Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

GLISTER ULTRA

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3: Apl. dávka od 1800 g a.s./ha - Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při použití 50%, 75%, a 90% trysky k redukci úletu není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

bob, cibule, cukrovka, hořčice, hrách, ječmen, len, orná půda, oves, pór, pšenice, řepka olejka, orná půda -strniště, tuřín, vodnice

80–250 l/ha

postřik

hrušeň, jabloň, slivoň, třešeň, lesní hospodářství

250 l/ha

postřik

louky a pastviny

200–250 l/ha

postřik

nezemědělská půda

100–250 l/ha

postřik

Zákazy a omezení

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

louky a pastviny

zákaz spásání nebo sklizně ošetřených rostlin za účelem zkrmování hospodářským zvířatům

Aplikujte na vzešlé, aktivně rostoucí plevele s  dostatečně vyvinutou listovou plochou. Jednoleté dvouděložné plevele by měly mít vyvinuty alespoň 2 pravé listy a jednoleté trávy by měly mít listy minimálně 10 cm dlouhé. Pýr plazivý je nejcitlivější na začátku odnožování, tj. když rostliny mají 4–5 listů a jsou 10–12 cm dlouhé. Vytrvalé dvouděložné plevele jsou nejcitlivější v době od nasazení poupat do odkvětu. Přípravek nedostatečně působí na přesličku rolní.

Všechny kultivační práce provádějte až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Nepoužívejte ve sklenících a fóliovnících.

Po zasetí před vzejitím polních plodin: Přípravek se aplikuje po zasetí před vzejitím plodiny. Před aplikací se ujistěte, že žádná plodina není vzešlá!

Orná půda, strniště: Jednoleté plevele, výdrol obilnin: 1,5 l/ha; kultivaci nebo setí/sázení provádějte nejdříve 2 dny po aplikaci; dávka vody: 80–250 l/ha. Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3,0 l/ha. Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4,0 l/ha; kultivaci nebo setí/sázení provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci; dávka vody: 150–250 l/ha.

Zrušení porostu a  likvidace plevelů na dočasně neobdělávané orné půdě: Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3,0 l/ha. Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4,0 l/ha. Vytrvalé dvouděložné plevele: 6,0 l/ha; kultivaci nebo setí/sázení provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci; dávka vody: 150–250 l/ha.

Obnova trvalých travních porostů: Přípravek se aplikuje za účelem likvidace trvalých travních porostů. 1–2leté porosty s jednoletými plevely: 3,0 l/ha. 2–4leté porosty s vytrvalými trávami: 4,0 l/ha. 4–7leté porosty s vytrvalými dvouděložnými plevely: 5,0 l/ha. Starší porosty s  převažujícími vytrvalými dvouděložnými plevely: 6,0 l/ha; kultivaci a  setí provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.

Jabloň, hrušeň, slivoň, třešeň: Aplikujte na podzim po opadu listů nebo na jaře před fází „zeleného poupěte” u jabloní a  hrušní a fází „otevření kalichů“(viditelné bílé vrcholky květů) u třešní a  slivoní. Nepoužívejte ve výsadbách mladších než 2 roky. Zabraňte zasažení kmínků přípravkem více jak 30 cm nad zemí nebo větví stromů. Neaplikujte na stromy s mechanicky poškozenou kůrou.

Lesní hospodářství:

- příprava půdy pro výsadbu: Aplikujte dávku 5,0 l/ha minimálně 7 dnů před výsadbou.

- ochrana proti plevelům po výsadbě: Přípravek v dávce 4,0 l/ha lze použít k ochraně proti plevelům ve výsadbách. Při aplikaci je třeba zabránit zasažení stromků postřikem (aplikace s kryty). Ošetřuje se v  období červen až srpen, po plném vývinu nežádoucí vegetace.

Nezemědělská půda: Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace okolo hospodářských budov, okolo vodních ploch a toků, na cestách, chodnících, parkovištích, skladovacích plochách, na mulčovaných půdách apod.

Standardní dávka: 4,0 l/ha. V případě většího výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů: 6,0 l/ha. Zabraňte zasažení okolních plodin, trávníků, okrasných rostlin nebo jiných žádoucích rostlin. Nepoužívejte okolo živých plotů.

Čištění aplikačního zařízení: Okamžitě po ošetření důkladně vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných plodin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

aplikační dávka od 5,0 l přípravku/ha

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cibule PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l
Cukrovka PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l
Hořčice PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l
Hrách PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l hrách na zrno
Hrušeň POST plevele AT 5 l max. 1×
Jabloň POST plevele AT 5 l max. 1×
Ječmen jarní PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l
Ječmen ozimý PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l
Len PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l
Lesní hospodářství POST plevele, nežádoucí dřeviny - 4-5 l max. 1×
Louky POST obnova TTP - pro kultivaci a setí 5 3-6 l max. 1×
Nezemědělská půda nežádoucí vegetace - 4-6 l max. 1×
Orná půda PRS před setím, před výsadbou, pro kultivaci nebo setí/sázení 5 3-4 l orná půda, strniště, max. 1×, plevele
Orná půda PRS před setím, před výsadbou, pro kultivaci nebo setí/sázení 5 1,5 l orná půda, strniště, max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté
Orná půda PRS zrušení porostu, plevele - před setím, před výsadbou AT 3-6 l max. 1×
Oves jarní PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l
Oves ozimý PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l
Pastviny POST obnova TTP - pro kultivaci a setí 5 3-6 l max. 1×
Pór PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l
Pšenice jarní PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l
Pšenice ozimá PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l
Řepka olejka, jarní PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l
Řepka olejka, ozimá PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l
Slivoň POST plevele AT 5 l max. 1×
Třešeň POST plevele AT 5 l max. 1×
Tuřín PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l
Vodnice PRE výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l
detail