Chemap Agro s.r.o.

GALISTOP

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku HURLER.
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Spektrum účinnosti

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves, kukuřice, louky a pastviny

200–400 l/ha

postřik

Pokyny k aplikaci:

Pšenice ozimá, ječmen ozimý - Termín aplikace: Postemergentně od 2. listu do fáze zduřelé pochvy praporcového listu (BBCH 12–45).

Žito, tritikale, pšenice tvrdá, oves - Termín aplikace: Postemergentně od 2. listu do fáze objevení se 1. kolénka (BBCH 12–31)

Pšenice jarní, ječmen jarní - Termín aplikace: Postemergentně od 2. listu do fáze objevení se jazýčku praporcového listu (BBCH 12–39)

Kukuřice na siláž - Termín aplikace: Od 3. do 6. listu kukuřice, max. do výšky kukuřice 20 cm.

Louky a pastviny - Na nově založené travní porosty použijte dávku 0,75 l/ha na začátku podzimu v době odnožování trav. Trávy musí být v době aplikace dostatečně zakořeněné. V následujících letech aplikujte na jaře 14–21 dnů po sečení a po obnově listové plochy plevelů. V případě cílené aplikace na stávající porosty použijte maximálně 30 ml přípravku Hurler na 10 l vody.

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: svízel přítula (do počátku květu), ptačinec žabinec (do počátku květu), svlačec rolní (do 6 listů), hluchavka nachová (do 4 listů), lilek černý (děložní listy až 6 pravých listů), šťovík tupolistý (před květem), kopřiva dvoudomá (před květem).

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Náhradní plodiny: V případě předčasného zrušení porostu obilnin mohou být vysévány následující plodiny: jarní obilniny, jarní řepka olejka, kukuřice, cibule, mák nebo trávy. Dodržujte odstup min. 5 týdnů od aplikace.

Následné plodiny: Po normální sklizni plodiny ošetřené přípravkem Hurler lze vysévat všechny plodiny.

Nelze vysévat jeteloviny, hrách, fazol a jiné luskoviny v období 12 měsíců po aplikaci přípravku v dávce 2,0 l/ha. Hnůj a zbytky rostlin získané z porostů ošetřených touto dávkou smí být použity pouze na loukách a pastvinách nebo na pozemcích určených k pěstování obilnin. Veškerá organická hmota z porostů ošetřených dávkou 2,0 l/ha nesmí být zapravena do půdy.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech.

Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek, musí být veškeré jeho zbytky z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě dvakrát.

4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Hurler.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice (ozimá, jarní, tvrdá), ječmen (ozimý, jarní), žito, tritikale, oves, kukuřice na siláž, louky a pastviny

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

louky a pastviny

5

5

5

0

pšenice (ozimá, tvrdá), ječmen (ozimý), žito, tritikale, kukuřice na siláž

5

5

0

0

oves, pšenice jarní, ječmen jarní

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail