Chemap Agro s.r.o.

ERGON

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek , jestliže obsahuje účinnou látku metsulfuron-methyl vícekrát než 1 za 2 roky při aplikaci do ozimých obilovin
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 50 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 30 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro jarní aplikaci do ječmene a pšenice)
SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 3 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: hořčice rolní, ptačinec prostřední, hluchavka nachová, konopice rolní, heřmánkovec přímořský, nepatrnec rolní, rdesno červivec, kokoška pastuší tobolka, výdrol řepky olejky;
Méně citlivé plevele: opletka obecná, svízel přítula, merlík bílý, rozrazil perský, pomněnka rolní, rdesno ptačí, violka rolní, mák vlčí.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době aplikace: BBCH 13–37, tj. 3. list rozvinutý - objevení se posledního listu (praporcový list).

Růstová fáze plevelů v době aplikace: BBCH 10–16, tj. děložní listy až 6 pravých listů.

Maximální počet aplikací: 1× za vegetační sezonu.

Dávka vody: 100–400 l/ha.

Neošetřujte po dobu 7 dnů po válení obilniny.

Neošetřujte obilniny s podsevem trav, jetelovin nebo jiných dvouděložných plodin.

Účinek může být snížen vlivem sucha.

Nepoužívejte v porostech, ovlivněných faktory, které oslabují růst ošetřované plodiny a kvalitu ošetření!

V případě nutnosti zaorání ošetřeného porostu je po dobu 3 měsíců po ošetření možné zařadit pouze pšenici. Před setím musí být půda zpracována do hloubky aspoň 15 cm.

Po aplikaci herbicidu Ergon je možné ve stejném kalendářním roce zařadit pouze obilniny, řepku a trávy. V dalším roce po ošetření není volba následné plodiny omezená, nelze však vyloučit projevy fytotoxicity (obzvláště v cukrovce, červené řepě a zeleninách) na extrémně zásaditých půdách v kombinaci s nedostatkem srážek a dlouhodobým suchem v období od ošetření obilniny do setí následných plodin na takových půdách.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem registrace přípravku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.

Čištění aplikační techniky:

- okamžitě po ošetření nádrž vyprázdněte a opláchněte zařízení zvenčí čistou vodou;

- nádrž vypláchněte důkladně čistou vodou, propláchněte ramena, hadice a trysky;

- naplňte nádrž do poloviny čistou vodou a přidejte odpovídající množství čistícího přípravku, zamíchejte a opět propláchněte ramena a trysky; nádrž znovu naplňte a ponechte 15 minut stát bez míchání, znovu propláchněte ramena a trysky a nádrž vyprázdněte;

- trysky a sítka čistěte odděleně rovněž čistícím roztokem a pak propláchněte čistou vodou;

- nádrž, ramena, hadice a trysky propláchněte čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže) a nádrž vypusťte.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je podzimní aplikace přípravku do obilnin vyloučena.

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ječmen, pšenice - jarní aplikace
50
30
30
30
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
ječmen, pšenice - jarní aplikace
5
3
3
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 13–37 BBCH AT 60 g 100–400 l max. 1×
Pšenice jarní POST 13–37 BBCH AT 60 g 100–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST jaro, 13–37 BBCH AT 70 g 100–400 l max. 1×
detail