Chemap Agro s.r.o.

ELUMIS

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody

SPe1:
- Za účelem ochrany podzemní vody aplikujte tento přípravek nebo jiný , jestliže obsahuje účinnou látku nicosulfuron v maximálním množství 45 g úč.l./ha/rok

SPe2:
- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 15 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze při aplikaci do kukuřice zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 10 m, při 75 % redukci na 5 m a při 90 % redukci 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele v dávce 1,0 l/ha: heřmánkovec přímořský, hluchavka nachová, laskavec ohnutý, merlík bílý, penízek rolní, rozrazil perský.

Citlivé plevele v dávce 1,5 l/ha: ježatka kuří noha, pohanka svlačcovitá, pýr plazivý.

Doporučení

Přípravek se aplikuje postemergentně do růstové fáze kukuřice BBCH 18 (8 pravých listů).

Fáze plevelů v době aplikace: Plevele dvouděložné jednoleté do fáze 6 pravých listů (BBCH 16), ježatka kuří noha od fáze dvou listů do počátku odnožování (BBCH 12–19) a pýr plazivý ve fázi 2–6 listů (BBCH 12–16).

Přípravek lze aplikovat maximálně 1× za vegetaci.

Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech.

Při použití přípravku nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu v podobě zesvětlení nejmladších listů, chloróz nebo zpoždění vývoje. Tato fytotoxicita nemá vliv na výnos.

Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem registrace přípravku.

Nepoužívejte v kukuřici cukrové a pukancové.

Následné plodiny:

Jako náhradní plodina může být po orbě použita kukuřice.

Na podzim téhož roku lze po orbě vysévat jako následnou plodinu ozimou pšenici a ozimý ječmen.

V následujícím roce po aplikaci nelze pěstovat řepu, slunečnici nebo zeleniny (včetně dýně). Ostatní plodiny lze v následujícím roce pěstovat bez omezení.

Za nepříznivých podmínek (půda s nízkým pH, nízkou biologickou aktivitou, vysokým obsahem organické hmoty a špatnou půdní strukturou, při dlouhodobě trvajícím suchu a stresových podmínkách) může dojít u citlivých plodin (luskoviny, řepka, ozimé obilniny seté v roce aplikace) k mírnému prosvětlení listů, případně zbrzdění růstu a prořídnutí porostu.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Nepoužívejte přípravek v množitelských porostech kukuřice.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice setá
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice setá
15
10
5
3

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST do růstové fáze kukuřice BBCH 18 (8 pravých listů) AT 1 l 200–300 l plevele dvouděložné jednoleté
Kukuřice POST do růstové fáze kukuřice BBCH 18 (8 pravých listů) AT 1,5 l 200–300 l pýr plazivý, ježatka kuří noha, pohanka svlačcovitá, plevele dvouděložné jednoleté
detail