Chemap Agro s.r.o.

COUGAR FORTE

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

R 50/53 - Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí SPa 1: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinné látky typu flufenacet a diflufenican vícekrát než 1× za vegetační sezónu. Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé:
chundelka metlice, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, konopice napuchlá, merlík bílý, hluchavka nachová, plevele heřmánkovité, pohanka svlačcovitá, ptačinec žabinec, penízek rolní, violka rolní, pomněnka rolní, mák vlčí, výdrol máku setého, výdrol řepky olejky

Plevele méně citlivé: svízel přítula v dávce 0,35 l/ha

Doporučení

Růstová fáze plodin:
-preemergentní aplikace: suché semeno až koleoptile vyráží ze semene, tj. BBCH 00–07
-časná postemergentní aplikace: 1. až 6. list vyvinutý, tj. BBCH 11–16

Růstová fáze plevelů:
-chundelka metlice – před odnožováním, tj. před BBCH 20
-dvouděložné jednoleté plevele: až do 2 pravých listů, tj. BBCH 12

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Vždy je nutné zajistit kvalitní osevní lůžko bez hrud a dodržet předepsanou hloubku setí plodin!
Po aplikaci přípravku Cougar Forte může v některých případech dojít na ošetřené obilnině většinou k přechodné ojedinělé fytotoxicitě, která se projevuje zejména zesvětlením listů, prožloutlými skvrnami na listech nebo zbělením některých listů. K těmto projevům může dojít zejména v případě, kdy je ošetřená obilnina vystavena stresu poklesem teplot, nadměrnými srážkami, zamokřením či kombinací různých stresových faktorů.
Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Antirezistentní strategie:
V rámci omezení rizika vyselektování rezistentních plevelů se doporučuje: -dodržovat zásady střídání plodin
-dodržovat zásady správné agrotechniky, před setím hubit vzešlé plevele mělkou kultivací nebo chemicky neselektivními herbicidy
-při pěstování obilnin na stejných pozemcích používat herbicidy z rozdílných chemických skupin
-používat čištěné certifikované osivo k zabránění přenosu plevelných semen mezi pozemky a regiony

Návod k použití

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými aplikátory. Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi flufenacetu a diflufenicanu, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu: 1. Vystříkejte všechnu postřikovou kapalinu na ošetřovaném pozemku. 2. Rozeberte sací a výtlačné vedení a tryskové filtry a dobře je propláchněte ve vodě. 3. Naplňte postřikovač vodou na 10 % obsahu nádrže a spusťte míchání (doporučuje se rotační čistící tryska). 4. Vystříkejte výplachovou kapalinu na právě ošetřeném pozemku. 5. Opakujte krok 3 a 4. 6. Zkontrolujte filtry, zda neobsahují viditelné usazeniny. Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý CPOST 1. až 6. list vyvinutý, tj. BBCH 11–16 AT 0,5 l 200–400 l max. 1×, svízel přítula
Ječmen ozimý CPOST 1. až 6. list vyvinutý, tj. BBCH 11–16 AT 0,35 l 200–400 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
Ječmen ozimý PRE před vzejitím AT 0,5 l 200–400 l max. 1×, svízel přítula
Ječmen ozimý PRE před vzejitím AT 0,35 l 200–400 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá PRE před vzejitím AT 0,5 l 200–400 l max. 1×, svízel přítula
Pšenice ozimá PRE před vzejitím AT 0,35 l 200–400 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá CPOST 1. až 6. list vyvinutý, tj. BBCH 11–16 AT 0,5 l 200–400 l max. 1×, svízel přítula
Pšenice ozimá CPOST 1. až 6. list vyvinutý, tj. BBCH 11–16 AT 0,35 l 200–400 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé CPOST 1. až 6. list vyvinutý, tj. BBCH 11–16 AT 0,5 l 200–400 l max. 1×, svízel přítula
Tritikale ozimé CPOST 1. až 6. list vyvinutý, tj. BBCH 11–16 AT 0,35 l 200–400 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé PRE před vzejitím AT 0,5 l 200–400 l max. 1×, svízel přítula
Tritikale ozimé PRE před vzejitím AT 0,35 l 200–400 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
Žito ozimé PRE před vzejitím AT 0,5 l 200–400 l max. 1×, svízel přítula
Žito ozimé PRE před vzejitím AT 0,35 l 200–400 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
Žito ozimé CPOST 1. až 6. list vyvinutý, tj. BBCH 11–16 AT 0,5 l 200–400 l max. 1×, svízel přítula
Žito ozimé CPOST 1. až 6. list vyvinutý, tj. BBCH 11–16 AT 0,35 l 200–400 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
detail