Chemap Agro s.r.o.

Výsledky pokusov s prípravkami Galleko v sezóne 2018/19 vo vybraných plodinách

22. 02. 2020 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 357x

Jeseň znamená pre poľnohospodárov aj začiatok novej sezóny. Inak tomu nie je ani v tomto roku. Jesenné práce prebiehajú v plnom prúde. Porasty ozimín sú z väčšej časti už založené. A aj keď stále platí to staré známe „rok roku nie je bratom“, tohtoročná jeseň sa veľmi podobá na tú minuloročnú. A to nielen čo sa týka počasia. Tiež je pre ňu charakteristické mimoriadne teplé počasie s pomerne nízkym výskytom zrážok. Porasty repiek na mnohých miestach vzchádzali v niekoľkých fázach. Nedostatok vlahy spôsobil, že mnohé porasty štartovali až tri týždne po vysiatí.

Polní dny Sója 2020

Teplé a suché počasie ide v ruku v ruke aj s intenzívnym tlakom škodcov, ktorý ešte miestami pretrváva v podobe vošiek. A ani obilniny na tom nie sú o nič lepšie. Prvé sejby už bolo nutné taktiež ošetriť aj insekticídne. A práve teraz pri zakladaní porastov je potrebné zobrať do úvahy aj ďalšie faktory, ktoré ovplyvnili výšku dopestovanej úrody v poslednej a práve končiacej sezóne. Vzhľadom na vývoj počasia v posledných rokoch je veľká pravdepodobnosť, že tak ako sa teraz opakuje minuloročná jeseň, rovnako to bude aj v prípade zimy a jari. Nezabúdajme preto na suchý marec a apríl, mokrý a chladný máj a následne horúci jún, ktorý v tomto roku definitívne pochoval očakávania rekordných úrod v obilninách a repke. Mnohí poľnohospodári sa prispôsobujú týmto zmenám. Používajú technológie spracovania pôdy zamerané na maximálne udržanie a využitie vlahy, vyberajú plodiny a jednotlivé odrody odolnejšie a lepšie znášajúce pretrvávajúce klimatické podmienky.

Zabúdať nesmieme ani na rôzne pomocné látky, ktorých význam v posledných rokoch rastie a naberá na dôležitosti. Niekoľkoročnou stálicou na tomto trhu sú aj prípravky Galleko. Svojím stimulačným, regeneračným a protistresovým pôsobením pomáhajú jednotlivým rastlinám mierniť a lepšie znášať negatívne vplyvy. Na základe výsledkov z výskumných ústavou, skúšobných staníc a hlavne poľnohospodárskych podnikov môžeme povedať, že ani v tejto sezóne sa nedali zahanbiť. Vďaka vyváženej zmesi huminových látok, aminokyselín, fytohormónov, výťažkov z morských rias, protistresových látok a prvkov mikro a makrovýživy, znova potvrdili svoj pozitívny vplyv na konečnú úrodu pri jednotlivých plodinách. Zo zatiaľ dostupných výsledkov je vidieť, že viac ako po minulé roky, sa darilo pokusným variantom, pri ktorých bola použitá celá metodika Galleko určená pre danú plodinu.

Ak si zoberieme priebeh sezóny je to plne pochopiteľné. Oziminy (repka, pšenica) ošetrené už na jeseň, nielen že lepšie prekonali zimu, ale mali aj rýchlejší „rozbeh“ v jari. Už v jeseni takéto porasty vykazovali lepšiu koreňovú sústavu a tá prispela k tomu, že suché jarné počasie znášali lepšie ako kontrola. Aj „neskorá“ (30.10.2018) jesenná aplikácia prípravku Galleko koreň v porastoch repky ozimnej priniesla svoje ovocie. Úlohou tohto prípravku je v jeseni posilniť koreňovú sústavu, vytvoriť bohaté koreňové jemné vlásnenie, vplývať na veľkosť koreňového krčku a pripraviť rastliny repky na prezimovania. Maloparcelkový pokus prebiehal v minulej sezóne na Skúšobnej stanici Kluky (okres Písek, ČR). Pri odbere a porovnaní vzoriek po vyše mesiaci, od aplikácie uvedeného prípravku, boli zistené výrazné rozdiely v koreňovej sústave. Navyše tieto rozdiely pretrvali, dokonca sa zvýšili, ako ukázalo jarné hodnotenie (tab. 1).

Na danej pokusnej stanici prebiehal aj maloparcelkový pokus v ozimnej pšenici. Pokusný variant pozostávajúci z jesennej a jarnej aplikácie prípravku Galleko univerzál a jarnej aplikácie prípravku Galleko zmáčadlo priniesol 4,4 % (pokus 8,94 t/ha) navýšenie úrody v porovnaní s kontrolou (kontrola 8,57 t/ha). Aj v tomto prípade sa však začínalo s ošetrením porastu pšeníc už v jeseni. Konkrétne 30.10.2018 bol aplikovaný prípravok Galleko univerzál v dávke 0,5 l/ha. Jeho úlohou bolo podporiť tvorbu koreňovej sústavy, posilniť rastlinu, pripraviť ju na prezimovanie a vytvor a celkovo vytvoriť čo najlepší základe pre jarné obdobie. Následný odber a hodnotenie vzoriek prebiehalo po vyše mesiaci od aplikácie. Aj tu boli zistené výrazné rozdiely v koreňovej sústave medzi ošetreným variantom a kontrolou (tab. 2).

