Chemap Agro s.r.o.

GLISTER ULTRA

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 5 l přípravku /ha a pro aplikaci na jaře pro aplikační dávku nad 6 l přípravku /ha.

DO: Přípravek zvýšeně pění.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

bob, cibule, cukrovka, hořčice, hrách, ječmen, len, orná půda, oves, pór, pšenice, řepka olejka, strniště, tuřín, vodnice

80–250 l/ha

postřik

hrušeň, jabloň, slivoň, třešeň

250 l/ha

postřik

lesní hospodářství

250 l/ha

nátěr, postřik, aplikace do záseků

louky a pastviny, trávníky

200–250 l/ha

postřik

nezemědělská půda

100–250 l/ha

postřik

Aplikujte na vzešlé, aktivně rostoucí plevele s dostatečně vyvinutou listovou plochou. Jednoleté dvouděložné plevele by měly mít vyvinuty alespoň 2 pravé listy a jednoleté trávy by měly mít listy minimálně 10 cm dlouhé. Pýr plazivý je nejcitlivější na začátku odnožování, tj. když rostliny mají 4–5 listů a jsou 10–12 cm dlouhé. Vytrvalé dvouděložné plevele jsou nejcitlivější v době od nasazení poupat do odkvětu. Přípravek nedostatečně působí na přesličku rolní.

Všechny kultivační práce provádějte až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Nepoužívejte ve sklenících a fóliovnících.

Pšenice, ječmen, oves, hrách na zrno, bob - likvidace plevelů

Přípravek se aplikuje minimálně 7 dnů před sklizní v době, kdy vlhkost zrna je nižší než 30 %.

Nepoužívejte v množitelských porostech.

Aplikaci v porostech obilnin určených k výrobě sladu konzultujte s držitelem povolení.

Ošetřenou slámu je třeba rozřezat a zapravit nebo odstranit z pozemku.

Sláma z ošetřených porostů nesmí být používána v zahradnictví.

Dávkování přípravku:

- Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3,0 l/ha

- Vysoké zaplevelení pýrem plazivým, vytrvalé dvouděložné plevele: 4,0 l/ha

Dávka vody: 150–250 l/ha

Řepka olejka, hořčice, len - likvidace plevelů

Přípravek se aplikuje v řepce olejce a lnu minimálně 14 dnů před sklizní v době, kdy vlhkost semen je nižší než 30 %.

V hořčici se aplikuje minimálně 8 dnů před sklizní v době, kdy vlhkost semen je nižší než 30 %.

Nepoužívejte v množitelských porostech.

Ošetřenou slámu je třeba rozřezat a zapravit nebo odstranit z pozemku.

Sláma z ošetřených porostů nesmí být používána v zahradnictví.

Dávkování přípravku:

- Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3,0 l/ha

- vysoké zaplevelení pýrem plazivým, vytrvalé dvouděložné plevele: 4,0 l/ha

Dávka vody: 150–250 l/ha

Po zasetí před vzejitím polních plodin

Přípravek se aplikuje po zasetí před vzejitím plodiny.

Před aplikací se ujistěte, že žádná plodina není vzešlá!

Dávka vody: 80–250 l/ha

Orná půda, strniště

Dávkování přípravku:

- Jednoleté plevele, výdrol obilnin: 1,5 l/ha

Kultivaci nebo setí/sázení provádějte nejdříve 2 dny po aplikaci.

Dávka vody: 80–250 l/ha

- Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3,0 l/ha

- Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4,0 l/ha

Kultivaci nebo setí/sázení provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.

Dávka vody: 150–250 l/ha

Zrušení porostu a likvidace plevelů na dočasně neobdělávané orné půdě

Dávkování přípravku:

- Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3,0 l/ha

- Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4,0 l/ha

- Vytrvalé dvouděložné plevele: 6,0 l/ha

Kultivaci nebo setí/sázení provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.

Dávka vody: 150–250 l/ha

Obnova trvalých travních porostů

Přípravek se aplikuje za účelem likvidace trvalých travních porostů.

Dávkování přípravku:

- 1–2leté porosty s jednoletými plevely: 3,0 l/ha

- 2–4leté porosty s vytrvalými trávami: 4,0 l/ha

- 4–7leté porosty s vytrvalými dvouděložnými plevely: 5,0 l/ha

- Starší porosty s převažujícími vytrvalými dvouděložnými plevely: 6,0 l/ha

Kultivaci, setí, sklizeň nebo spásání provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.

Jabloň, hrušeň, slivoň, třešeň

Aplikujte na podzim po opadu listů nebo na jaře před fází „zeleného poupěte” u jabloní a hrušní a fází „otevření kalichů“(viditelné bílé vrcholky květů) u třešní a slivoní.

