Chemap Agro s.r.o.

CLERANDA

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor v celkové dávce vyšší než 1,0 kg metazachloru/ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 5 m vzhledem k povrchovým vodám. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50% redukci úletu pomocí trysek dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m, při 75 % a 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: plevele heřmánkovité, hořčice rolní, ptačinec žabinec, hluchavka nachová, zemědým lékařský, starček obecný, hulevníkovec lékařský, nepatrnec rolní, mák vlčí, ředkev ohnice, kokoška pastuší tobolka, rozrazil perský, rozrazil břečťanolistý, hořčice bílá - výdrol, řepka olejka - výdrol - ne Clearfield;

Plevele méně citlivé: bažanka roční*, kakosty, merlík bílý, svízel přítula, violka rolní, výdrol ječmene*, výdrol pšenice*; *) plevele jsou citlivé při použití kombinace se smáčedlem Dash HC

Odolné plevele: psárka

Účinnost přípravku na ostatní jednoleté jednoděložné plevele konzultujte s držitelem povolení.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době aplikace: BBCH 10–18, tj. děložní listy až 8 pravých

Růstová fáze plevelů v době aplikace:

- plevele dvouděložné jednoleté: BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy

- výdrol obilnin: BBCH 12–13, tj. 2–3 listy

Maximální počet aplikací: 1× v plodině, na podzim

Dávka vody: 100–400 l/ha

V případě výskytu výdrolu řepky olejky odrůdy s technologií Clearfield v následných plodinách není možné použít přípravek Cleranda, protože tato odrůda je rezistentní vůči účinné látce imazamox, která je v tomto přípravku obsažena.

Vedlejší účinky: Nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřovaných rostlinách. Přípravek může být aplikován pouze na odrůdy řepky označené jako Clearfield tj. v odrůdách tolerantních k účinné látce imazamox. Při aplikaci přípravku na odrůdy řepky ozimé bez této technologie dojde k úplnému odumření řepky.

Náhradní a následné plodiny: Po běžné sklizni řepky ošetřené přípravkem je možné pěstovat jakoukoli plodinu bez omezení. Pokud je třeba řepku předčasně zaorat, je možné jako následnou plodinu zařadit v témže roce na podzim: Clearfield ozimou řepku (4 týdny po aplikaci), ozimé obilniny (8 týdnů po aplikaci). Na jaře: jarní obilniny, jarní řepku, luskoviny, cukrovku, brambory, slunečnici nebo kukuřici. Před setím je třeba provést orbu do hloubky nejméně 15 cm.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Semena řepky olejky ozimé Clearfield nesmí být použita jako osivo.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Použité aplikační zařízení se vyprázdní, vypláchne čistou vodou a asanuje se 3% roztokem uhličitanu sodného. Poté se důkladně propláchne čistou vodou, min. 1 objemu nádrže postřikovače. V případě použití speciálních čisticích prostředků se postupuje podle návodu k jejich použití.

Trysky a síta musejí být čištěny odděleně.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Přípravek v tank-mix směsi s pomocným prostředkem Dash HC je třeba použít v souladu s návody k jejich použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
řepka olejka ozimá
5
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
řepka olejka ozimá
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá POST BBCH 10–18, tj. děložní listy až 8 pravých AT 2 l 100–400 l/ha pouze odrůdy s technologií Clearfield
Řepka olejka, ozimá POST BBCH 10–18, tj. děložní listy až 8 pravých, v případě suchého počasí AT 2 l + 1,0 l/ha Dash HC 100–400 l/ha pouze odrůdy s technologií Clearfield
detail