Chemap Agro s.r.o.

FLASH 500 SC

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice

200–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: chundelka metlice, ptačinec prostřední, rozrazil břečťanolistý, violka rolní, heřmánkovec přímořský;

- plevele méně citlivé: výdrol řepky, heřmánek pravý, svízel přítula.

Přípravek se aplikuje na podzim preemergentně nebo časně postemergentně do počátku odnožování obilnin (BBCH 21). Vzešlé plevele by měly být v raných vývojových fázích, optimálně od vzcházení až do fáze prvních pravých listů, psárka polní a lipnice roční před fází odnožování.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu na ošetřovaných rostlinách.

Následné plodiny: Na podzim po sklizni plodiny lze pěstovat jako následné plodiny ozimé obilniny nebo řepku ozimou. Na jaře následujícího roku lze pěstovat obilniny, řepku jarní, cukrovku nebo slunečnici. Před výsevem následných plodin musí být půda zpracována do hloubky 25 cm a důkladně promísena.

Náhradní plodiny: Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku vyprázdněte aplikační zařízení. Odmontujte trysky a sítka a čistěte je odděleně. Vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou o objemu 10–20 % objemu nádrže.

Po každém vypláchnutí nádrž vyprázdněte.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý

4

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý PRE 00–09 BBCH AT 0,28 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST 10– 21 BBCH AT 0,28 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá PRE 00–09 BBCH AT 0,28 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 10– 21 BBCH AT 0,28 l 200–400 l max. 1×
detail