Nepoužívejte ve výsadbách mladších než 2 roky.

Zabraňte zasažení kmínků přípravkem více jak 30 cm nad zemí nebo větví stromů.

Neaplikujte na stromy s mechanicky poškozenou kůrou.

Lesní hospodářství

- Příprava půdy pro výsadbu

Aplikujte dávku 5,0 l/ha minimálně 7 dnů před výsadbou.

- Ochrana proti plevelům po výsadbě

Přípravek v dávce 4,0 l/ha lze použít k ochraně proti plevelům ve výsadbách. Při aplikaci je třeba zabránit zasažení stromků postřikem (aplikace s kryty). Ošetřuje se v období červen – srpen, po plném vývinu nežádoucí vegetace.

- Chemická probírka

Udělejte zásek do kmene stromu a aplikujte do něj 2,0 ml nezředěného přípravku. Pro stromy do výčetní tloušťky kmene 10 cm postačuje jeden zásek, pro větší průměry udělejte 2 nebo 3 záseky. Neaplikujte v době aktivního toku mízy na jaře.

- Potlačení pařezové výmladnosti

Aplikujte 10% roztok přípravku nátěrem nebo postřikem bezprostředně po řezu na okraje plochy pařezu. Aplikujte dostatečné množství k nasáknutí povrchu. Neaplikujte době aktivního toku mízy na jaře.

Nezemědělská půda

Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace okolo hospodářských budov, okolo vodních ploch a toků, na cestách, chodnících, parkovištích, skladovacích plochách, na mulčovaných půdách apod.

Dávkování přípravku:

- Standardní dávka: 4,0 l/ha

- V případě většího výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů: 6,0 l/ha

Zabraňte zasažení okolních plodin, trávníků, okrasných rostlin nebo jiných žádoucích rostlin.

Nepoužívejte okolo živých plotů.

Čištění aplikačního zařízení: Okamžitě po ošetření důkladně vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných plodin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

všechna použití

5

5

5

5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob POST před sklizní 7 3-4 l max. 1×, plevele
Bob PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Cibule PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Cukrovka PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Hořčice POST před sklizní 14 3-4 l max. 1×, plevele
Hořčice PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Hrách PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Hrách POST před sklizní 7 3-4 l pouze hrách na zrno, max. 1×, plevele
Hrušeň POST AT 5 l max. 1×, plevele
Jabloň POST AT 5 l max. 1×, plevele
Ječmen jarní POST před sklizní 7 3-4 l max. 1×, plevele
Ječmen jarní PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Ječmen ozimý PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Ječmen ozimý POST před sklizní 7 3-4 l max. 1×, plevele
Len PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Len POST před sklizní 8 3-4 l max. 1×, plevele
Lesní hospodářství POST nátěr, postřik - potlačení pařezové výmladnosti AT 10 % max. 1×
Lesní hospodářství POST chemická probírka - aplikace do záseků AT 2 ml na 10 cm průměru kmene max. 1×
Lesní hospodářství POST postřik AT 4-5 l 250 l max. 1×, plevele, nežádoucí dřeviny
Louky POST obnova TTP, před sklizní, spásáním nebo setím 5 3-6 l max. 1×
Nezemědělská půda POST nežádoucí vegetace AT 4-6 l max. 1×
Orná půda PRS před setím, před výsadbou AT 1,5 l orná půda, strniště, max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Orná půda PRS před setím, před výsadbou AT 3-4 l orná půda, strniště, max. 1×, plevele
Orná půda PRS před setím, před výsadbou AT 3-6 l max. 1×, plevele, zrušení porostu
Oves jarní PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Oves jarní POST před sklizní 7 3-4 l max. 1×, plevele
Oves ozimý POST před sklizní 7 3-4 l max. 1×, plevele
Oves ozimý PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Pastviny POST obnova TTP, před sklizní, spásáním nebo setím 5 3-6 l max. 1×
Pór PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Pšenice jarní POST před sklizní 7 3-4 l max. 1×, plevele
Pšenice jarní PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Pšenice ozimá PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Pšenice ozimá POST před sklizní 7 3-4 l max. 1×, plevele
Řepka olejka, jarní POST před sklizní 14 3-4 l max. 1×, plevele
Řepka olejka, jarní PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Řepka olejka, ozimá PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Řepka olejka, ozimá POST před sklizní 14 3-4 l max. 1×, plevele
Slivoň POST AT 5 l max. 1×, plevele
Trávníky POST obnova TTP, před sklizní, spásáním nebo setím 5 3-6 l max. 1×
Třešeň POST AT 5 l max. 1×, plevele
Vodnice PRS před vzejitím AT 1,5 l max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail