Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Využijte dusík chytře

01. 09. 2022 Ing. Marek Světlík, Ph.D.; BASF Výživa a stimulace Zobrazeno 1002x

Cena dusíkatých hnojiv se zvýšila trojnásobně ve srovnání s loňským rokem a vzhledem k vysokým cenám zemního plynu se nedá očekávat ani výrazný pokles cen N hnojiv v blízké době. Jedním ze způsobů, jak snížit náklady na hnojení, je maximální využití dusíku obsaženého v kejdě nebo v digestátu, využitím inhibitoru nitrifikace Vizura®. Používání tohoto produktu je v praxi mnohokrát ověřeno, navíc výrobce BASF průběžně provádí polní testy v různých přírodních podmínkách a počasí.

Proseeds

Podzimní hnojení

Aplikace hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem je na podzim omezena ve zranitelných oblastech právními limity, navíc řízený přídavek účinného inhibitoru nitrifikace do tekutých organických a statkových hnojiv při aplikaci do půdy má agronomické a ekologické přínosy. Záměrem průběžných pokusů bylo ověření účinnosti inhibitoru nitrifikace Vizura® na stabilizaci dusíku v půdě při hnojení digestátem z bioplynové stanice v období podzimu pro jarní plodiny. Aplikace digestátu byla provedena talířovým aplikátorem na pozemku po sklizni silážní kukuřice a byla provedena orba. Dávka digestátu byla stanovena v maximální dávce 80 kg N/ha, kterou je možné aplikovat ve zranitelné oblasti. Maximální dávce dusíku odpovídala aplikační dávka digestátu 24 t/ha. Na kontrolní variantě byla před aplikací samotného digestátu zjištěna průměrná zásoba dusíku v amonné i dusičnanové formě.

Změna zásoby dusíku v půdě

Po aplikaci digestátu a uplynutí 42 dnů vykazovala půda na kontrolní variantě s hnojením samotným digestátem významný nárůst zásoby formy NO3 o 57 kg/ha. Rozdíl v obsahu NO3- formy před aplikací a po aplikaci samotného digestátu byl statisticky průkazný. Po aplikaci digestátu s přídavkem inhibitoru nitrifikace Vizura® bylo zjištěno podstatně nižší uvolnění NO3-. Nitrifikace NH4+ obsahu dusíku byla inhibována s nárůstem oproti zásobě před aplikací o 7 kg NO3-/ha.

Graf 1: Dynamika minerálních forem dusíku v půdě po podzimní aplikaci digestátu bez a s přídavkem inhibitoru nitrifikace Vizura®
Graf 1: Dynamika minerálních forem dusíku v půdě po podzimní aplikaci digestátu bez a s přídavkem inhibitoru nitrifikace Vizura®

Ověřovaný inhibitor nitrifikace Vizura® vykazoval při aplikaci s digestátem také účinek v hlubších vrstvách půdního profilu. V podorničním profilu bylo zjištěno snížení zásoby NO3- o 52 kg/ha po přídavku inhibitoru, v porovnání s aplikací shodné dávky digestátu bez přídavku. Změna obsahu NH4+ v podorniční vrstvě byla po aplikaci digestátu s inhibitorem minimální (2 kg/ha) a odpovídala trendu v ornici (graf 2).

Graf 2: Vliv aplikace digestátu bez a s inhibitorem nitrifikace Vizura® na obsah minerálních forem dusíku v podorničním profilu (vrstva 30–60 cm)
Graf 2: Vliv aplikace digestátu bez a s inhibitorem nitrifikace Vizura® na obsah minerálních forem dusíku v podorničním profilu (vrstva 30–60 cm)

V souhrnném zhodnocení účinku inhibitoru nitrifikace na snížení tvorby NO3- formy po aplikaci digestátu v podzimním období byla zjištěna inhibice 50 kg/ha. Po zimním období vlivem průběhu vyplavování NO3- z půdního profilu dosahovala inhibice 41 kg NO3-/ha. Účinek stabilizace dusíku v půdě od podzimu do jara po podzimní aplikaci digestátu s přídavkem inhibitoru nitrifikace pro jarní plodinu byl prokazatelný, ačkoliv zásoba dostupného celkového minerálního dusíku (Nmin.) pro jarní plodinu byla mírně nižší než po aplikaci samotného digestátu. Ověřovaný inhibitor nitrifikace Vizura® již při dávce 2,0 l/ha pro celoplošnou aplikaci snížil po aplikaci digestátu na podzim množství vyplavených NO3- přes zimu v průměru o 36 % oproti aplikaci digestátu bez inhibitoru.

Použití inhibitoru nitrifikace má pozitivní dopad

Testovaný inhibitor nitrifikace Vizura® v doporučené dávce 2 l/ha pro celoplošnou aplikaci na podzim s tekutým organickým nebo statkovým hnojivem s rychle uvolnitelným dusíkem prokázal účinnou inhibiční schopnost pro nitrifikační proces těchto hnojiv v půdě. Přídavkem inhibitoru do digestátu bylo stabilizováno v půdě 50 kg N/ha v průběhu podzimu před nástupem zimního počasí. Po mírném průběhu zimy bez delšího zámrzu půdy pokračovala inhibice nitrifikace v průměru se stabilizací pro jaro 41 kg N/ha.

Použitím inhibitoru Vizura® při podzimní aplikaci tekutých organických nebo statkových hnojiv lze dosáhnout ekonomického přínosu 1 800–2 000 Kč/ha.

Dávkovací zařízení inhibitoru Vizura - vlevo mobilní na cisterně, vpravo stacionární instalované u jímky na kejdu
Dávkovací zařízení inhibitoru Vizura - vlevo mobilní na cisterně, vpravo stacionární instalované u jímky na kejdu

Související články

Podzimní výživa rostlin - nízké dávky, vysoký efekt

31. 08. 2023 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Výživa a stimulace Zobrazeno 303x

Planstar® - bezztrátová využitelnost dodaného fosforu

14. 06. 2023 Ing. Luděk Novák; Agrinova Group Výživa a stimulace Zobrazeno 378x

Encera - systémové poutání vzdušného dusíku v kukuřici

09. 06. 2023 Ing. Lukáš Svoboda; AgroProtec s.r.o. Výživa a stimulace Zobrazeno 567x

Doporučení pro zdravý a výnosný porost jarních obilnin a máku

02. 05. 2023 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Výživa a stimulace Zobrazeno 633x

Další články v kategorii Výživa a stimulace

detail