Chemap Agro s.r.o.

Vplyv prípravkov Galleko na jednotlivé hybridy kukurice

15. 01. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 701x

Počas celého roka sme na týchto miestach publikovali články o účinkoch prípravkov Galleko na rôzne typy poľnohospodárskych plodín. Pre vyjadrenie ich číselného prínosu (zväčša v podobe navýšenia úrody), sme uvádzali väčšinou výsledky z maloparcelkových pokusov v rôznych výskumných inštitúciách v rámci Čiech a Slovenska.

Agronutrition

V tomto čísle sa však pozrieme na prínos prípravkov Galleko v kukurici, no nie optikou výskumných ústavou. V tomto roku sme totiž oslovili tri firmy, ktoré sa zaoberajú výrobou a predajom osív kukurice. V spolupráci s nimi sme aplikovali prípravky Galleko na ich jednotlivé odrody a hybridy kukuríc. Cieľom týchto pokusov bolo preukázať opodstatnenosť aplikácie a prínos prípravkov Galleko pri pestovaní kukurice v rôznych podmienkach (rozdielne typy odrôd a hybridov, lokalita, typ pôdy, množstvo zrážok atď.).

Všetky pokusné a kontrolné porasty, spomínané v tomto článku, boli vystavené bežným poľným podmienkam. Pokusné a kontrolné varianty mali rovnakú výživu, pesticídnu ochranu, agrotechniku a ďalšie. Rozdiel bol iba v tom, že pokusný variant bol navyše ošetrený prípravkami Galleko. Pre aplikáciu sme pôvodne zvolili prípravky Galleko rast a Galleko kvet a plod v dávke 0,8 l/ha a 0,8 l/ha.

Podrobnejšie sme sa už ich zloženiu a účinkom v minulom roku venovali, preto ich dnes predstavíme len veľmi stručne. Prvý z menovaných prípravkov - Galleko rast - aplikujeme vo fáze 4–6 listov. Jeho úlohou je pôsobiť na mladé rastliny. Medzi jeho hlavné účinky patrí skvalitnenie koreňovej sústavy, zlepšenie dostupnosti a využiteľnosti živín v pôde, stimulácia rastu, tvorba zelenej hmoty a v neposlednej rade vyššia odolnosť voči stresom (či už nízkym ranným teplotám, alebo suchu), ktorým sú mladé rastliny na začiatku vegetácie vystavené. Galleko kvet a plod aplikujeme o niečo neskôr, pri výške rastliny cca 1 m. Jeho úlohou je v prvom rade doplniť v rastline protistresové látky do ďalšieho obdobia, nakoľko rastlina vstupuje do obdobia búrlivého rastu a naberania hmoty. Jeho účinky sú viditeľné aj na väčších, dlhších šúľkoch a menšom počte zaschnutých zŕn. Takéto boli metodické plány pre všetky tri pokusy. No nie nadarmo sa hovorí: "Človek mieni a Pánboh mení", alebo výstižnejšie „agronóm mieni a príroda mení“. Bolo tomu tak aj v našom prípade. Vďaka krátkej jari, následne veľkej nárazovosti poľných prác a krátkym aplikačným oknám, technickým obmedzeniam, sme museli tieto metodické plány korigovať. No tieto okolnosti sú bežné aj pre poľnohospodársku prax. Pri každom z uvedených pokusov sme tak reagovali na vzniknutú situáciu inak a prispôsobili sa. Práve vďaka tomu, sú získané výsledky rozmanitejšie a o to ešte cennejšie.

Ako prvú spomenieme firmu GabonaKutáto Nonprofit KFT. História šľachtenia v jej prípade siaha v Maďarsku až do roku 1924. V súčasnosti má zaregistrovaných viac ako 150 odrôd a hybridov rôznych plodín. Ich výsevná plocha celosvetovo presahuje 1. mil. ha. Pokusy tohto typu v kukurici už s nimi robíme tri roky. A je potrebné podotknúť, že zatiaľ Galleko neutŕžilo hanbu, a to ani v mimoriadne suchom minulom roku. Účinky Galleka na ich kukurice, rovnako ako aj jednotlivé odrody kukuríc, ktoré má vo svojom portfóliu táto osivárska firma, si poľnohospodári môžu pozrieť aj „naživo“ na Dňoch poľa. Zvyknú prebiehať na pokusnom poli neďaleko obce Okoč (okres Dunajská Streda, Slovenská republika).

Obr. 1: Kontrolný a pokusný variant, hybrid GKT 384 (27. 9. 2018)
Obr. 1: Kontrolný a pokusný variant, hybrid GKT 384 (27. 9. 2018)

Mnohí túto možnosť využili aj v tomto roku. Ako je vidno na obrázku 1, kontrolný a pokusný porast kukurice boli naoko veľmi podobné. V oboch prípadoch ide o hybrid GKT 384, FAO 380. Vyberali sme rovnaký počet rastlín ako z kontrolného tak aj pokusného variantu. Základným kritériom výberu bola podobná hrúbka stonky rastlín. A prvé viditeľné rozdiely sa skrývali v koreňových sústavách. Je vidno, že koreňová sústava kukuríc ošetrených Gallekom bola mohutnejšia, dlhšia, bohatšia. V poľných podmienkach ju nebolo možné odvážiť, no už vizuálne sú rozdiely viditeľné (obr. 2).

Obr. 2: Detail koreňovej sústavy (27. 9. 2018)
Obr. 2: Detail koreňovej sústavy (27. 9. 2018)

Obr. 3 Detail šúľkov (27. 9. 2018)
Obr. 3 Detail šúľkov (27. 9. 2018)

A potom prišli na rad šúľky. Dĺžkou si síce boli podobné, no hrúbka hovorila v prospech Galleka a počet zaschnutých zŕn je v tomto prípade taktiež menší (obr. 3). Pri počítaní radov na jednotlivých vzorkách bol stav K 13,P 5:15 radu v priemere na jeden šúľok v prospech Galleka. Aj rozdiely v počte zŕn z týchto štyroch vzoriek sú dobre viditeľné (obr. 4 a 5).

Obr. 4 Vizualizácia rozdielov v počte zŕn medzi
Obr. 4 Vizualizácia rozdielov v počte zŕn medzi

Obr. 5 Vizualizácia rozdielov počtu zŕn
Obr. 5 Vizualizácia rozdielov počtu zŕn

Tieto čiastkové parametre sa potvrdili aj v úrode. Konečný výsledok hovorí jasnou rečou (tab. 1). No a to najdôležitejšie na záver. Pôvodný metodický plán pokusu (aplikácia Galleko rast a Galleko kvet a plod) sme museli upraviť a nakoniec sme aplikovali len jeden prípravok, Galleko rast, vo fáze 6 listov v dávke 0,8 l/ha. Nie nadarmo výrobca uvádza, že pre uvedený hybrid je charakteristický „dynamický počiatočný rast“. Vzhľadom na jeho vysokú dynamiku a dostupnú mechanizáciu, nebolo možné vstúpiť do porastu (bez jeho poškodenia) a aplikovať Galleko kvet a plod. Aj napriek tomu sme však dosiahli navýšenie v úrode 535 kg/ha, čo považujeme za skvelý výsledok.

Tab. 1: Úroda zrna kukurice ( hybrid GKT384, 2018)

Var.

Dávka (l/ha)

Úroda pri 14,5% vlhkosti (t/ha)

Kontrola

 