Druhá aplikácia prípravku Galleko univerzál v dávke 0,5 l/ha prebehla v uvedenom pokusnom variante 1. 4. 2019. Jeho cieľom bolo zrýchlenie regenerácie, posilnenie koreňovej sústavy, stimulácia rastu a zvýšenie odolnosti proti stresom. Následne odbery vzoriek prebehli 25 dní po aplikácii. Aj tu boli zachytené výrazné rozdiely nielen v koreňovej sústave ale už aj v počte odnoží (tab. 3).

Posledným prípravkom z radu Galleko aplikovaným v tomto poraste bolo Galleko zmáčadlo (aplikácia 12. 6. 2019, 0,5 l/ha). Jeho úlohou v skratke je pomôcť porastu v konečných fázach prekonať nepriaznivé vplyvy počasia a má vplyv na kvalitu dopestovanej úrody. V tomto prípade pomohlo k udržaniu náskoku ošetreného porastu pred kontrolou.

Ďalším výskumným pracoviskom, na ktorom prebiehali maloparcelkové pokusy v minuloročnej sezóne, bola OSEVA PRO s.r.o. Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří. Aj v tomto prípade pokusné varianty ošetrené celou metodikou Galleko si poradili s negatívnymi vplyvmi najlepšie a priniesli najvyššie úrody. V pšenici ozimnej sme zvolili obdobnú metodiku ako v predchádzajúcom prípade (ZS Kluky). No zvýšili sme dávky prípravku. Na jeseň bol aplikovaný Galleko univerzál v dávke 0,6 l/ha, na jar rovnaký prípravok v dávke 0,6 l/ha a na záver Galleko zmáčadlo v dávke 0,5 l/ha. Rozdiel medzi kontrolou a ošetreným pokusným variantom predstavoval 700 kg v prospech Galleko. Ani v repke ozimnej to nedopadlo horšie. V jeseni sa aplikoval na pokusnom poraste prípravok Galleko koreň (0,8 l/ha), na jar kombinácia prípravkov Galleko koreň a Galleko univerzál (0,3 l/ha + 0,3 l/ha) a na záver, na začiatku kvitnutia, Galleko kvet a plod (0,6 l/ha). Výsledkom bolo navýšenie úrody o 360 kg v porovnaní s kontrolou. Uvedené rozdiely v úrodách sú zaujímavé aj z ekonomického hľadiska a zároveň predstavujú aj spôsob ako zmierniť dopady kolísajúcich cien komodít. Dôležitým prvkom rozhodujúcim o úspešnosti aplikácie prípravkov Galleko je jeho včasnosť. Na uvedených výsledkoch sme si ukázali, ako dopadli porasty, kde sa začalo s aplikáciou metodiky Galleko už v jeseni.

Jarný jačmeň patril v tomto roku tiež medzi ťažko skúšané plodiny. Svedčia o tom aj čísla úrod, ktoré z ďaleka nedosiahli očakávania poľnohospodárov. V porovnaní s ozimným jačmeňom alebo pšenicou musí ten jarný za podstatne kratší čas pretransportovať obrovské množstvo živín, a vytvoriť porovnateľnú hmotu. Metodika Galleko pozostávala v tomto prípade z troch aplikácii. Tou prvou bolo ošetrenie osiva Gallekom špeciál. Má za úlohu podporovať tvorbu koreňa, jemných koreňových vlásočnic, pomôcť mladým rastlinám pri vzchádzaní, zvýšiť energiu klíčenia, stimulovať rast. Dostáva sa do pôdy spolu s osivom a pôsobí na jedince od prvých vegetačných fáz. Vytvára základ, z ktorého rastlina ťaží počas celej vegetácie. Druhým prípravkom aplikovaným na pokusné porasty bol Galleko univerzál . Jeho úlohu bolo udržať a podporiť tvorbu kvalitnej koreňovej sústavy. Stimulovať rast rastlín a pomôcť im čím lepšie odolávať nepriaznivým vplyvom. Posledným z rady Galleko bol Galleko kvet a plod. Je určený do záverečných vegetačných fáz. Podporuje tok živín do klasu, má silné protistresové pôsobenie , a pozitívne ovplyvňuje aj kvalitu dopestovanej úrody a to aj v nepriaznivých podmienkach. Zvolená metodika bola použitá na troch výskumných ústavoch. Vo všetkých troch prípadoch sa osvedčila a priniesla aj tu ekonomicky zaujímavé navýšenie úrody (tab. 5).

