Chemap Agro s.r.o.

FLAME

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice

200–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: ptačinec žabinec, výdrol řepky, chrpa modrá, heřmánkovec nevonný, pomněnka rolní, penízek rolní, hořčice rolní;

- plevele méně citlivé: vlčí mák, kokoška pastuší tobolka.

Růstová fáze plodin v době aplikace: Přípravek je možné aplikovat na jaře od fáze počátku odnožování (BBCH 21) do fáze praporcovitého listu (BBCH 39).

Růstová fáze plevelů v době aplikace: Nejlepší účinnosti je dosaženo při aplikaci na mladé aktivně rostoucí plevele optimálně ve fázi BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech ani na půdách s obsahem organické hmoty < 0,5% a > 10%.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Následné plodiny: Ve stejném kalendářním roce, ve kterém byla sklizeň plodin ošetřených přípravkem Flame, vysévejte pouze obilniny, bob obecný nebo řepku olejku.

Náhradní plodiny: V případě předčasného zrušení porostu vysévejte pouze obilniny. Po uplynutí 6 měsíců je možné vysévat i bob obecný a řepku olejku. Před výsevem by měla být půda zpracována do hloubky minimálně 15 cm.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý

10

5

5

0

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST na jaře, 21–39 BBCH AT 30 g 200-400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST na jaře, 21–39 BBCH AT 30 g 200-400 l max. 1×
detail