7,466

Galleko rast

0,8

8,001

Druhou spoločnosťou, s ktorou sme spolupracovali na Slovensku bola Candor, s.r.o. Táto spoločnosť, vykonávajúca svoju činnosť na území SR, je súčasťou spoločnosti AGROFINAL Group s.r.o., ktorá, zastupuje a rozvíja francúzske šľachtenie kukuríc, slnečníc a repky viac ako 20 rokov. Komplexné portfólio spoločnosti dopĺňa aj cirok, sója a ďalšie plodiny. Jednotlivé hybridy kukurice z portfólia Candor, s.r.o., rovnako ako aj pôsobenie prípravkov Galleko na tieto hybridy, si mohli pozrieť a zhodnotiť poľnohospodári naživo, na Dňoch kukurice. O pokusy sa staral SELEKT VŠU, a.s. ŠS Horné Chlebany a prebiehali v katastri obce Krušovce (okres Topoľčany, SK). Pokusy dozoroval Ing. Tomáš Mokoš, ktorému týmto ďakujeme za spoluprácu. Zo širokej ponuky hybridov kukurice sme si pre potreby pokusov s prípravkami Galleko vybrali dva, a to ES Yeti (FAO 290) a San Isidro RH+ (FAO 450). Prvý z nich je charakterizovaný ako stredne skorý, silážny a bioplynový hybrid s veľmi vysokou a ročníkovo stabilnou výkonnosťou. V Nemecku je na Listine odporúčaných hybridov pre bioplynové stanice pre svoju vysokú výťažnosť metánu. Druhý z uvedených hybridov sa vyznačuje vysokým obsahom oleja. Plánovaná metodika pokusov bola popísaná už v úvode tohto článku. No realita bola iná. Je pravdou, že v tomto prípade sme „zmeškali“ prvú aplikáciu. Prípravky Galleko rast a Galleko kvet a plod sa preto aplikovali v dávkach 0,8 + 0,8 l/ha spolu. Výška porastu v dobe aplikácie presahovala 1 m. Cieľom pre tento pokus bolo preto zadokumentovať a vyjadriť prínos aplikácie Galleko v neskorších fázach rastlín. V polovici septembra (13. 9. 2018), keď prebiehali spomínané Dni poľa, boli kontrolné a pokusné porasty vizuálne veľmi podobné. No len na prvý pohľad. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade, rozdiely boli viditeľné hneď po výbere vzoriek. Porast ošetrený prípravkami Galleko mal znova kvalitnejšiu koreňovú sústavu. Korene boli dlhšie, obsahovali viac jemných vlásočníc (obr. 6–7).

Obr. 6: Hybrid ES Yeti (FAO 290)
Obr. 6: Hybrid ES Yeti (FAO 290)

Obr. 7: Hybrid San Isidro RH+ (FAO 450)
Obr. 7: Hybrid San Isidro RH+ (FAO 450)

A práve táto koreňová sústava znamená pre rastliny lepší prístup k výžive, vlahe a lepšie zvládanie stresových podmienok. No prípravky Galleko neovplyvnili len koreň. Rozdiely boli následne viditeľné aj na dĺžke šúľkov a teda aj počte zŕn. V prípade hybridu San Isidro RH+ boli tieto vizuálne rozdiely fantastické. Neskoršie číselné vyhodnotenie úrody tieto zistenia len potvrdili (tab. 2).

Tab. 2: Úroda zrna kukurice, Candor, s.r.o., 2018

Hybrid

Ošetrenie

Dávka (l/ha)

Úroda* (t/ha)

Navýšenie* (t/ha)

HTZ (g)

ES Yeti (FAO 290)

Kontrola

 

8,5

 

290

Galleko rast
Galleko kvet a plod

0,8
0,8

8,9

0,4

310

San Isidro RH + (FAO 450)

Kontrola

 

7,8

 

260

Galleko rast
Galleko kvet a plod

0,8
0,8

8,4

0,6

280

Na základe týchto číselných výsledkov môžeme konštatovať, že aj spoločná aplikácia dvoch prípravkov Galleko v neskorších fázach, bola prínosná. Lepší výsledok pri hybride San Isidro RH + si spájame s vyšším FAO (výsev a zber oboch hybridov prebiehal v rovnakom termíne).

