Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

GAJUS

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku pethoxamid vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 5 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO:
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 10 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka ozimá

100–300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

Preemergentní aplikace

- citlivé plevele: chundelka metlice, lipnice roční, merlík bílý, heřmánek pravý, heřmánkovec přímořský, hulevník lékařský, chrpa polní, kakosty, zemědým lékařský, hluchavka nachová, starček obecný, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, mák vlčí;

- méně citlivé plevele: kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, ptačinec prostřední.

Postemergentní aplikace

- citlivé plevele: chundelka metlice, kakosty, hluchavka nachová, heřmánek pravý, heřmánkovec přímořský, merlík bílý;

- méně citlivé plevele: lipnice roční, svízel přítula, chrpa polní, mák vlčí, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, zemědým lékařský.

Nejlepší účinnosti přípravku je dosaženo při aplikaci před anebo krátce po vzejití plevelů (maximálně do fáze BBCH 12). Předpokladem dobré účinnosti je dostatečná půdní vlhkost a dobře připravený povrch půdy s drobtovitou strukturou. Neaplikujte na hrudovitou půdu. Vlivem déletrvajícího sucha může dojít ke snížení reziduálního účinku.

Přípravek Gajus se aplikuje preemergentně anebo časně postemergentně až do fáze 4 listů řepky (BBCH 14).

Semena řepky by měla být zakryta min. 2 cm půdy.

Neaplikujte v době, kdy se očekávají intenzivní srážky a nepoužívejte na podmáčené půdě nebo půdách náchylných k zamokření.

Pokud po aplikaci následují intenzivní srážky, nelze vyloučit přechodné poškození porostu nebo snížení vitality rostlin.

Přípravek je vhodný pro použití na všech typech půd s výjimkou písčitých půd a zemin, které obsahují více než 10% organických látek.

Následné plodiny: V rámci normálního osevního postupu po sklizni řepky olejky ošetřené pre- anebo časně postemergentně není volba následných plodin omezena. Kultivace půdy snižuje riziko poškození náhradních plodin.

Náhradní plodiny: V případě, že dojde k předčasné likvidaci porostu řepky olejky, lze při dodržení minimálního odstupu 3 měsíce od aplikace a po hlubokém zpracování půdy (orbě) na podzim téhož roku vysévat obilniny.

Na jaře příštího roku lze v normálních termínech vysévat kukuřici, slunečnici a cukrovku. Řepka olejka může být vysévána po 4 měsících a hlubokém zpracování půdy (orbě) a ječmen jarní a bob po 6 měsících od aplikace a hlubokém zpracování půdy (orbě). Setí jílku je možné nejdříve po 1 roce od aplikace.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Čištění aplikačního zařízení: Okamžitě po ošetření úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Minimálně třikrát důkladně vypláchněte nádrž čistou vodou a propláchněte ramena, hadice a trysky. Po každém vypláchnutí úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Trysky, sítka a filtry čistěte odděleně. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka ozimá

5

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

řepka olejka ozimá

5

5

0

0

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá PRE 00–09 BBCH AT 3 l 100–300 l chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Řepka olejka, ozimá POST 10–14 BBCH AT 3 l 100–300 l chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
detail