Chemap Agro s.r.o.

FOXTROT

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

plevele citlivé: chundelka metlice, oves hluchý, psárka polní, ježatka kuří noha, béry, rosičky, lesknice, proso, čirok halepský.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Růstová fáze plodiny v době aplikace:

- pšenice ozimá a jarní: BBCH 13–32, tj. 3. list až 2. kolénko;

- ječmen jarní: BBCH 13–29, tj. 3. list až konec odnožování;

- žito ozimé, tritikale ozimé, ječmen ozimý: BBCH 13–31, 3. list až 1. kolénko.

Nižší dávku 0,8 l/ha volíme při aplikaci do fáze 3–5 listů trav (BBCH 13–15) nebo za podmínek příznivých pro růst (vyšší teplota, vyšší vzdušná a půdní vlhkost). Během odnožování trav (BBCH 21–29) či za podmínek nepříznivých pro růst rostlin se doporučuje použít vyšší dávku 1,0 l/ha.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech ječmene.

U ječmene jarního a ozimého může za stresových podmínek dojít ke slabému přechodnému prožloutnutí listů, které však během 1–2 týdnů odezní a nemá negativní vliv na výnos.

Maximální počet aplikací: 1× v plodině.

Dávka vody: 200 l/ha

Následné plodiny: Pěstování následných plodina je bez omezení.

Náhradní plodiny: Pokud je nutno porost ošetřený Foxtrot z jakéhokoliv důvodu zlikvidovat, lze vysévat libovolnou náhradní plodinu. V případě výsevu velmi citlivých plodin, jako jsou obilniny, kukuřice nebo trávy, je vhodné dodržet několikadenní odstup výsevu po aplikaci Foxtrot.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Obzvláště citlivé jsou jednoděložné rostliny

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Držitel registrace uvede na etiketě postup čištění, který byl doložen v rámci žádosti o povolení:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu “2“ ještě dvakrát.

4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
obilniny
5
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST BBCH 13–29, tj. 3. list až konec odnožování AT 0,8-1 l 200–300 l
Ječmen ozimý POST BBCH 13–31, 3. list až 1. kolénko AT 0,8-1 l 200–300 l
Pšenice jarní POST BBCH 13–32, tj. 3. list až 2. kolénko AT 0,8-1 l 200–300 l
Pšenice ozimá POST BBCH 13–32, tj. 3. list až 2. kolénko AT 0,8-1 l 200–300 l
Tritikale ozimé POST BBCH 13–31, 3. list až 1. kolénko AT 0,8-1 l 200–300 l pouze ozim
Žito ozimé POST BBCH 13–31, 3. list až 1. kolénko AT 0,8-1 l 200–300 l pouze ozim
detail