Chemap Agro s.r.o.

GLEAN 75 PX

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Obilniny: S ohledem na ochranu necílových rostlin lze přípravek aplikovat pouze za použití nízkoúletových trysek. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost 20 m, při 75 % redukci 10 m, při 90 % redukci 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- Trávy: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 30 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost 15 m, při 75 % redukci 10 m, při 90 % redukci 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- Trávy, obilniny - podzimní aplikace: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Obilniny - jarní aplikace: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 5 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m.

DO: Trávy, obilniny - jarní aplikace: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito, trávy

100–400 l vody/ha

postřik

max. 1×

Spektrum plevelů:

- plevele citlivé: chundelka metlice, psárka rolní, heřmánkovec přímořský, rmeny, heřmánky, svízel přítula, ptačinec žabinec, rozrazil perský, hluchavky, opletka obecná, rdesna, konopice, pcháč oset, ředkev ohnice, hořčice rolní, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, chrpa modrák, mák vlčí.

Růstová fáze plevelů: PRE aplikace - nejsou vzešlé; POST aplikace -BBCH 10–12, svízel přítula max. 3 přesleny, chundelka metlice BBCH 11–13

Předpokladem účinnosti přípravku při preemergentní aplikaci je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Použití přípravku při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem povolení.

Srážky do 3 hodin po aplikaci mohou snížit účinnost přípravku (příjem listy).

Pokud po preemergentní aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození plodiny přípravkem.

Následné plodiny: Po sklizni ozimé obilniny ošetřené na podzim předešlého roku herbicidem Glean 75 PX, lze jako následnou plodinu na podzim vysévat pouze obilninu. Meziplodiny (např. řepka, hořčice) mohou být za nepříznivých půdních a klimatických podmínek (zásaditá půda, nedostatek vláhy, déletrvající sucho) poškozeny. Na jaře následujícího roku (po uplynutí 15 měsíců od aplikace) lze vysévat pouze obilniny, brambory a len. Po jarních aplikacích herbicidu Glean 75 PX se na podzim téhož roku nedoporučuje vysévat citlivé plodiny (řepku, hořčici) a jakoukoliv jinou plodinu kromě obilnin a trav. Za normálních podmínek v následujícím roce lze vysévat následné jednoleté polní plodiny bez omezení. Pouze v případě nesprávné aplikace (předávkování přípravku), počasí bez dešťových srážek a pH půdy vyšší než 7,5 by mohlo dojít k poškození cukrovky a dalších citlivých plodin, jako je cibule ze semene, výsevy košťálovin apod.

Náhradní plodiny: Po dobu 3 měsíců od aplikace lze po předchozí hluboké orbě pěstovat pouze pšenici.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Čištění aplikačního zařízení:

1) Ihned po ošetření nádrž vyprázdněte a opláchněte zařízení zvenčí čistou vodou.

2) Nádrž vypláchněte důkladně čistou vodou, propláchněte ramena, hadice a trysky.

3) Naplňte nádrž do 1 čistou vodou nebo odpovídající množství vhodného čisticího přípravku (např. All Clear Extra), zamíchejte a opět propláchněte ramena a trysky. Nádrž znovu naplňte a ponechte15 min. stát bez míchání. Znovu propláchněte ramena a trysky, a nádrž vyprázdněte.

4) Trysky a sítka čistěte odděleně čistícím roztokem (např. 50 ml All Clear Extra na 10 l vody) a pak propláchněte čistou vodou.

5) Nádrž, ramena, hadice a trysky propláchněte čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže), a nádrž vypusťte.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny - jarní aplikace

5

4

4

4

trávy, obilniny - podzimní aplikace

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

obilniny

NELZE

20

10

5

trávy

30

15

10

5

Trávy, obilniny - jarní aplikace: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 11–30 BBCH AT 7 g 100–400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST na podzim, 11–30 BBCH AT 25 g 100–400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST na jaře, 11–30 BBCH AT 20 g 100–400 l max. 1×
Ječmen ozimý PRE na podzim, 00 BBCH AT 25 g 100–400 l max. 1×
Kostřava červená POST AT 10-20 g 100–400 l max. 1×, pouze semenné porosty
Oves jarní POST 11–30 BBCH AT 7 g 100–400 l max. 1×
Ovsík vyvýšený POST AT 10-20 g 100–400 l max. 1×, pouze semenné porosty
Pšenice jarní POST 11–30 BBCH AT 7 g 100–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST na jaře, 11–30 BBCH AT 20 g 100–400 l max. 1×
Pšenice ozimá PRE na podzim, 00 BBCH AT 25 g 100–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST na podzim, 11–30 BBCH AT 25 g 100–400 l max. 1×
Srha laločnatá POST AT 10-20 g 100–400 l max. 1×, pouze semenné porosty
Tritikale ozimé POST na jaře, 11–30 BBCH AT 20 g 100–400 l max. 1×, pouze ozim
Tritikale ozimé PRE na podzim, 00 BBCH AT 25 g 100–400 l max. 1×, pouze ozim
Tritikale ozimé POST na podzim, 11–30 BBCH AT 25 g 100–400 l max. 1×, pouze ozim
Trojštět žlutavý POST AT 10-20 g 100–400 l max. 1×, pouze semenné porosty
Žito ozimé POST na podzim, 11–30 BBCH AT 25 g 100–400 l max. 1×, pouze ozim
Žito ozimé POST na jaře, 11–30 BBCH AT 20 g 100–400 l max. 1×, pouze ozim
Žito ozimé PRE na podzim, 00 BBCH AT 25 g 100–400 l max. 1×, pouze ozim
detail