Chemap Agro s.r.o.

CORZAL

Účinná látka

Balení

R50/53 - Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
SPe2 - Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (větší nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 100 m.
SPe3 - Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 2 m vzhledem k povrchové vodě.
SP1 - Zabraňte kontaminaci vod
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Spektrum účinnosti

plevele méně citlivé: ptačinec žabinec
plevele odolné: lebeda rozkladitá, merlík bílý, opletka obecná, jednoleté trávy

Doporučení

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.
Při aplikaci je třeba používat zařízení vybavené míchacím zařízením

Růstová fáze plodin v době aplikace:
v aplikačním termínu T1 - BBCH 10, tj. děložní listy plně rozvinuté; T2, T3 - po vzejití nové plevelné vlny

Počet aplikací:
aplikace je dělená v termínech T1-T2-T3, interval mezi aplikacemi je min. 7 dní; poslední aplikace nejpozději před zapojením porostu plodiny

Růstová fáze plevelů v době aplikace:
BBCH 10, tj. děložní listy plně rozvinuté

Maximální počet aplikací:
děleně, 3× za vegetační sezónu, do celkové dávky 6 l/ha

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Přípravek neaplikujte, je-li plodina pod vlivem stresu, např. použitím jiných pesticidů, poškození větrem, nedostatkem vápníku, nedostatkem živin, napadením hmyzem nebo houbami atd. – porost může být nevratně poškozen. Neaplikujte po mrazíku nebo jsou-li očekávány mrazíky nebo je-li očekáván déšť. Déšť do 2 hodin po aplikaci může snížit účinek ošetření.
Aplikujte pouze na suchý porost.
Neošetřujte plodinu v případě vysoké intenzity světla nebo při vysokých teplotách (>21°C). V takových případech odložte aplikaci na večer.
7 dnů před aplikací nebo po aplikaci neprovádějte válení ani vláčení kulturními branami.
Nelze vyloučit přechodné projevy fytotoxicity na ošetřované plodině.
Účinky na zpracování plodin a na kvalitativní výnosové parametry konzultujte s držitelem registrace.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!
Přípravek nelze použít v množitelských porostech!
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Corzal.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST od 3. listu (BBCH 13), plevele ve fázi BBCH 10 AT 2 l do celkové dávky 6,0 l/ha/vegetační sezónu 80–200 l max. 3× , aplikace je dělená
Řepa červená POST od 3. listu (BBCH 13), plevele ve fázi BBCH 10 AT 2 l do celkové dávky 6,0 l/ha/vegetační sezónu 80–200 l max. 3× , aplikace je dělená
Řepa krmná POST od 3. listu (BBCH 13), plevele ve fázi BBCH 10 AT 2 l do celkové dávky 6,0 l/ha/vegetační sezónu 80–200 l max. 3× , aplikace je dělená
detail