Chemap Agro s.r.o.

GLISTER

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 5 l přípravku /ha a pro aplikaci na jaře pro aplikační dávku nad 6 l přípravku /ha.

SPe3:
- Strniště, orná půda, pšenice, ječmen, oves, hrách na zrno, bob, řepka olejka, hořčice, len setý, cukrová řepa, tuřín, vodnice, cibule, pór, jabloň, hrušeň, slivoň, třešeň, louky a pastviny, železnice, nezemědělská půda, půda dočasně vyjmutá z produkce:SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- Lesní porosty, lesní hospodářství:SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.

DO:
- Lesní porosty, lesní hospodářství:V případě použití 50 % a 75 % trysky redukující úlet je nutné dodržet ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při použití 90 % trysky není ochranná vzdálenost nutná.
- Strniště, orná půda:V případě použití 50 %, 75 % a 90 % trysky redukující úlet není ochranná vzdálenost nutná.
- Louky a pastviny, železnice, nezemědělská půda, půda dočasně vyjmutá z produkce:V případě použití 50 % a 75 % trysky redukující úlet je nutné dodržet ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při použití 90 % trysky není ochranná vzdálenost nutná.
- Pšenice, ječmen, oves, hrách na zrno, bob, řepka olejka, hořčice, len setý, cukrová řepa, tuřín, vodnice, cibule, pór, jabloň, hrušeň, slivoň, třešeň:V případě použití 50 % trysky redukující úlet je nutné dodržet ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při použití 75 % a 90 % trysky není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

bob, cibule, cukrovka, hořčice, hrách, ječmen, len setý, oves, pór, pšenice, řepka olejka, tuřín, vodnice

80–250 l/ha

postřik

max. 1×

hrušeň, jabloň, slivoň, třešeň

250 l/ha

postřik

max. 1× za rok

lesní hospodářství, lesní porosty

250 l/ha

postřik, nátěr, aplikace do záseků

louky a pastviny

200–250 l/ha

postřik

max. 1× za rok

nezemědělská půda, orná půda, půda, strniště, všechny plodiny, železnice

150–250 l/ha

postřik

max. 1× za rok

Plevele musejí být aktivně rostoucí, s dostatečně vyvinutou listovou plochou.

Pro získání odolnosti postřiku vůči srážkám a dosažení příjmu listy je zapotřebí alespoň 6 hodin. Pro dosažení maximální účinnosti by mělo mezi aplikací a deštěm uplynout alespoň 24 hodin.

Předsklizňová aplikace v obilninách, řepce olejce, hořčici, hrachu na zrno, bobu a lnu: Aplikujte, když je vlhkost zrna/semen nižší než 30 %.

Ošetření strniště, půdy před výsevem/výsadbou plodin a půdy dočasně vyjmuté z produkce: Půda nesmí být po dobu alespoň 5 dnů před aplikací a po aplikaci kultivována. Před aplikací porost nesekejte.

Sady

Ovocné stromy mohou být vysazovány 7 dnů po aplikaci. Nepoužívejte ve výsadbách mladších než 2 roky. Zabraňte kontaktu postřiku s větvemi nebo kmeny stromů více jak 30 cm nad povrchem půdy.

Lesní hospodářství

Stromky mohou být vysazovány 7 dnů po aplikaci.

- Potlačení pařezové výmladnosti: Aplikujte bezprostředně po řezu, pouze v období listopad až duben, před počátkem toku mízy.

- Chemická probírka aplikací do záseků: Pro stromy do výčetní tloušťky kmene 10 cm postačuje 1 zásek, pro větší průměry udělejte 2 nebo 3 záseky. Neaplikujte v době aktivního toku mízy.

Nepoužívejte podél živých plotů.

Přípravek nesmí zasáhnout zelené části ošetřovaných rostlin!

Předsklizňově ošetřené plodiny: Vliv na procesy zpracování prostřednictvím fermentačních procesů konzultujte s držitelem povolení.

Volba následných plodin není omezena. V případě, že nově vysetá plodina přijde do styku s rozkládající se rostlinnou hmotou po aplikaci herbicidu, může dojít ke zpomalení růstu. Vyšší riziko vzniká pří přímém bezorebném setí. Po aplikaci by mělo být větší množství rozkládající se rostlinné hmoty zapraveno do půdy důkladnou kultivací nebo odstraněno z pozemku.

Ošetřenou slámu nepoužívejte pro zahradnické účely.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek není určen pro použití v množitelských porostech.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Glister.

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztok).

