,815

2,15

1,35

Galleko špeciál
Galleko koreň
Galleko kvet a plod

12,0 l/t osiva
0,5 l/ha
0,6 l/ha

1,326

0,831

2,18

1,37

Na trhu je v súčasnosti veľa odrôd s vysokým úrodovým potenciálom, ale porasty maku vyžadujú ľahké, vzdušné pôdy, ktoré majú problém udržať vlahu. S použitím kombinácie prípravkov Galleko koreňGalleko univerzál. V odporúčanej dávke (0,6 + 0,6 l/ha) vo fáze listovej ružice. Účelom tohto vstupu je posilniť tvorbu a rast koreňovej sústavy, vďaka ktorému si rastliny môžu siahnuť hlbšie na živiny a vlahu. Auxíny podporia transport živín do novovznikajúcich častí rastlín. Protistresové látky a výťažky z morských rias zvýšia odolnosť rastlín voči stresovým vplyvom. Nadzemná časť rastlín bude mohutnejšia, pletivá silnejšie a porasty odolnejšie voči poliehaniu počas celej vegetácie. Zabezpečíme tak predpoklad vysokej úrody aj v náročnejších podmienkach.

Proces vývinu makovíc je mimoriadne dôležité obdobie a my mu venujeme zvýšenú pozornosť. Pestovatelia si veľmi obľúbili použitie prípravku Galleko kvet a plod v dávke 1,0 l/ha. Aplikuje sa vo fáze háčkovania maku. Jeho úlohu je udržať rastlinu v chode a pomôcť jej prekonať záverečné vegetačné štádiá. Podporuje tok živín do toboliek a tvorbu semien. Zmierňuje stres, ktorý v tomto čase pre rastlinu predstavuje nedostatok zrážok, sucho s výrazný slnečný svit. Použitím na potravinárske odrody významne zvyšuje HTS. Aplikáciou na vysokomorfínové odrody maku výrazne navyšuje obsah morfínu v makovine v priemere o 0,3-0,6 %, a samozrejme zvyšuje aj hmotnosť samotnej makoviny. Potvrdilo sa to aj v minulej sezóne v poloprevádzkových pokusoch.

Jeden z pokusov uskutočnila spoločnosť sídliaca v okrese Třebíč (ČR). Jarný výsev sa uskutočnil v termíne obvyklom pre túto lokalitu. Prípravky z rady Galleko boli použité v dvoch aplikáciách. V prvej aplikácii (listová ružica, 22. 5. 2020) boli v TM spolu s pesticídmi prípravky: Galleko Koreň + Galleko list (0,4 + 0,4 l/ha). Po aplikácii prípravkov bolo možné na pokusnej časti oproti kontrolnej časti vidieť tieto rozdiely: koreňová sústava bola mohutnejšia, s výrazne bohatším výskytom koreňového vlásnenia, hrúbka rastliny bola väčšia. V druhej aplikácii (háčkovanie maku, 12. 6. 2020) bol použitý prípravok Galleko Kvet a plod (0,8 l/ha) v TM s pesticídmi a výživou. Po aplikácii prípravkov bolo na rastlinách v pokusnej časti viditeľné, že počas pretvávajúceho sucha oveľa menej usychajú. Rastliny ošetrené prípravkami Galleko boli vitálnejšie, mali lepší koreňový systém a evidentne lepšie odolávali stresovým faktorom. Výsledkom použitia prípravkov Galleko je navýšenie úrody o 280 kg/ha oproti neošetrenej časti pri priemere podniku 1,2 t/ha časti (obr. 1).

Obr. 1: Mak siaty, odroda MS Harlekyn (12. 8. 2020, okr. Třebíč, ČR)
Obr. 1: Mak siaty, odroda MS Harlekyn (12. 8. 2020, okr. Třebíč, ČR)

Druhý z pokusov uskutočnila spoločnosť sídliaca pri Nových Zámkoch (SR). Pokusná parcela sa nachádzala pri obci Malá Mužla, neďaleko od maďarských hraníc, nadmorská výška 112 m n. m. Zrážkové podmienky počas vegetovania pokusu boli veľmi slabé. Pôda ľahká a piesočnatá a pokusná časť parcely svahovitá. Zákazník zvolil alkaloidnú odrodu Botond. Jarný výsev sa uskutočnil v termíne 19. 2. 2020. Prípravky Galleko boli použité v dvoch aplikáciách. V prvej aplikácii vo fáze listovej ružice (2. 4. 2020) boli v TM spolu s pesticídmi prípravky: Galleko Koreň + Galleko Univerzál (0,6 + 0,6 l/ha). Po aplikácii kombinácie prípravkov sme na pokusnej časti mali možnosť vidieť veľa pozitívnych vplyvov. Rastliny boli už na prvý pohľad silnejšie a hrubšie, koreňová sústava mohutnejšia s väčším množstvom jemného koreňového vlásnenia. V druhej aplikácii (háčkovanie maku, 28. 5. 2020) sa aplikoval prípravok Galleko Kvet a plod (1,0 l/ha) v TM s pesticídmi a výživou. Porast ošetrený kombináciou týchto prípravkov bol vo viditeľne lepšej kondícii. Mal viac zelenej hmoty v porovnaní s kontrolou a bol vitálnejší, a to aj napriek pôsobeniu sucha a vysokých teplôt. Napriek pretvávajúcim nepriaznivým podmienkam počas vegetácie sa vďaka prípravkom Galleko podarilo zvýšiť hmotnosť makoviny o 188 kg/ha. Výsledok kvalitatívnych rozborov preukázal navýšenie obsahu morfínu o 0,3 %. Tento nárast obsahu morfínu veľmi priaznivo ovplivnil ekonomiku pestovania alkaloidného maku. V kontrolnej časti boli použité stimulačné prípravky od iných spoločností.

Obr. 2 Mak siaty, odroda Botond, (3. 7. 2020, okr. Nové Zámky, SR)
Obr. 2 Mak siaty, odroda Botond, (3. 7. 2020, okr. Nové Zámky, SR)

V posledných rokoch, vďaka stúpajúcim teplotám v zimných mesiacoch stále viac rastie trend pestovania ozimného maku. To prináša výhody v podobe vyššieho počtu vetiev na rastlinách a väčšieho potenciálu úrody. Žiaľ, nesie aj riziko extrémne nízkych teplôt v zimnom období, preto odporúčame na jeseň aplikáciu prípravku Galleko Koreň v dávke 0,8 l/ha vo fáze 3–5 listov, ktorá zosilní pletivá rastlín, pôsobí protistresovo, podporí vytvorenie silnej koreňovej sústavy s jemným koreňovým vlásnením, podporuje zvýšenie výkonu fotosyntézy a vytvára predpoklad pre lepšie prezimovanie jedincov.

Spomínané pokusy (či už prebiehajúce na výskumných inštitúciách alebo priamo u pestovateľov) preukázali opodstatnenosť použitia prípravkov Galleko v porastoch maku siateho. Naše prípravky svojimi morforegulačnými, stimulačnými a protistresovými účinkami dokážu poskytnúť rastlinám výhodu. Výsledkom je tak nielen navýšenie úrody semena a makoviny ale aj navýšenie obsahu morfínov. Toto navýšenie je zaujímavé aj z hľadiska ekonomického a zlepšuje celkovú ekonomiku pestovania maku siateho. Hlavnou filozofiou značky Galleko je, aby pestovateľ dosiahol za svoje investované prostriedky maximálny účinok a úžitok. Do novej makovej sezóny vám prajeme veľa úspechov.

Související články

Mikrobiální biostimulanty a výživa rostlin?

28. 06. 2022 Doc. Ing. Martin Kulhánek, Ph.D. a kol. Stimulace Zobrazeno 283x

UPL celosvětovým lídrem v segmentu biologických řešení

28. 05. 2022 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Stimulace Zobrazeno 144x

Přípravky na bázi rostlinných hormonů určené k jarní regeneraci ozimých plodin

31. 03. 2022 Ing. Lucie Dundálková; Chemap Agro Stimulace Zobrazeno 368x

Pôsobenie a účinky prípravkov Galleko® v sezóne 2019/20

13. 02. 2021 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 847x

Další články v kategorii Stimulace

detail