Chemap Agro s.r.o.

ADENGO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin.

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujícím se k povrchovým vodám. Tento přípravek nelze aplikovat ani za předpokladu zavedení vegetačního pásu 20 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: ježatka kuří noha, merlík bílý, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, plevele heřmánkovité, rdesno ptačí, opletka obecná, ptačinec žabinec, penízek rolní, violka rolní, řepka olejka-výdrol.

Pokud jsou podmínky nepříznivé pro účinnost půdních přípravků, jako je špatná příprava půdy (hrudovitost) nebo nedostatek srážek, může u některých plevelů (např. pohanka svlačcovitá) dojít k druhotnému zaplevelení v průběhu vegetace.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 0,5 %, nelze vyloučit následné poškození rostlin po aplikaci přípravku.

Nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity - prožloutnutí listů, žluté skvrny na listech nebo nekrózy, a zpomalení růstu. K těmto projevům může dojít především po intenzivních dešťových srážkách nebo pokud v době postemergentní aplikace, případně krátce po aplikaci, dojde k poklesu minimálních teplot.

Pokud po preemergentní aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Náhradní plodiny: V případě likvidace ošetřeného porostu kukuřice lze vysévat bez omezení pouze kukuřici. Nejméně 30 dnů po aplikaci a předchozím zpracování půdy do hloubky 15–20 cm lze jako náhradní plodinu vysévat ječmen jarní, jílek mnohokvětý, hrách.

Následné plodiny: V rámci osevního postupu lze po sklizni kukuřice vysévat ozimé obilniny a na jaře následujícího roku jakékoliv plodiny bez omezení. Pokud by po sklizni kukuřice byla vysévána ozimá řepka, musí mezi aplikací přípravku a výsevem řepky uplynout nejméně 3 měsíce, a musí být provedeno zpracování půdy do hloubky 15–20 cm.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Aplikační zařízení musí být vyčištěno co nejdřív po ukončení aplikace, jinak je nebezpečí zaschnutí zbytků aplikační kapaliny a jejich obtížné odstraňování. Postup při čištění:

1. Vystříkejte všechnu aplikační kapalinu na ošetřovaném pozemku

2. Rozeberte sací a výtlačné vedení a tryskové filtry, a dobře je propláchněte ve vodě.

3. Naplňte aplikační zařízení vodou na 10 % obsahu nádrže a spusťte míchání (doporučuje se rotační čistící tryska).

4. Opakujte krok 3 dle bodu 2.

5. Zkontrolujte filtry, zda neobsahují viditelné usazeniny.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin

kukuřice

5

5

0

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujícím se k povrchovým vodám. Tento přípravek nelze aplikovat ani za předpokladu zavedení vegetačního pásu 20 m vzhledem k povrchové vodě. 

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice PRE před vzejitím plevelů, ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté AT 0,44 l 300 l max. 1×
Kukuřice POST 12–13 BBCH, plevele do 14 BBCH - plevele dvouděložné jednoleté AT 0,33 l 300 l max. 1×
Kukuřice POST 12–13 BBCH, plevele do 13 BBCH - ježatka kuří noha AT 0,44 l 300 l max. 1×
detail