BASF
BASF
BASF

AGRA

CLERAVIS

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku chimerank a metazachlor vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 5 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele – plevele heřmánkovité, svízel přítula, penízek rolní, hluchavka nachová, ptačinec žabinec, merlík bílý, kokoška pastuší tobolka, rozrazily, máky, řepka olejka - výdrol - ne Clearfield a výdrol obilnin
Méně citlivé plevele – violka rolní, hořčice rolní
Odolné plevele - psárka
Účinnost přípravku na ostatní jednoleté jednoděložné plevele konzultujte s držitelem povolení.

Doporučení

Růstová fáze plodiny v době ošetření:

BBCH 10–13, tj. děložní listy až 3 pravé listy

Růstová fáze plevelů:

plevele dvouděložné jednoleté – BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy

výdrol obilnin - BBCH 12–13, tj. 2–3 listy

Maximální počet aplikací: 1x v plodině, na podzim

Dávka vody: 300–400 l/ha

V případě výskytu výdrolu řepky olejky odrůdy s technologií Clearfield v následných plodinách není možné použít přípravek Cleravis, protože tato odrůda je rezistentní k účinné látce imazamox, která je v tomto přípravku obsažena.

Nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřovaných rostlinách.

Přípravek může být aplikován pouze na odrůdy řepky označené jako Clearfield - tj. v odrůdách tolerantních k účinné látce imazamox.

Při aplikaci přípravku na odrůdy řepky ozimé bez této technologie dojde k úplnému odumření řepky.

Náhradní plodiny

Na podzim lze po předčasné zaorávce ošetřené plodiny pěstovat za 4 týdny po aplikaci Clearfield řepku olejku ozimou, za 8 týdnů po aplikaci ozimé obilniny.

Na jaře následujícího roku lze po předchozí orbě minimálně do hloubky 15 cm pěstovat jarní obilniny, jarní řepku olejku, luskoviny, cukrovku, brambory, slunečnici, kukuřici.

Následné plodiny

Pěstování následných plodin je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Semena řepky olejky ozimé Clearfield nesmí být použita jako osivo.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Použité aplikační zařízení se vyprázdní, vypláchne čistou vodou a asanuje se 3% roztokem uhličitanu sodného. Poté se důkladně propláchne čistou vodou, min. 1 objemu nádrže postřikovače. V případě použití speciálních čisticích prostředků se postupuje podle návodu k jejich použití. Trysky a síta musí být čištěny odděleně.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Přípravek Cleravis a pomocný prostředek Dash HC je možno použít v tank-mix kombinaci jen v souladu s návody k jejich použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska
50 %
tryska 75 %
tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
řepka olejka ozimá
5
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
řepka olejka ozimá
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá POST BBCH 10–13, tj. děložní listy až 3 pravé listy AT 2 l + 1,0 l/ha Dash HC pouze odrůdy s technologií Clearfield, v případě suchého počasí
Řepka olejka, ozimá POST BBCH 10–13, tj. děložní listy až 3 pravé listy AT 2 l pouze odrůdy s technologií Clearfield
detail