BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

CHISEL 51.6 WG

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50% a 75 % redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Spektrum účinnosti

- citlivé plevele - chundelka metlice, heřmánkovec přímořský, rmeny, heřmánky, merlík bílý, kakost maličký, ptačinec žabinec, hluchavka objímavá, hluchavka nachová, pohanka opletka, rdesno blešník, rdesno ptačí, konopice polní, pomněnka rolní, ředkev ohnice, hořčice rolní, penízek rolní, rozrazil rolní, kokoška pastuší tobolka, mák vlčí, violka rolní, výdrol řepky;

- méně citlivé plevele - pcháč oset, svízel přítula, rozrazil polní.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito

200–400 l/ha

postřik

max. 1×

V ozimých obilninách aplikujte Chisel 51.6 WG postemergentně na jaře od 2. listu obilniny do fáze 1. kolénka (BBCH 12–31) k hubení chundelky metlice (2–3 listy), svízele přítuly (max. 3 přesleny) a dalších dvouděložných plevelů pokud mají vyvinuty 2–6 pravých listů.

V jarních obilninách bez podsevu aplikujte Chisel 51.6 WG postemergentně od 2. listu obilniny do fáze 1. kolénka (BBCH12–31) k hubení chundelky metlice (2–3 listy), svízele přítuly (max. 3 přesleny) a dalších dvouděložných plevelů pokud mají vyvinuty 2–6 pravých listů.

Při použití přípravku bez smáčedla Trend 90 nelze vyloučit snížení účinnosti.

Chisel 51.6 WG lze použít na lehkých, středních i těžkých půdách, nedoporučuje se aplikovat na písčitých a velmi lehkých půdách a dále tam, kde dochází snadno k podmáčení.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Použití v pšenici tvrdé konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Náhradní plodiny: Je-li nutno zaorat obilninu ošetřenou herbicidem Chisel 51.6 WG lze jako náhradní plodinu pěstovat pouze jarní obilniny.

Následné plodiny: Po jarní aplikaci přípravku lze v témže roce na podzim jako následnou plodinu zařadit ozimé obilniny nebo ozimou řepku. V roce následujícím po ošetření je možné zařadit všechny jednoleté polní jarní plodiny.

Použití orby snižuje riziko poškození následných nebo náhradních plodin.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

obilniny

5

5

5

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 12–31 BBCH AT 60 g + 0,1 % Trend 90 - TM 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST na jaře, 12–31 BBCH AT 90 g + 0,1 % Trend 90 - TM 200–400 l max. 1×
Oves jarní POST 12–31 BBCH AT 60 g + 0,1 % Trend 90 - TM 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní POST 12–31 BBCH AT 60 g + 0,1 % Trend 90 - TM 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST na jaře, 12–31 BBCH AT 90 g + 0,1 % Trend 90 - TM 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé POST na jaře, 12–31 BBCH AT 90 g + 0,1 % Trend 90 - TM 200–400 l max. 1×, pouze ozim
Žito ozimé POST na jaře, 12–31 BBCH AT 90 g + 0,1 % Trend 90 - TM 200–400 l max. 1×, pouze ozim
detail