Dostávame sa k tretej spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom osív kukurice, s ktorou sme v tomto roku spolupracovali pri overovaní účinnosti prípravkou Galleko na rôzne hybridy kukurice. Nechali sme si ju nakoniec, pretože ide už o stálicu na osivárskom nebi a je ňou spoločnosť KWS OSIVA s.r.o. Je zbytočné túto spoločnosť rozsiahlo predstavovať. Veľkú výpovednú hodnotu má už len údaj, že osivami sa zaoberá od 1856 roku. V prípade tejto spoločnosti prebiehal pokus s hybridmi kukurice vo firme Agrospol Blšany v.o.s. (okres Louny, Česká republika). Plánovaná metodika pokusu bola dodržaná. Už vizuálne porovnanie šúľkov dopadlo lepšie pre porasty ošetrené Gallekom. Rozdiely boli ako v predchádzajúcich prípadoch v dĺžke šúľkov, počte a veľkosti zŕn, množstve zaschnutých zrń.

Obr. 8 Vľavo kontrola, vpravo ošetrené Gallekom
Obr. 8 Vľavo kontrola, vpravo ošetrené Gallekom

Obrázok 8 hovorí jasnou rečou. Ako v predchádzajúcich prípadoch, ani tu nezostalo iba pri obrázkoch. Číselné vyjadrenia úrody iba potvrdili prínos aplikácie Galleko prípravkov. Podrobnejšie výsledky a údaje o aplikáciách sú v tabulke 3. Pri tomto pokuse treba zobrať do úvahy aj vplyv počasia na celkovú výšku úrody. Oblasť, v ktorej prebiehal tento pokus bola počas celého roku 2018 zaradená do kategórie výnimočné sucho. Behom vegetácie, čo je v tomto prípade od 19.4.–22. 9. 2018 bol súhrn zrážok na danej farme 193 mm. Dlhodobý priemer v Ústeckom kraji je 636 mm za dvadsať rokov (rok 2017 667 mm). V „rozhodujúcich“ mesiacoch, čo je apríl (2,8 mm), máj (17 mm), júl (18,4 mm) a august (58,6 mm) padlo veľmi málo zrážok a to malo veľký vplyv na rast a vývoj rastlín. Tieto čísla ešte viac zvýrazňujú technológiu Galleko, pretože s týmto úhrnom zrážok a prihliadnutím k vysokým teplotám hodnotíme prínos ako veľmi dobrý.

Tab. 3: Úroda zrna kukurice, KWS Osiva s.r.o., 2018

Hybrid

Ošetrenie

Dávka (l/ha)

Úroda* (t/ha)

Navýšenie* (t/ha)

KWS 2370 (FAO 290)

Kontrola

 

3,85

 

Galleko rast
Galleko kvet a plod

0,8
0,8

4,00

0,15

Ricardinio (FAO 230)

Kontrola

 

4,29

 

Galleko rast
Galleko kvet a plod

0,8
0,8

4,59

0,30

Kaduras (FAO 240)

Kontrola

 

2,89

 

Galleko rast
Galleko kvet a plod

0,8
0,8

3,11

0,22

Záver

Prípravky Galleko aj v roku 2018 potvrdili svoju opodstatnenosť a prínos pri pestovaní kukurice. V troch prevádzkových pokusoch, pri rôznych typoch hybridov, rôznych klimatických podmienkach, rôznych oblastiach vplývali na porasty a ich účinky prispeli k navýšeniu úrody.

*výsledky úrody prepočítane na 14% vlhkosť

Související články

Prínos aplikácie prípravku Galleko® koreň v porastoch repky ozimnej

15. 12. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 339x

Technológia Galleko v porastoch repky ozimnej

14. 09. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 778x

Galleko® špeciál - overený pomocník

26. 08. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 432x

Jarná regenerácia ozimných obilnín prípravkami Galleko®

14. 04. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 690x

Lze ovlivnit počet produktivních odnoží a konečný výnos pšenice ozimé?

30. 03. 2019 Ing. Radoslav Koprna, Ph.D.; Univerzita Palackého v Olomouci, Ing. Jiří Petrásek, Ing. Jan Šamalík; Chemap Agro s.r.o. Stimulace Zobrazeno 876x

Další články v kategorii Stimulace

detail