Chemap Agro s.r.o.

ARIGO 51 WG

Účinná látka

ARIGO 51 WG

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochrannéhopásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, pýr plazivý, lipnice roční, bér zelený, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, svízel přítula, hluchavka nachová, plevele heřmánkovité, rdesno blešník, rdesno červivec, lilek černý, ptačinec žabinec, penízek rolní, hořčice rolní.
Plevele méně citlivé: lebeda rozkladitá, rdesno ptačí, opletka obecná, rozrazil perský, pcháč oset

Doporučení

Růstová fáze plodiny v době aplikace: BBCH 12–18.

Růstová fáze plevelů: aktivně rostoucí, trávy BBCH 13–15, dvouděložné plevele BBCH 12–14.

Počet aplikací za vegetační sezonu: 1×

Nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřovaných rostlinách.

Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení.

Náhradní plodiny: V případě náhrady kukuřice lze po orbě pěstovat pouze kukuřici.

Následné plodiny: Po sklizni plodiny lze pěstovat všechny ozimé obilniny. V případě pěstování řepky olejky ozimé je nutné provést orbu min. 15 cm. Následující jaro lze pěstovat jarní obilniny, při pěstování slunečnice proveďte orbu min. 15 cm. Jiné plodiny nepěstujte, citlivost případných jiných následných plodin konzultujte s držitelem povolení.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě proti stejným plevelům bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Čištění aplikačního zařízení:

- Ihned po ošetření nádrž vyprázdněte a opláchněte zařízení zvenčí čistou vodou.

- Nádrž vypláchněte důkladně čistou vodou, propláchněte ramena, hadice a trysky.

- Naplňte nádrž do 1 čistou vodou a přidejte odpovídající množství vhodného čisticího přípravku, zamíchejte a opět propláchněte ramena a trysky. Nádrž znovu naplňte a ponechte15 min. stát bez míchání. Znovu propláchněte ramena a trysky, a nádrž vyprázdněte.

- Trysky a sítka čistěte odděleně rovněž v roztoku čpavkové vody nebo čistícím roztokem a pak propláchněte čistou vodou.

- Nádrž, ramena, hadice a trysky propláchněte čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže) a nádrž vypusťte.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Přípravek v tank-mix směsi s pomocným prostředkem Trend 90 je třeba použít v souladu s jejich návody k použití.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 12–18 AT 330 g + 0,1 % Trend 90
detail