BASF
BASF
BASF

AGRA

GARLON NEW

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO: Lokální aplikace: louky a pastviny, trávníky, orná půda, pařezy: Při aplikaci přípravku nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodu rizika pro vodní organismy.

OP II.st.:
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních vod pro aplikaci na podzim.
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

jedle, smrk, zemědělská půda

200–500 l/ha

postřik

louky a pastviny, orná půda, trávníky

postřik

pařezy

nátěr

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: listnaté dřeviny - akát, javor, olše, bříza, zimostráz, jírovec, svída krvavá, líska, brslen, buk, ptačí zob, jabloň, topol osika, trnka, švestka, hruška, dub, rododendron, vrba, bez, jeřáb, lípa, jilm, akát; polodřeviny - plamének plotní, vřesovec, křídlatka japonská, řešetlák počistivý, růže šípková, ostružiník a krušina; dvouděložné jednoleté a vytrvalé plevele - pelyněk, jehlice trnitá, svízel přítula, kakost, hluchavka nachová, luskoviny, svlačec rolní, opletník plotní, třezalka, lilek černý, ptačinec, kopřiva, pampeliška, pryskyřník, křídlatka, šťovík, jetel; v nižších růstových fázích hubí - bršlici kozí nohu, bolševník, vrbovku, hluchavku bílou, okoličnaté rostliny, mátu a přesličku;

- méně citlivé plevele: habr, hloh, jasan, ptáčnice (třešeň ptačí) a modřín.

Garlon New nepoškozuje jednoděložné (trávy) a nehubí hasivku orličí.

Pokyny pro aplikaci:

Aplikace přípravku na loukách a pastvinách se provádí lokální (bodovou) aplikací optimálně na jaře, kdy jsou plevele dostatečně vyvinuté a v plném růstu. Výhonky polodřevin a dřevin nesmějí být vyšší než 1 m. Výhonky vyšší než 1 m se musí posekat a ošetřit později. Při podzimní aplikaci se účinně ničí ostružiní a kopřivy. Dávka 2,0–3,0 l/100 l vody při spotřebě 10 l postřikové jíchy/100 m2 plochy listů na maximálně 25 % celkové plochy, tzn. nepoužívat více než 250 litrů postřikové jíchy na hektar. Aplikujte 2–3 měsíce před setím trav. Setí nebo sázení jiných plodin, než trav je možné nejdříve 6 měsíců po aplikaci.

Na dočasně neobdělávané zemědělské půdě se ošetření provádí plošným postřikem při údržbě pozemků před založením čistě travních porostů nebo lokální (bodovou) aplikací na dostatečně vyvinuté plevele při plném růstu, ideálně na jaře. Výhonky dřevin nesmějí být vyšší než 1 m. Výhonky vyšší než 1 m se musí posekat a ošetřit později. Při podzimní aplikaci se účinně ničí ostružiní a kopřivy. Dávka 8,0 l/ha ve 200–500 l vody/ha při plošné aplikaci nebo 2,0–3,0 l/100 l vody při lokálním ošetření a spotřebě 10 l postřikové jíchy/100 m2 plochy listů na maximálně 25 % celkové plochy, tzn. nepoužívat více než 250 litrů postřikové jíchy na hektar. Aplikujte 2–3 měsíce před setím trav. Setí nebo sázení jiných plodin, než trav je možné nejdříve 6 měsíců po aplikaci.

Trávníky lze ošetřovat lokální (bodovou) aplikací na jaře nebo na podzim (ne v létě při silnějším přísušku) kdy jsou plevele dostatečně vyvinuté a v plném růstu, optimální je aplikaci provést před květem. Lokální ošetření proti ostružiní, krušině, svízeli, šťovíku, pampelišce, kopřivě, bolševníku dávkou 2,0–3,0 l/100 l vody při spotřebě 10 l postřikové jíchy/100 m2 plochy listů na maximálně 25 % celkové plochy, tzn. nepoužívat více než 250 litrů postřikové jíchy na hektar. Aplikujte 2–3 měsíce před setím trav. Setí nebo sázení jiných plodin, než trav je možné nejdříve 6 měsíců po aplikaci.

Aplikace přípravku v porostech vánočních stromků (smrky a jedle) se provádí plošným postřikem nebo lokální (bodovou) aplikací optimálně na jaře, kdy jsou plevele dostatečně vyvinuté a v plném růstu, ale smrky ani jedle ještě nevyrašily. Výhonky plevelných polodřevin a dřevin nesmějí být vyšší než 1 m. Výhonky vyšší než 1 m se musí posekat a ošetřit později. Při podzimní aplikaci se účinně ničí ostružiní a kopřivy. Při podzimní aplikaci musí být letorosty jehličnanů plně vyzrálé. Dávka 8,0 l/ha ve 200–500 l vody/ha při plošné aplikaci nebo 2,0–3,0 l/100 l vody při lokálním ošetření a spotřebě 10 l postřikové jíchy/100 m2 plochy listů na maximálně 25 % celkové plochy, tzn. nepoužívat více než 250 litrů postřikové jíchy na hektar.

Na orné půdě se ošetření provádí lokální (bodovou) aplikací na dostatečně vyvinuté plevele při plném růstu, ideálně na jaře. Výhonky dřevin nesmějí být vyšší než 1 m. Výhonky vyšší než 1 m se musí posekat a ošetřit později. Při podzimní aplikaci se účinně ničí ostružiní a kopřivy. Dávka 2,0–3,0 l/100 l vody při spotřebě 10 l postřikové jíchy/100 m2 plochy listů na maximálně 25 % celkové plochy, tzn. nepoužívat více než 250 litrů postřikové jíchy na hektar. Aplikujte 2–3 měsíce před setím trav. Setí nebo sázení jiných plodin, než trav je možné nejdříve 6 měsíců po aplikaci.

Pařezová výmladnost se potlačí aplikací 300 ml přípravku se 700 ml vody (30 %) pro ošetření cca 1 m2 řezných ploch pomocí kartáče nebo štětce. Aplikaci provést, pokud možno do 2 týdnů po řezu. Neaplikujte v době zesíleného toku mízy!

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Při lokální (bodové) aplikaci postřik ukončete při dokonalém ovlhčení, nejpozději před počínajícím skanutím kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

zemědělská půda dočasně neobdělávaná, smrk, jedle

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

zemědělská půda dočasně neobdělávaná, smrk, jedle

5

5

0

0

Lokální aplikace: louky a pastviny, trávníky, orná půda, pařezy: Při aplikaci přípravku nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodu rizika pro vodní organizmy

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Jedle POST bodová aplikace AT 2-3 % plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny, vánoční stromky
Jedle POST aplikace plošná AT 8 l plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny, vánoční stromky
Lesní hospodářství POST nátěr pařezů AT 30 % potlačení pařezové výmladnosti
Louky POST bodová aplikace 14 2-3 % plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny
Orná půda POST bodová aplikace AT 2-3 % plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny
Pastviny POST bodová aplikace 14 2-3 % plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny
Smrk POST aplikace plošná AT 8 l plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny, vánoční stromky
Smrk POST bodová aplikace AT 2-3 % plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny, vánoční stromky
Zemědělská půda POST aplikace plošná AT 8 l plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny, zemědělská půda dočasně neobdělávaná
Zemědělská půda POST bodová aplikace 14 2-3 % plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny
Zemědělská půda POST bodová aplikace AT 2-3 % plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny, zemědělská půda dočasně neobdělávaná
detail