Chemap Agro s.r.o.

GLISTER ULTRA

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 5 l přípravku /ha a pro aplikaci na jaře pro aplikační dávku nad 6 l přípravku /ha.

DO: Přípravek zvýšeně pění.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

bob, cibule, cukrovka, hořčice, hrách, ječmen, len, orná půda, oves, pór, pšenice, řepka olejka, strniště, tuřín, vodnice

80–250 l/ha

postřik

hrušeň, jabloň, slivoň, třešeň

250 l/ha

postřik

lesní hospodářství

250 l/ha

nátěr, postřik, aplikace do záseků

louky a pastviny, trávníky

200–250 l/ha

postřik

nezemědělská půda

100–250 l/ha

postřik

Aplikujte na vzešlé, aktivně rostoucí plevele s dostatečně vyvinutou listovou plochou. Jednoleté dvouděložné plevele by měly mít vyvinuty alespoň 2 pravé listy a jednoleté trávy by měly mít listy minimálně 10 cm dlouhé. Pýr plazivý je nejcitlivější na začátku odnožování, tj. když rostliny mají 4–5 listů a jsou 10–12 cm dlouhé. Vytrvalé dvouděložné plevele jsou nejcitlivější v době od nasazení poupat do odkvětu. Přípravek nedostatečně působí na přesličku rolní.

Všechny kultivační práce provádějte až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Nepoužívejte ve sklenících a fóliovnících.

Pšenice, ječmen, oves, hrách na zrno, bob - likvidace plevelů

Přípravek se aplikuje minimálně 7 dnů před sklizní v době, kdy vlhkost zrna je nižší než 30 %.

Nepoužívejte v množitelských porostech.

Aplikaci v porostech obilnin určených k výrobě sladu konzultujte s držitelem povolení.

Ošetřenou slámu je třeba rozřezat a zapravit nebo odstranit z pozemku.

Sláma z ošetřených porostů nesmí být používána v zahradnictví.

Dávkování přípravku:

- Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3,0 l/ha

- Vysoké zaplevelení pýrem plazivým, vytrvalé dvouděložné plevele: 4,0 l/ha

Dávka vody: 150–250 l/ha

Řepka olejka, hořčice, len - likvidace plevelů

Přípravek se aplikuje v řepce olejce a lnu minimálně 14 dnů před sklizní v době, kdy vlhkost semen je nižší než 30 %.

V hořčici se aplikuje minimálně 8 dnů před sklizní v době, kdy vlhkost semen je nižší než 30 %.

Nepoužívejte v množitelských porostech.

Ošetřenou slámu je třeba rozřezat a zapravit nebo odstranit z pozemku.

Sláma z ošetřených porostů nesmí být používána v zahradnictví.

Dávkování přípravku:

- Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3,0 l/ha

- vysoké zaplevelení pýrem plazivým, vytrvalé dvouděložné plevele: 4,0 l/ha

Dávka vody: 150–250 l/ha

Po zasetí před vzejitím polních plodin

Přípravek se aplikuje po zasetí před vzejitím plodiny.

Před aplikací se ujistěte, že žádná plodina není vzešlá!

Dávka vody: 80–250 l/ha

Orná půda, strniště

Dávkování přípravku:

- Jednoleté plevele, výdrol obilnin: 1,5 l/ha

Kultivaci nebo setí/sázení provádějte nejdříve 2 dny po aplikaci.

Dávka vody: 80–250 l/ha

- Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3,0 l/ha

- Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4,0 l/ha

Kultivaci nebo setí/sázení provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.

Dávka vody: 150–250 l/ha

Zrušení porostu a likvidace plevelů na dočasně neobdělávané orné půdě

Dávkování přípravku:

- Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3,0 l/ha

- Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4,0 l/ha

- Vytrvalé dvouděložné plevele: 6,0 l/ha

Kultivaci nebo setí/sázení provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.

Dávka vody: 150–250 l/ha

Obnova trvalých travních porostů

Přípravek se aplikuje za účelem likvidace trvalých travních porostů.

Dávkování přípravku:

- 1–2leté porosty s jednoletými plevely: 3,0 l/ha

- 2–4leté porosty s vytrvalými trávami: 4,0 l/ha

- 4–7leté porosty s vytrvalými dvouděložnými plevely: 5,0 l/ha

- Starší porosty s převažujícími vytrvalými dvouděložnými plevely: 6,0 l/ha

Kultivaci, setí, sklizeň nebo spásání provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.

Jabloň, hrušeň, slivoň, třešeň

Aplikujte na podzim po opadu listů nebo na jaře před fází „zeleného poupěte” u jabloní a hrušní a fází „otevření kalichů“(viditelné bílé vrcholky květů) u třešní a slivoní.

