Chemap Agro s.r.o.

BATTLE DELTA

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě. Při požití 50 %, 75 % a 90 % trysky k redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 4 m.

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze za použití 10 m vegetačního pásu.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, tritikale, žito

200–300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: chundelka metlice, lipnice roční, kokoška pastuší tobolka, heřmánkovec přímořský, ptačinec žabinec, rozrazil perský, violky;

- plevele méně citlivé: psárka polní (pouze v dávce 0,6 l/ha).

Upřesnění podmínek aplikace: Battle Deltase aplikuje na podzim preemergentně až postemergentně do fáze BBCH 21 (počátek odnožování). Vzešlé plevele by měly být v raných vývojových fázích, optimálně od vzcházení až do fáze prvních pravých listů, chundelka metlice a psárka polní před fází odnožování. Účinek je zpomalován chladným a suchým počasím v době aplikace.

Růstové fáze plevelů:

- chundelka metlice, psárka polní: do fáze BBCH 19 (před odnožováním);

- dvouděložné jednoleté plevele: do fáze BBCH 12 (dva pravé listy, listové páry rozvinuty).

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami.

Vždy je nutné zajistit kvalitní osevní lůžko bez hrud a dodržet předepsanou hloubku setí plodin!

Neaplikujte na lehkých písčitých půdách nebo na kamenitých půdách.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Následné plodiny: V rámci normálního osevního postupu po sklizni obilniny lze vysévat jakoukoli následnou plodinu. V případě obilnin (zejména ječmene), řepky a hořčice je třeba provést orbu do hloubky minimálně 20 cm.

Kultivace půdy snižuje riziko poškození následných plodin.

Náhradní plodiny: V případě zaorávky plodiny na jaře lze vysévat po orbě jako náhradní plodinu kukuřici, hrách, jarní pšenici nebo jarní ječmen. Mezi aplikací a výsevem musí uplynout nejméně 100 dnů.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení.

Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny ozimé

6

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze za použití 10 m vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý PRE–POST na podzim, 00–21 BBCH, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté AT 0,425-0,6 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý PRE–POST na podzim, 00–21 BBCH, chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté AT 0,3-0,425 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá PRE–POST na podzim, 00–21 BBCH, chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté AT 0,3-0,425 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá PRE–POST na podzim, 00–21 BBCH, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté AT 0,425-0,6 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé PRE–POST na podzim, 00–21 BBCH, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté AT 0,425-0,6 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé PRE–POST na podzim, 00–21 BBCH, chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté AT 0,3-0,425 l 200–300 l max. 1×
Žito ozimé PRE–POST na podzim, 00–21 BBCH, chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté AT 0,3-0,425 l 200–300 l max. 1×
Žito ozimé PRE–POST na podzim, 00–21 BBCH, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté AT 0,425-0,6 l 200–300 l max. 1×
detail