Chemap Agro s.r.o.

ATLANTIS STAR

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice ozimá,

tritikale ozimé,

žito ozimé

100–400 l/ha

postřik

1× na jaře

Plevelné spektrum:

- dávka 0,2 kg/ha: psárka polní (slabý výskyt, růstová fáze do počátku sloupkování), chundelka metlice, lipnice roční, řepka olejka-výdrol, rmen rolní, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, plevele heřmánkovité, pomněnka rolní, ptačinec prostřední, rozrazil rolní, rozrazil perský, violka rolní;

- dávka 0,333 kg/ha: kromě výše uvedených jsou hubeny plevele - psárka polní, oves hluchý, sveřepy, jílky, chrpa rolní, svízel přítula, kakosty, mák vlčí, rozrazil břečťanolistý.

Plevele musejí být aktivně rostoucí.

Odstup srážek od provedené aplikace musí být min. 2 hodiny.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Nelze vyloučit negativní vliv přípravku na kvantitativní a kvalitativní výnosové parametry tritikale ozimého a žita ozimého. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Vliv přípravku na procesy zpracování prostřednictvím transformačních procesů konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Po sklizni ošetřených obilnin mohou být vysévány na podzim ozimé obilniny, a následující jaro: bob, pohanka, jetel, oves, hrách, vikev, jarní ječmen, kukuřice, sója, cukrovka, slunečnice a vojtěška, bez omezení.

Řepka olejka ozimá, hořčice nebo letní meziplodiny: Před jejich výsevem je nutné provést orbu nebo hluboké kypření.

Pokud mezi aplikací přípravku a výsevem spadlo méně než 150 mm srážek a uplynulo méně než 120 dní, řepku olejku ozimou, hořčici ani letní meziplodiny nepěstujte. Rovněž nepěstujte řepku, hořčici a další letní meziplodiny na pozemcích s alkalickou půdou po aplikaci přípravku Atlantis Star.

Náhradní plodiny: Po orbě lze jako náhradní plodinu pěstovat pšenici jarní.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Vliv přípravku na rostliny nebo jejich části určené k množení, konzultujte s držitelem povolení.

Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek, musejí být veškeré jeho stopy z nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku, podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu, a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě jednou.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, tritikale, žito

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice, tritikale, žito

5

5

0

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST 20–32 BBCH AT 0,2-0,333 kg 100–400 l max. 1× na jaře
Tritikale ozimé POST 20–32 BBCH AT 0,2-0,333 kg 100–400 l max. 1× na jaře
Žito ozimé POST 20–32 BBCH AT 0,2-0,333 kg 100–400 l max. 1× na jaře
Soufflet Agro - webinar
AG NOVACHEM s.r.o.
Limagrain - kukuřice- 2021
Agro Aliance
Slunečnice - Syngenta
Agromanuál - personální

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail