BASF
BASF
BASF

AGRA

BUTISAN 400 SC

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do řepky olejky jarní, hořčice a brukvovité zeleniny.

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor v celkové dávce vyšší než 1,0 kg úč.l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.

SPe3:
- Při aplikaci do brukvovité zeleniny:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Brukvovitá zelenina: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.
- Při aplikaci do řepky olejky ozimé, řepky olejky jarní a hořčice:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 5 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Řepka olejka jarní, hořčice:S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Spektrum účinnosti

plevele citlivé: psárka polní, béry. lipnice roční, rosička krvavá, ježatka kuří noha, chundelka metlice, laskavce, šťovíky, kopřiva žahavka, rozrazily, pěťoury, mléč rolní, pryskyřník rolní, kokoška pastuší tobolka, plevele heřmánkovité, rdesno červivec, lebedy, mák vlčí, lilek černý, kolenec rolní, hluchavky, pomněnka rolní, ptačinec žabinec, merlíky bílý, čistec rolní

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině

hořčice bílá, řepka olejka, zelenina brukvovitá

100–400 l/ha

postřik

max. 1×

Výčet omezujících (limitních) vět, které mají být uvedeny v rozhodnutí:

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení. Srážky po aplikaci mohou způsobit na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a poškození porostu. Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození plodiny přípravkem. Použití půdního herbicidu při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení:

Použité aplikační zařízení se asanuje 3% roztokem uhličitanu sodného a poté důkladně propláchne čistou vodou. V případě použití speciální čisticích prostředků postupujte dle návodu k jejich použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka, hořčice

5

4

4

4

brukvovitá zelenina

6

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

řepka olejka, hořčice, brukvovitá zelenina

5

0

0

0

Řepka olejka jarní, hořčice: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Brukvovitá zelenina: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brukvovitá zelenina POST 10–18 BBCH nebo po výsadbě, do 18 BBCH, plevele ve f. 10 BBCH AT 2 l 100–400 l max. 1×
Hořčice POST 10–18 BBCH, plevele ve f. 10 BBCH AT 2 l 100–400 l max. 1×, hořčice bílá
Hořčice PRE 00–09 BBCH, plevele ve f. 10 BBCH AT 2 l 100–400 l max. 1×, hořčice bílá
Hořčice POST 10–18 BBCH, plevele ve f. 10 BBCH AT 2 l 100–400 l max. 1×, hořčice bílá
Kapusta POST 10–18 BBCH nebo po výsadbě, do 18 BBCH, plevele ve f. 10 BBCH AT 2 l 100–400 l max. 1×
Kedluben POST 10–18 BBCH nebo po výsadbě, do 18 BBCH, plevele ve f. 10 BBCH AT 2 l 100–400 l max. 1×
Květák POST 10–18 BBCH nebo po výsadbě, do 18 BBCH, plevele ve f. 10 BBCH AT 2 l 100–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní PRE 00–09 BBCH, plevele ve f. 10 BBCH AT 2 l 100–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní POST 10–18 BBCH, plevele ve f. 10 BBCH AT 2 l 100–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá PRE 00–09 BBCH, plevele ve f. 10 BBCH AT 2 l 100–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST 10–18 BBCH, plevele ve f. 10 BBCH AT 2 l 100–400 l max. 1×
Zelí POST 10–18 BBCH nebo po výsadbě, do 18 BBCH, plevele ve f. 10 BBCH AT 2 l 100–400 l max. 1×
detail