Chemap Agro s.r.o.

EQUIP

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele
pýr plazivý, ježatka kuří noha, výdrol řepky, laskavec ohnutý, svízel přítula, ptačinec žabinec, konopice polní, zemědým lékařský, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní

Méně citlivé plevele
merlík bílý, heřmánky, hluchavka nachová, violka rolní

Odolné plevele
rdesno červivec, rdesno blešník, pohanka opletka

Doporučení

Přípravek se aplikuje postřikem schválenými pozemními postřikovači
V době aplikace by měla být většina plevelů vzešlá.
Déšť 2 hodiny po aplikaci nesnižuje účinek přípravku.

Přípravek Equip se aplikuje postemergentně ve fázi kukuřice BBCH 12–16 (2–6 listů kukuřice).
Přípravek Equip může způsobit přechodné příznaky fytotoxicity, vlivem stresových podmínek v době aplikace. Tyto mohou být způsobeny teplotami nad 25 °C ve spojitosti s intenzívním slunečním zářením a nedostatečným zásobováním rostlin kukuřice vodou. Také velké rozdíly mezi denními a nočními teplotami (>20 °C) nebo období s nízkými teplotami (pod 10 °C) ve spojení s trvalejším deštěm mohou podporovat vznik symptomů fytotoxicity.
V případě, aplikace za těchto podmínek, se mohou objevit příznaky fytotoxicity charakterizované zejména prožloutnutím rostlin nebo žlutozelenými skvrnami na listech, případně přibrzděním růstu, výjimečně se mohou též objevit deformace listů nebo některých rostlin. Tyto příznaky po oteplení, resp. vyrovnání teplot většinou odezní bez dalšího vlivu na vývoj kukuřice.
Nedoporučuje se používat přípravek Equip v porostech kukuřice cukrové a pukancové.
Citlivost odrůdy vůči přípravku a jeho případný vliv na kvalitu výnosu konzultujte s držitelem registrace, případně dodavatelem osiva.
Po aplikaci přípravku Equip lze v rámci běžného osevního postupu vysévat jakékoliv plodiny bez omezení.
V případě likvidace porostu kukuřice ošetřené přípravkem Equip lze jako náhradní plodinu vysévat pouze kukuřici, přičemž nejméně riziková je předchozí orba, dále přímý bezorebný výsev a nejméně vhodné je mělké kypření. Nedoporučuje se letní výsev jetelovin.
Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice.
K zabránění vzniku rezistence, neaplikovat tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny inhibitorů ALS víckrát než jednou za sezónu.

Popis mísitelnosti

Tank mix kombinace s přípravkem Pardner 22,5 EC: Přípravek Equip v dávce 1,0–2,0 l/ha je možno v kukuřici kombinovat s přípravkem Pardner 22,5 EC v dávce 0,75 l/ha. Tank mix kombinace s přípravkem Pardner 22,5 EC zachovává velmi dobrou účinnost na pýr, ježatku a zvyšuje účinnost na problematické dvouděložné plevele jako jsou rdesna, merlík bílý, heřmánky, hluchavky, violku rolní. Tato kombinace nemá dostatečnou účinnost na rdesno ptačí a rozrazily. Dávka přípravku Equip 2,0 l/ha se používá v případě výskytu pýru, případně na ostatní plevele za méně vhodných růstových, povětrnostních a půdních podmínek v době aplikace. Při výskytu pouze dvouděložných plevelů a za podmínek příznivých pro aplikaci (vyšší půdní, vzdušná vlhkost a teplota) lze použít dávku nižší. Při kombinaci přípravku Equip s přípravkem Pardner 22,5 EC se mohou na okrajích a špičkách listů kukuřice, případně v paždí listů objevit nekrózy, které se však již na dalších listech neobjevují a nemají vliv na další vývoj kukuřice.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 12–16 AT 2 l 200–300 l
detail