Chemap Agro s.r.o.

ATTRIBUT SG 70

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

bojínek luční, kostřava luční, kostřava červená

200–400 l/ha

postřik

1× za rok

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitu nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: chundelka metlice (11–25 BBCH), pýr plazivý (14–29).

Následné plodiny: po orbě do hloubky min. 15 cm lze pěstovat řepku olejku ozimou a ječmen ozimý. Nelze vyloučit jejich poškození v případě nepříznivých půdních a klimatických podmínek (např. lehká písčitá půda, déletrvající sucho po aplikaci). Meziplodiny z čeledi brukvovitých (např. hořčice, ředkev olejná apod.) v roce aplikace nepěstujte. Ostatní ozimy a plodiny na jaře následujícího roku lze při dodržení obvyklé orební technologie pěstovat bez omezení.

Čištění aplikačního zařízení:

1) Po ukončení aplikace rozeberte sací a výtlačné zařízení a tryskové filtry, a důkladně je propláchněte ve vodě.

2) Naplňte aplikační zařízení vodou a na 10 % objemu nádrže postřikovače a spusťte míchání. Doporučuje se rotační tryska.

3) Vystříkejte výplachovou kapalinou.

4) Opakujte body 2 a 3.

5) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

pšenice ozimá, bojínek luční, kostřava luční, kostřava červená

4

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bojínek luční POST pýr plazivý - retardace růstu AT 30 g 200-400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZUZ
Kostřava červená POST pýr plazivý - retardace růstu AT 30 g 200-400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZUZ
Kostřava luční POST pýr plazivý - retardace růstu AT 30 g 200-400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZUZ
Pšenice ozimá POST 13–32 BBCH AT 60 g 200-400 l chundelka metlice, pýr plazivý
detail