Chemap Agro s.r.o.

COLZOR SYNC TEC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 : Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 8 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka

200–300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé - kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, heřmánek pravý, heřmánkovec přímořský, mák vlčí, ptačinec žabinec, rozrazil perský, lipnice roční, úhorník mnohodílný;

- plevele méně citlivé - psárka polní, pomněnka rolní.

Přípravek Colzor Sync Tec je třeba aplikovat hned po setí nebo nejpozději do 3 dnů.

Růstové fáze plevelů: plevele nevzešlé tj. ve fázi BBCH 00–07

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Předpokladem bezpečnosti pro plodinu je dobře připravené seťové lůžko, dostatečná hloubka setí a zakrytí semen půdou.

Neaplikujte na kamenitých, štěrkových nebo podmáčených půdách.

Neaplikujte v době, kdy se očekávají intenzivní srážky.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu zejména v podobě zežloutnutí až vybělení rostlin nebo zbrzdění růstu.

Následné plodiny: Před setím následných plodin musí být půda zpracována minimálně do hloubky 20 cm. V rámci normálního osevního postupu po sklizni plodiny lze vysévat obilniny, řepku olejku bob, hrách, brambory, len, tuřín a cukrovku pokud uplyne minimálně 12 měsíců od aplikace. V případě, že dojde k předčasné zaorávce řepky olejky, lze vysévat jako náhradní plodinu řepku olejku a kukuřici. Kukuřici lze vysévat po uplynutí 9 měsíců od aplikace.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Za vysokých teplot a vlhkosti vzduchu mohou být sousední plodiny poškozeny výpary přípravku.

Čištění aplikačního zařízení: Okamžitě po ošetření úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Minimálně třikrát důkladně vypláchněte nádrž čistou vodou a propláchněte ramena, hadice a trysky. Po každém vypláchnutí úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Trysky, sítka a filtry čistěte odděleně.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Příprava postřikové kapaliny: Kapalinu je nutné míchat až do konce aplikace, nenechat postřikovou jíchu stát a je třeba vystříkat postřikovou kapalinu okamžitě po její přípravě.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka ozimá

8

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá PRE do 3 dnů po zasetí AT 5 l 200–300 l max. 1×
detail