V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě jednou.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m

strniště, orná půda

5

0

0

0

pšenice, ječmen, oves, hrách na zrno, bob, řepka olejka, hořčice, len setý, cukrová řepa, tuřín, vodnice, cibule, pór, jabloň, hrušeň, slivoň, třešeň

5

5

0

0

louky a pastviny, železnice, nezemědělská půda, půda dočasně vyjmutá z produkce

5

5

5

0

lesní porosty, lesní hospodářství

10

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob POST před sklizní 7 dní, desikace 7 4 l 150–250 l max. 1×,mimo množitelské porosty
Bob PRE před vzejitím na vzešlé plevele AT 1,5 l 80–250 l max. 1×
Cibule PRE před vzejitím na vzešlé plevele AT 1,5 l 80–250 l max. 1×
Cukrovka PRE před vzejitím na vzešlé plevele AT 1,5 l 80–250 l max. 1×
Hořčice PRE před vzejitím na vzešlé plevele AT 1,5 l 80–250 l max. 1×
Hořčice POST před sklizní 8 dní, desikace 8 4 l 200–250 l max. 1×,mimo množitelské porosty
Hrách PRE před vzejitím na vzešlé plevele AT 1,5 l 80–250 l max. 1×, pouze hrách na zrno
Hrách POST před sklizní 7 dní, desikace 7 4 l 150–250 l max. 1×,mimo množitelské porosty, pouze hrách na zrno
Hrušeň POST po sklizni, do fáze zeleného poupěte, plevele AT 5 l max. 1×
Jabloň POST po sklizni, do fáze zeleného poupěte, plevele AT 5 l max. 1×
Ječmen jarní PRE před vzejitím na vzešlé plevele AT 1,5 l 80–250 l max. 1×
Ječmen jarní POST před sklizní 7 dní, desikace 7 4 l 150–250 l max. 1×,mimo množitelské porosty
Ječmen ozimý POST před sklizní 7 dní, desikace 7 4 l 150–250 l max. 1×,mimo množitelské porosty
Ječmen ozimý PRE před vzejitím na vzešlé plevele AT 1,5 l 80–250 l max. 1×
Len POST před sklizní 14 dní, desikace 14 4 l 200–250 l max. 1×,mimo množitelské porosty
Len PRE před vzejitím na vzešlé plevele AT 1,5 l 80–250 l max. 1×
Lesní hospodářství POST plevele AT 1-10 l max. 1×
Lesní hospodářství POST chemická probírka AT 2 ml na 10 cm (nebo méně) průměru kmene max. 1×
Lesní hospodářství POST potlačení pařezové výmladnosti AT 20 % (200 ml/1 l vody) max. 1×
Lesní porosty POST plevele AT 1-10 l max. 1×
Lesní porosty POST chemická probírka AT 2 ml na 10 cm (nebo méně) průměru kmene max. 1×
Lesní porosty POST potlačení pařezové výmladnosti AT 20 % (200 ml/1 l vody) max. 1×
Louky POST obnova TTP 5 6 l max. 1×
Nezemědělská půda POST plevele AT 6 l max. 1×
Orná půda PRS zrušení porostu, před setím, před výsadbou AT 6 l max. 1×
Orná půda POST plevele AT 6 l max. 1×, půda dočasně vyjmutá z produkce
Orná půda PRE 2 dny před setím nebo výsadbou následných plodin AT 1,5 l max. 1×, orná půda, strniště
Orná půda PRE 5 dní před setím nebo výsadbou následných plodin AT 4 l max. 1×, orná půda, strniště
Oves jarní POST před sklizní 7 dní, desikace 7 4 l 150–250 l max. 1×,mimo množitelské porosty
Pastviny POST obnova TTP 5 6 l max. 1×
Pór PRE před vzejitím na vzešlé plevele AT 1,5 l 80–250 l max. 1×
Pšenice jarní PRE před vzejitím na vzešlé plevele AT 1,5 l 80–250 l max. 1×
Pšenice jarní POST před sklizní 7 dní, desikace 7 4 l 150–250 l max. 1×,mimo množitelské porosty
Pšenice ozimá POST před sklizní 7 dní, desikace 7 4 l 150–250 l max. 1×,mimo množitelské porosty
Pšenice ozimá PRE před vzejitím na vzešlé plevele AT 1,5 l 80–250 l max. 1×
Řepka olejka, jarní POST před sklizní 14 dní, desikace 14 4 l 200–250 l max. 1×,mimo množitelské porosty
Řepka olejka, jarní PRE před vzejitím na vzešlé plevele AT 1,5 l 80–250 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST před sklizní 14 dní, desikace 14 4 l 200–250 l max. 1×,mimo množitelské porosty
Řepka olejka, ozimá PRE před vzejitím na vzešlé plevele AT 1,5 l 80–250 l max. 1×
Třešeň POST po sklizni, do fáze otevření kalichů, plevele AT 5 l max. 1×
Tuřín PRE před vzejitím na vzešlé plevele AT 1,5 l 80–250 l max. 1×
Vodnice PRE před vzejitím na vzešlé plevele AT 1,5 l 80–250 l max. 1×
Všechny plodiny PRS zrušení porostu, před setím, před výsadbou AT 6 l max. 1×
Železnice POST plevele AT 6 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail