Chemap Agro s.r.o.

BETANAL EXPERT

Účinná látka

Balení

KOEX HDPE/PA kanystr 10 l

Charakteristika

Selektivní postřikový postemergentní herbicid, emulgovatelný koncentrát pro použití v cukrové a krmné řepě proti jednoletým dvouděložným plevelům, zejména proti laskavcům, merlíkům, svízeli přítule a některým trávám.

BETANAL EXPERT

Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Betanal expert je selektivní postemergentní herbicid se širokým spektrem účinnosti proti jednoletým dvouděložným plevelům a některým jednoletým travám. Velmi dobře účinkuje i proti obtížně hubitelným plevelům, jako jsou např. laskavce, svízel přítula, merlíky a lebedy a má silný účinek i proti heřmánkům a rdesnům, pokud se tyto nacházejí ve fázi děložních listů.

Účinnost jednotlivých složek se s výhodou doplňuje, takže Betanal expert má jak výborný kontaktní, tak i dobrý reziduální účinek. Účinné látky phenmedipham a desmedipham účinkují pouze přes listy a hubí vzešlé plevele. Jejich mechanizmem účinku je inhibice asimilace (inhibice Hillovy reakce). Ethofumesate působí jak prostřednictvím listů, tak i kořenů. Jeho mechanizmem účinku je inhibice buněčného dělení.

Herbicidní účinek se projevuje v závislosti na půdních a klimatických podmínkách během 4–8 dnů po postřiku. Citlivé zasažené plevele přestávají růst, postupně se na nich objevují chlorózy a nekrózy a odumírají.

Vzhledem ke své půdní účinnosti hubí Betanal expert i ty dvouděložné plevele a trávy, které vzcházejí až několik dní po jeho aplikaci. Na půdách, obsahujících více než 5 % humusu, však půdní účinek přípravku klesá a v takovýchto půdách účinkuje Betanal expert převážně kontaktně.

Dostatečná teplota a současně vysoká vzdušná vlhkost podporují iniciální účinnost phenmediphamu a desmediphamu. Dostatečná půdní vlhkost příznivě ovlivňuje účinek ethofumesate.

Spektrum účinnosti

Betanal expert hubí spolehlivě v dávce 1 l/ha tyto plevele ve stadiu děložních listů až základu prvého páru pravých listů: bažanka roční, drchnička rolní, durman obecný, hluchavky, heřmánky, hořčice rolní, kokoška pastuší tobolka, kolenec rolní, konopice polní (napuchlá), kopretina osenní (polní), kopřiva žahavka, laskavce, lebeda rozkladitá, lilek černý, máky, merlíky, mléč zelinný, penízek rolní, pěťoury, pomněnka rolní, ptačinec žabinec, rozrazily, ředkev ohnice, starček obecný, svízel přítula, violka rolní, zemědým lékařský a další.

Z trav hubí Betanal expert ve stadiu 1. listu: béry, čirok halepský (ze semen), chundelka metlice, ježatka kuří noha, lipnice roční, oves hluchý, psárka polní. Ježatka bývá spolehlivě hubena i ve fázi až do 3 listů.

Pokud dvouděložné plevele dosáhnou růstového stadia 2 pravých listů (či přeslenů u svízele), je třeba použít Betanal expert v dávce 1,1–1,25 l/ha, avšak je třeba brát ohled na vzrůst řepy.

K hubení dvouděložných plevelů ve stadiu 2–4 pravých listů (přeslenů svízele) je třeba použít dávku podle vzrůstu plevelů 1,3–1,5 l/ha, avšak je třeba brát ohled na vzrůst řepy. Účinek proti takto přerostlým plevelům však již nemusí být dokonalý.

Heřmánky, rdesna a pohanku svlačcovitou Betanal expert spolehlivě hubí pouze ve fázi děložních listů, proti odrostlejším účinek klesá. Betanal expert slabě účinkuje na výdrol řepky, nehubí výdrol slunečnice, tetluchu kozí pysk, vikve a vytrvalé plevele.

Doporučení

Upřesnění podmínek aplikace
Prvé ošetření cukrovky se provádí bez ohledu na růstovou fázi cukrovky v době, kdy jsou plevele nejcitlivější, tj. ve fázi děložních listů až nejvýše základu prvého páru pravých listů a Betanal expert se použije v dávce 1 l/ha. Prvé ošetření krmné řepy se provádí nejdříve ve fázi 2 pravých listů řepy.

Následná ošetření se provádí podle aktuálního průběhu počasí a růstu plevelů, zpravidla nejdříve 6 dní po předchozí aplikaci v době, kdy následná plevelná vlna se nachází opět v nejcitlivější růstové fázi, a to i v případě silných dešťových srážek po postřiku (viz dále). Pokud plevele dosáhnou růstové fáze 2 pravých listů či více, je třeba dávku Betanalu expert zvýšit s ohledem na vzrůst řepy na 1,1–1,5 l/ha.

Při aplikaci v době, kdy má řepa 2 pravé listy, by neměla dávka Betanalu expert překročit 1,25 l/ha. V řepě s plně vyvinutými 4 pravými listy lze použít dávku do 1,5 l/ha.

Během jedné vegetační sezony se zpravidla provádějí celkem 3–4 ošetření řepy. Během jedné vegetační sezony nepřekročit celkovou dávku přípravku 4,5 l/ha!

Po aplikaci na porost s optimální velikostí plevelů by nemělo cca 1 hodinu pršet.

Pokud se v porostu vyskytuje významné množství plevelů, které již přerostly optimální růstovou fázi, nemělo by po postřiku pršet cca 3 hodiny, aby byl zabezpečen dokonalý příjem účinných látek, a tím i spolehlivý účinek.

Selektivita vůči řepě
V cukrovce lze přípravek aplikovat i při vzcházení a v době, kdy řepa dosud nepřesáhla fázi děložních listů, dávka přípravku však v těchto případech nesmí překročit 1 l/ha. V krmné řepě se aplikuje od 2 pravých listů řepy.

• Eventuální poškození řepy (popálení špiček, retardace růstu), k němuž někdy může dojít za nepříznivých podmínek, má jen krátkodobý charakter, řepa během několika málo dní rychle regeneruje a výnos není nepříznivě ovlivněn.
• Porost řepy poškozený chorobami (spála řepná) či požerem škůdců, dále porost, který je oslaben či poškozen mrazem, suchem, déletrvajícím intenzivním slunečním svitem, větrem či kroupami, porost poškozený či oslabený podmáčením po dlouhodobých srážkách s nedostatkem vzduchu v půdě, může být vůči přípravku citlivější. V případech oslabení porostu z některého z těchto důvodů doporučujeme ošetření raději o 2–3 dny odložit, až porost alespoň zčásti regeneruje.

Při nepříznivých klimatických podmínkách po použití preemergentních herbicidů může dojít k jejich opožděnému účinku, a tím k vyšší citlivosti řepy. Tato skutečnost je obzvláště výrazná pokud se řepa nachází ve fázi děložních listů.
• Následné ošetření nedoporučujeme provádět dříve než 6 dní po předchozí aplikaci.
• Při nedodržení aplikačního termínu dávkování, či při aplikaci za nevhodných podmínek může dojít k poškození porostu nebo snížení herbicidního účinku.

Optimální podmínky v době aplikace
• Za jasných dní se silným slunečním svitem lze vzhledem ke zvýšenému riziku poškození řepy aplikovat Betanal expert až v podvečer, ne dříve než po 18. hodině a ne při teplotách přesahujících 23 °C (měřeno 5 cm nad povrchem půdy).
• Po silných srážkách bezprostředně před plánovanou aplikací je vhodné ošetření o 2–3 dny odložit a ponechat tím řepě čas k regeneraci.
• Porost musí být při ošetření suchý, nelze ošetřovat těsně po dešti ani tehdy, když jsou rostliny pokryty rosou.

Rozšíření spektra účinnosti
• Při zaplevelení porostu výdrolem řepky a při silném zaplevelení porostu heřmánkovitými pleveli jsou vhodnými doplňkovými herbicidy Safari 50 WG (30 g/ha; bez přídavku Trendu) nebo Goltix Top v dávce 1–3 l/ha podle růstové fáze řepy.
• Při zaplevelení tetluchou, rdesny a výdrolem slunečnice jsou vhodnými doplňkovými herbicidy Safari 50 WG (30 g/ha; bez přídavku Trendu) či Lontrel 300, Cliophar 300 SL v dávce podle návodu na použití.
• Proti pcháči a na posílení účinku proti heřmánkům je vhodným partnerem Lontrel 300, Cliophar 300 SL v dávce podle návodu na použití.
• Při zaplevelení porostu tetluchou, silném zaplevelení svízelem, heřmánky (zejména pokud tyto plevele přerostou optimální růstovou fázi), dále zaplevelení rdesny a výdrolem řepky je vhodným partnerem Flirt v dávce 1 l/ha.
• Při silném zaplevelení porostu výdrolem řepky, heřmánkovitými pleveli a rdesny, zejména pokud tyto přerostou optimální růstovou fázi, je vhodným doplňkovým herbicidem Pyradex FL v dávce 2–3 l/ha; pro první aplikaci není kombinace s herbicidy typu Pyradex, Flirt, aj. vhodná.
• Přípravek Stemat Super (0,08–0,2 l/ha při druhé a 0,2–0,4 l/ha při třetí aplikaci) výrazně posílí účinek proti přerostlým rdesnům, svízeli přítule a laskavcům. Pro první aplikaci není tato kombinace vhodná.
• Proti jednoletým trávám lze ošetření kombinovat (v případě shody optimálních termínů pro oba typy přípravků) s graminicidy neobsahujícími olej v dávce podle návodu na použití.
• Přípravek Goltix Top v dávce 1–3 l/ha výrazně prodlužuje reziduální účinek ošetření. Kombinace je vhodná pro kteroukoliv aplikaci.
• Přípravky Flirt, Venzar, Pyradex FL či Stemat Super ve druhé a zejména třetí aplikaci v dávce podle doporučení výrobce výrazně prodlužují reziduální účinek ošetření proti letnímu zaplevelení. Tyto kombinace nejsou vhodné pro první aplikaci. Venzar lze použít od fáze 2 pravých listů řepy, a to v celkové dávce nejvýše 0,3 kg/ha.

Popis mísitelnosti

Betanal expert je mísitelný s většinou herbicidů určených pro použití v řepě, např. s přípravky řady Stemat Super, DMP Stefes, Goltix Top, Safari 50 WG, Pyradex FL, Flirt, Lontrel, Cliophar 300 SL a s graminicidy neobsahujícími olej. Je třeba vždy dodržet jejich návod na použití. Betanal expert není vhodné mísit se smáčedly a jinými adjuvanty a s hnojivy na bázi dusičnan amonný + močovina (např. DAM 390), síran amonný + močovina, nebo s přípravky obsahujícími olej.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 1-1,5 l 80-200 l 40-80 l
Řepa krmná POST 1-1,5 l 80-200 l 40-80 l
detail