Chemap Agro s.r.o.

BUTOXONE 400

Účinná látka

Charakteristika

Selektivní postemergentní herbicid ve formě kapalného koncentrátu určený k hubení pcháče osetu a dalších dvouděložných plevelů v hrachu a jetelovinách. Moderní nadstandardně čistá formulace přípravku obsahuje 400 g ú.l. MCPB, protipěnicí přísadu a komplexotvorné činidlo umožňující pracovat i s tvrdou vodou.

BUTOXONE 400

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 2 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

hrách setý

100–400 l/ha

postřik

Zákazy a omezení

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

hrách setý

zákaz zkrmování hrachoviny

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, penízek rolní, pcháč oset, řepka výdrol;

- plevele méně citlivé: konopice polní, konopice širokolistá, pohanka svlačcovitá, ptačinec žabinec, rdesno červivec, violka rolní.

Růstová fáze plevelů:

- dvouděložné jednoleté: BBCH 11–13;

- pcháč oset: BBCH 31.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Pěstování následných a náhradních plodin bez omezení.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Butoxone 400.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

hrách setý, kmín kořenný

2

2

2

2

Minoritní použití - kmín kořenný

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kmín kořenný

300–400 l/ha

postřik

Ošetřovat by se mělo při teplotách do 25 °C a v době, kdy nehrozí srážky v následujících 3–4 hodinách.

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C ) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Jetel plazivý, jetel perský, jetel panonský, štírovník růžkatý, štírovník jednoletý

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, penízek rolní, pcháč oset, řepka vydrol;

- plevele méně citlivé: konopice polní, konopice širokolistá, pohanka svlačcovitá, ptačinec žabinec, rdesno červivec, violka rolní.

Růstová fáze plodiny:

- v roce výsevu. od 2–3 trojlístků do začátku prodlužovacího růstu;

- v užitkovém roce: na jaře, na začátku obrůstání do začátku prodlužovacího růstu nebo po 1. seči do 10 dnů, na začátku obrůstání.

Růstová fáze plevelů:

- dvouděložné jednoleté: 1–3 pravé listy, tj. BBCH 11–13;

- pcháč oset: stonek/růžice má 10 % konečné velikosti, tj. BBCH 31.

Dávka vody: 200–400 l/ha

Maximální počet ošetření: 1× za vegetační sezonu

Pěstování následných a náhradních plodin bez omezení.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu MCPB vícekrát než 1× za vegetační sezonu.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Butoxone 400.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Hrách POST ve fázi BBCH 13–51, plevele po vzejití AT 3 l 100–400 l pcháč oset, plevele dvouděložné jednoleté, zákaz zkrmování hrachoviny
Kmín POST 16–51 BBCH, ve výšce 15–30 cm, plevele po vzejití AT 3 l 300–400 l max. 1× v plodině, minor. reg.: EU
detail