Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

BUTISAN COMPLETE

Účinná látka

Renofarmy
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1:
- Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípraveknebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor a chinmerak vícekrát než jednou za tři roky nastejném pozemku.

SPe3:
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při použití 50 %, 75 % nebo 90 % trysky k redukci úletu není ochranná vzdálenost nutná.
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 8 m vzhledem k povrchové vodě. Při požití 50 %, 75 % a 90 % trysky k redukci úletu je možné zkrátit ochrannou vzdálenost na 4 m od povrchových vod.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka

100–400 l/ha

postřik

PREEMERGENTNÍ APLIKACE

Spektrum účinnosti:+

- plevele citlivé - rmen rolní, ptačinec žabinec, svízel přítula, kakosty, hluchavka nachová, merlík bílý, pomněnka rolní, starček obecný, plevele heřmánkovité, mák vlčí, kokoška pastuší tobolka, rozrazily;

- plevele méně citlivé - huseníček polní.

Dodržujte předepsanou hloubku setí.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Při použití přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Zvýšené riziko hrozí na půdách s minimalizací zpracování.

POSTEMERGENTNÍ APLIKACE

Aplikace se provádí po vzejití řepky do fáze 8 vyvinutých listů plodiny (BBCH 10–18).

Řepka se v období aplikace nachází zpravidla ve fázi děložních lístků až max. 2 pravých listů. Přípravek se aplikuje ve fázi klíčení až max. 1. pravého listu, páru listů nebo přeslenu plevele. Fáze 1. pravého listu, páru listů nebo přeslenu mohou ale dosáhnout jen plevele, které reagují obzvláště citlivě na přípravek, jako např. heřmánky, ptačinec žabinec, hluchavky, rozrazily či kakosty. U všech ostatních druhů, zejm. kokošky pastuší tobolky, úhorníku mnohodílného, penízku rolního, vlčího máku, laskavců a lipnicovitých plevelů, je třeba aplikaci provádět ve fázi klíčení až do dosažení děložních listů. Svízel přítulu lze dobře likvidovat i v pozdějších fázích vývoje.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.

Pro dobrý herbicidní účinek je nezbytně nutná kvalitně připravená půda bez hrud s drobtovitou strukturou. Příliš kypré či hrudovité půdy je třeba uválet. Ošetření na kamenitých nebo hrudovitých půdách může být úspěšné pouze částečně neboť semena plevelů klíčí zpod hrud nebo kamenů, aniž by se dostala do styku s herbicidem. Ke snížení účinnosti může také dojít při zakrytí plevelů posklizňovými zbytky nebo plodinou.

Účinnost může být poněkud zbrzděna při přesušení povrchové vrstvy půdy. Projeví se však po následných srážkách.

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele - jednoleté dvouděložné: rmen rolní, úhorník mnohodílný, rozrazily, starček obecný, kokoška pastuší tobolka, heřmánky, mák vlčí, svízel přítula, hluchavka nachová, kakosty, ptačinec žabinec; - jednoleté jednoděložné: psárka polní, lipnice roční, chundelka metlice;

- méně citlivé plevele - jednoleté dvouděložné: penízek rolní, merlíky, ředkevník potočnicolistý, chrpa polní.

Při použití přípravku nelze vyloučit poškození plodiny.

Pro zajištění dobré snášenlivosti řepkou je třeba dodržet hloubku setí 1,5–2 cm a semena řepky musí být zakryta dostatečnou vrstvou drobtovité zeminy.

Při silných srážkách po aplikaci může být přechodně zbrzděn růst řepky, která se však ještě na podzim vyrovná a toto zbrzdění nemá následný vliv na výši výnosu.

V případě extrémně vysokých srážek po aplikaci, zejména u porostů oslabených podmáčením, působením mrazů, chorob nebo škůdců, může dojít ke zbrzdění růstu a prořídnutí porostu. Zvýšené riziko hrozí na půdách s minimalizací zpracování.

SPOLEČNÉ ÚDAJE

Po běžně sklizené řepce ošetřené Butisanem Complete lze pěstovat jakoukoliv plodinu bez omezení.

Citlivost náhradní plodiny konzultujte s držitelem povolení.

Vzhledem k reziduím metazachloru v píci a slámě pšenice jako následné plodiny se nedoporučuje zkrmovat tyto části skotem.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Přípravek se aplikuje postřikem.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Čištění aplikační techniky:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (1/4 objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu, a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (1/4 objemu nádrže postřikovače).

3) Postup 2) opakujte ještě 1×.

4) Trysky a síta musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
řepka olejka
8
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
řepka olejka
5
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá PRE 00–09 BBCH, plevele před a po vzejití AT 2,5 l 100–400 l
Řepka olejka, ozimá POST 10–18 BBCH, plevele před a po vzejití AT 2,5 l 100–400 l
detail