Nepoužívejte ve výsadbách mladších než 2 roky.

Zabraňte zasažení kmínků přípravkem více jak 30 cm nad zemí nebo větví stromů.

Neaplikujte na stromy s mechanicky poškozenou kůrou.

Lesní hospodářství

- Příprava půdy pro výsadbu

Aplikujte dávku 5,0 l/ha minimálně 7 dnů před výsadbou.

- Ochrana proti plevelům po výsadbě

Přípravek v dávce 4,0 l/ha lze použít k ochraně proti plevelům ve výsadbách. Při aplikaci je třeba zabránit zasažení stromků postřikem (aplikace s kryty). Ošetřuje se v období červen – srpen, po plném vývinu nežádoucí vegetace.

- Chemická probírka

Udělejte zásek do kmene stromu a aplikujte do něj 2,0 ml nezředěného přípravku. Pro stromy do výčetní tloušťky kmene 10 cm postačuje jeden zásek, pro větší průměry udělejte 2 nebo 3 záseky. Neaplikujte v době aktivního toku mízy na jaře.

- Potlačení pařezové výmladnosti

Aplikujte 10% roztok přípravku nátěrem nebo postřikem bezprostředně po řezu na okraje plochy pařezu. Aplikujte dostatečné množství k nasáknutí povrchu. Neaplikujte době aktivního toku mízy na jaře.

Nezemědělská půda

Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace okolo hospodářských budov, okolo vodních ploch a toků, na cestách, chodnících, parkovištích, skladovacích plochách, na mulčovaných půdách apod.

Dávkování přípravku:

- Standardní dávka: 4,0 l/ha

- V případě většího výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů: 6,0 l/ha

Zabraňte zasažení okolních plodin, trávníků, okrasných rostlin nebo jiných žádoucích rostlin.

Nepoužívejte okolo živých plotů.

Čištění aplikačního zařízení: Okamžitě po ošetření důkladně vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných plodin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

všechna použití

5

5

5

5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob POST před sklizní 7 3-4 l max. 1×, plevele
Bob PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Cibule PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Cukrovka PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Hořčice POST před sklizní 14 3-4 l max. 1×, plevele
Hořčice PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Hrách PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Hrách POST před sklizní 7 3-4 l pouze hrách na zrno, max. 1×, plevele
Hrušeň POST AT 5 l max. 1×, plevele
Jabloň POST AT 5 l max. 1×, plevele
Ječmen jarní POST před sklizní 7 3-4 l max. 1×, plevele
Ječmen jarní PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Ječmen ozimý PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Ječmen ozimý POST před sklizní 7 3-4 l max. 1×, plevele
Len PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Len POST před sklizní 8 3-4 l max. 1×, plevele
Lesní hospodářství POST nátěr, postřik - potlačení pařezové výmladnosti AT 10 % max. 1×
Lesní hospodářství POST chemická probírka - aplikace do záseků AT 2 ml na 10 cm průměru kmene max. 1×
Lesní hospodářství POST postřik AT 4-5 l 250 l max. 1×, plevele, nežádoucí dřeviny
Louky POST obnova TTP, před sklizní, spásáním nebo setím 5 3-6 l max. 1×
Nezemědělská půda POST nežádoucí vegetace AT 4-6 l max. 1×
Orná půda PRS před setím, před výsadbou AT 1,5 l orná půda, strniště, max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Orná půda PRS před setím, před výsadbou AT 3-4 l orná půda, strniště, max. 1×, plevele
Orná půda PRS před setím, před výsadbou AT 3-6 l max. 1×, plevele, zrušení porostu
Oves jarní PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Oves jarní POST před sklizní 7 3-4 l max. 1×, plevele
Oves ozimý POST před sklizní 7 3-4 l max. 1×, plevele
Oves ozimý PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Pastviny POST obnova TTP, před sklizní, spásáním nebo setím 5 3-6 l max. 1×
Pór PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Pšenice jarní POST před sklizní 7 3-4 l max. 1×, plevele
Pšenice jarní PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Pšenice ozimá PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Pšenice ozimá POST před sklizní 7 3-4 l max. 1×, plevele
Řepka olejka, jarní POST před sklizní 14 3-4 l max. 1×, plevele
Řepka olejka, jarní PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Řepka olejka, ozimá PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Řepka olejka, ozimá POST před sklizní 14 3-4 l max. 1×, plevele
Slivoň POST AT 5 l max. 1×, plevele
Trávníky POST obnova TTP, před sklizní, spásáním nebo setím 5 3-6 l max. 1×
Třešeň POST AT 5 l max. 1×, plevele
Vodnice PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
detail