Chemap Agro s.r.o.

CALLISTO TURBO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin: nelze-5 m.

DO: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Spektrum účinnosti

- citlivé plevele: laskavec ohnutý, ambrozie pelyňkolistá, lebeda rozkladitá, mračňák Theoprastův, merlíky, durman obecný, ptačinec žabinec, ibišek trojdílný, rdesno červivec, šrucha zelná, řepeně, hořčice rolní, lilek černý, penízek rolní, violka rolní, bažanka roční, čistec roční, mléč rolní;

- méně citlivé plevele: zemědým lékařský, kakosty, heřmánkovec přímořský, svlačec rolní, proso seté, ježatka kuří noha, lipnice roční, béry, pcháč oset, šťovík kadeřavý, čirok halepský.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

80–400 l/ha

postřik

Růstová fáze plevelů: jednoděložné - BBCH 13–14; dvouděložné - BBCH 12–16

Nelze vyloučit příznaky zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: obilniny - 4 měsíce po aplikaci; sója - 8 měsíců po aplikaci; řepka olejka ozimá - 18 měsíců po aplikaci (v případě orby 4–8 měsíců); slunečnice - 18 měsíců po aplikaci (v případě orby 8 měsíců); cukrovka, luskoviny, vojtěška, jetel - 18 měsíců (před výsevem je nutná hluboká orba).

Náhradní plodiny: Po zaorání ošetřeného porostu lze pěstovat kukuřici.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být tyto plodiny poškozeny.

Čištění aplikačního zařízení:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě dvakrát.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

TM s adjutantem: Přípravek se používá v TM kombinaci s adjuvantem ADIGOR 1,0–1,5 l/ha nebo s jiným neionizovaným smáčedlem, podle návodu na použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

nelze

30

15

5

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 12–19 BBCH AT 0,4 kg + 1,0–1,5 l/ha Adigor 80–400 l max. 1x
detail