Na základe uvedených výsledkov z výskumných ústavov v rámci ČR a SR je evidentné, že používanie prípravkov Galleko pri pestovaní rôznych plodín má pozitívny vplyv na úrodu. Tento vplyv je ekonomicky vyčísliteľný a predstavuje spôsob pre zvýšenie ekonomickej efektivity pestovania jednotlivých plodín.

Tab. 1: Priebežné hodnotenia maloparcelkového pokusu v repke ozimnej (ZS Kluky, Písek)

Hodnotenie

Znak

Kontrola

Galleko koreň (0,8 l/ha)

abs.

%

abs.

%

3. 12. 2018

Hmotnosť koreňa (g)

70,25

100

72,5

103,2

Dĺžka koreňa (mm)

17,48

100

18,67

106,8

Ø kor. krčku (mm)

8

100

8,4

105

1. 4. 2019

Hmotnosť koreňa (g)

121,12

100

126

104

Dĺžka koreňa (mm)

18,85

100

19,4

102,9

Ø kor. krčku (mm)

13,15

100

13,85

105,3

Na pokuse pracovali: Ing. Tomáš Fiala, Ing. Jan Magoči, Ing. Milena Bernardová

Tab. 2: Priebežné hodnotenie maloparcelkového pokusu v pšenici ozimnej (ZS Kluky, Písek, ČR)

Hodnotenie

Znak

Kontrola

Galleko univerzál (0,5 l/ha)

abs.

%

abs.

% kontroly

3.12.2018

Hmotnosť rastlín (g)

39,5

100

43,62

110,4

Hmotnosť koreňa (g)

4,7

100

5,12

109,4

Dĺžka koreňa (cm)

8,02

100

8,16

101,7

Na pokuse pracovali: Ing. Tomáš Fiala, Ing. Jan Magoči, Ing. Milena Bernardová

Tab.3: Priebežné hodnotenia maloparcelkového pokusu v pšenici ozimnej (ZS Kluky, Písek, ČR)

Hodnotenie

Znak

Kontrola

Galleko

abs.

%

abs.

%

26. 4. 2019

Hmotnosť rastlín (g)

49,62

100

51,12

103,2

Hmotnosť koreňa (g)

9,5

100

11,5

121,1

Priem. poč. odnoží (ks)

3,4

100

4,2

123,5

Na pokuse pracovali: Ing. Tomáš Fiala, Ing. Jan Magoči, Ing. Milena Bernardová

Tab. 4: Priebežné hodnotenia maloparcelkového pokusu v pšenici ozimnej (ZS Kluky, Písek, ČR)

Hodnotenie

Znak

Kontrola

Galleko

abs.

%

abs.

%

30. 7. 2019

Ø dĺžka klasu (cm)

6,1

100

6,99

114,5

Ø počet zŕn v klase (ks)

40

100

46,75

116,9

Ø hmotnosť zŕn 1 klasu (g)

1,53

100

2,07

135,3

Na pokuse pracovali: Ing. Tomáš Fiala, Ing. Jan Magoči, Ing. Milena Bernardová

Tab. 5: Výsledky maloparcelkových pokusov v jarnom jačmeni v sezóne 2019

Miesto

Variant

Dávka prípravku

Úroda (t/ha)

OSEVA PRO s.r.o. Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří

Kontrola

 

5,3

Galleko špeciál
Galleko univerzál
Galleko kvet a plod

1,0 l/t osiva

5,84

0,6 l/ha

0,8 l/ha

NPPC VŠS Vígľaš - Pstruša

Kontrola

 

5,7

Galleko špeciál
Galleko univerzál
Galleko kvet a plod

1,0 l/t osiva

6,3

0,6 l/ha

0,8 l/ha

NPPC - VÚRV Piesťany

Kontrola

 

2,59

Galleko špeciál
Galleko univerzál
Galleko kvet a plod

1,0 l/t osiva

2,94

0,5 l/ha

0,6 l/ha

Související články

Galleko® - riešenie pre ozimné pšenice a jačmene

05. 07. 2020 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 91x

Vitalic - stimulátor na regeneraci kořenů, nadzemní biomasy a zpevnění pletiv

05. 07. 2020 Ing. Zora Marková-Špirakusová; Amagro s.r.o. Stimulace Zobrazeno 96x

Využití biostimulátorů v obilninách v měnícím se klimatu

17. 06. 2020 Ing. Alena Bezdíčková PhD.; Ditana s.r.o. Velká Bystřice Stimulace Zobrazeno 461x

Agro-Sorb® Folium - stimulátor pro zlepšení zdravotního stavu a výnosu pěstovaných plodin

07. 06. 2020 Ing. Jaroslav Šuk; VP AGRO, spol. s r.o., Ing. Jaromír Šuk; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 311x

Regenerácia ozimín prípravkami Galleko®

24. 05. 2020 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 347x

Další články v kategorii Stimulace

detail