Chemap Agro s.r.o.

DEFI EVO

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní název přípravku Jura.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 6 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, tritikale, žito

200–300 l/ha

postřik

1× na podzim

Spektrum účinnosti:

preemergentní aplikace:

- plevele citlivé: lipnice roční, ptačinec žabinec, rozrazil perský;

- plevele méně citlivé: violka rolní;

postemergentní aplikace:

- plevele citlivé: chundelka metlice, violka rolní, kokoška pastuší tobolka, rozrazil perský, heřmánkovec přímořský;

- plevele méně citlivé: svízel přítula, mák vlčí; psárka polní.

Osivo obilnin musí být zakryto 3 cm půdy.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Ozimé obilniny: Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu. Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem. Nelze vyloučit negativní vliv na procesy zpracování.

Následné plodiny: Po sklizni je pěstování následných plodin bez omezení, avšak 12 měsíců po aplikaci nelze vysévat bob.

Náhradní plodiny: Po zaorávce ošetřené plodiny lze pěstovat ozimou pšenici a ozimý ječmen. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Čištění postřikového zařízení:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), po dobu alespoň 10 minut.

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), s přídavkem čisticího prostředku, případně s přídavkem sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupovat dle návodu k jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu 2) ještě 2×.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ječmen, pšenice, tritikale, žito

6

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

ječmen, pšenice, tritikale, žito

5

5

0

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST 10–13 BBCH, plevele do BBCH 12 AT 4 l 200–300 l
Ječmen ozimý PRE před vzejitím, plevele do BBCH 12 AT 4 l 200–300 l
Pšenice ozimá PRE před vzejitím, plevele do BBCH 12 AT 4 l 200–300 l
Pšenice ozimá POST 10–13 BBCH, plevele do BBCH 12 AT 4 l 200–300 l
Tritikale ozimé POST 10–13 BBCH, plevele do BBCH 12 AT 4 l 200–300 l
Tritikale ozimé PRE před vzejitím, plevele do BBCH 12 AT 4 l 200–300 l
Žito ozimé PRE před vzejitím, plevele do BBCH 12 AT 4 l 200–300 l
Žito ozimé POST 10–13 BBCH, plevele do BBCH 12 AT 4 l 200–300 l
detail