BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

GLYFO STAR

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Spe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 5 l přípravku /ha.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

bob, cibule, cukrovka, hořčice, hrách, hrušeň, jabloň, ječmen, len setý (olejný), lesní hospodářství, lesní školky, louky a pastviny, nezemědělská půda, orná půda, oves, pór, pšenice půda dočasně neobdělávaná, řepka olejka, slivoň, strniště, třešeň, višeň, tuřín, vodnice, všechny plodiny

100–300 l/ha

postřik

Předsklizňové aplikace:

Pšenice, ječmen, oves, hrách na zrno, bob na zrno

Aplikujte nejpozději 7 dnů před sklizní, když je vlhkost zrna nižší než 30 %.

Řepka olejka, len setý (olejný), hořčice

Aplikujte, když je vlhkost semen nižší než 30 % - u řepky 14–21 dnů před sklizní, u hořčice 8–10 dnů před sklizní, u lnu 14–28 dnů před sklizní.

Dávkování: Při výskytu pýru plazivého do 25 odnoží na 1 m2 použijete dávku 2,0 l/ha, při 25–75 odnožích 3,0 l/ha, nad 75 odnoží a/nebo při výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů použijte dávku 4,0 l/ha. Na jednoleté plevele a/nebo pro urychlení dozrávání a usnadnění sklizně obilnin použijte dávku 1–1,5 l/ha.

Ošetření plodiny určené ke zpracování (výroba sladu, piva, pekárenství…) konzultujte předem se zpracovatelem.

Po sklizni slámu z ošetřených porostů rozřezejte a důkladně zapravte do půdy nebo odstraňte z pozemku.

Slámu z ošetřených porostů nepoužívejte jako mulč pro zahradní plodiny.

Preemergentní aplikace:

Pšenice, ječmen, oves, hrách, bob, řepka olejka, hořčice, len setý (olejný), cukrovka, vodnice, tuřín, cibule, pór

Přípravek může být použit po zasetí před vzejitím plodiny k hubení výdrolu obilnin a jednoletých plevelů.

APLIKACE MUSÍ BÝT PROVEDENA PŘED VZEJITÍM PLODINY.

Orná půda - strniště

- Hubení pýru plazivého a vytrvalých dvouděložných plevelů

Mezi aplikací a setím, sázením nebo kultivací musí uplynout alespoň 5 dnů.

Dávkování: Při výskytu pýru do 75 odnoží na m2 aplikujte 3,0 l/ha, při výskytu nad 75 odnoží a výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů aplikujte 4,0 l/ha.

- Hubení výdrolu obilnin a jednoletých plevelů

Mezi aplikací a setím, sázením nebo kultivací musí uplynout alespoň 2 dny.

Louky a pastviny

- Zrušení travního porostu a hubení plevelů před jeho obnovou

Mezi aplikací a sklizní, spásáním nebo setím musí uplynout alespoň 5 dnů.

Dávkování: v 1-2letých porostech s jednoletými plevely: 3,0 l/ha; ve 2–4letých porostech s vytrvalými travními plevely: 4,0 l/ha; ve starších porostech s dvouděložnými vytrvalými plevely: 5,0–6,0 l/ha.

Veškerá odumřelá organická hmota musí být před výsevem dokonale rozložena nebo zapravena do půdy.

Nezemědělská půda - zpevněné plochy, propustné plochy

Přípravek může být použit k hubení nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě jako např. na chodnících, cestách, zpevněných plochách, podél plotů, zdí a v podobných situacích.

Proti jednoletým plevelům použijte dávku 1,5 l/ha, proti vytrvalým plevelům dávku 4,0 l/ha a proti hluboce zakořeněným vzrostlým vytrvalým dvouděložným plevelům dávku 5,0 l/ha.

Nepoužívejte podél živých plotů. Nepoužívejte ve sklenících a fóliovnících.

Zabraňte zasažení žádoucích rostlin a porostů (okrasné rostliny, trávníky apod.)

Orná půda - všechny plodiny - zrušení porostu

Přípravek lze použít ke zrušení porostu, pokud je to z fytosanitárního nebo agronomického hlediska považováno za nutné (porost poškozený škůdci, chorobami, krupobitím, suchem apod.)

Mezi aplikací a setím, sázením nebo kultivací musí uplynout alespoň 5 dnů.

Sady jabloní, hrušní, slivoní, třešní a višní

Aplikujte po sklizni (po opadu listů) do fáze “zeleného poupěte” u jabloní a hrušní a fáze „otevření kalichů“ (viditelné bílé vrcholky květů) u třešní, višní a slivoní.

Nepoužívejte ve výsadbách mladších než 2 roky. Zabraňte kontaktu postřiku s větvemi stromů a kmeny stromů výše jak 30 cm nad povrchem půdy. Neaplikujte na kmeny s poškozenou borkou.

Lesnictví a lesní školky:

Hubení plevelů před výsadbou

Aplikujte minimálně 7 dnů před výsadbou.

Dávka: 5,0 l/ha

Ochrana proti plevelům po výsadbě cílenou aplikací

Přípravek lze použít k ochraně proti plevelům ve výsadbách jehličnanů i listnáčů. Aplikace je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny (tj. s kryty trysek), které zabrání zasažení a poškození stromků.

Dávka se řídí složením, stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti vytrvalým plevelům bylinného charakteru aplikujte 4,0 l/ha. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 6,0 l na ha.

Potlačení pařezové výmladnosti aplikací na pařezy

Aplikační dávka: 10% roztok (100 ml přípravku na 1,0 l vody)

Roztok aplikujte na okraj čerstvě odříznuté plochy pařezu. Aplikujte dostatečné množství k nasáknutí povrchu. Naneste aplikátorem, štětcem nebo pomocí přídavného zařízení na pile. Aplikujte kdykoli během roku mimo období zesíleného toku mízy na jaře.

Chemická probírka aplikací do záseků

Udělejte zásek do kmene stromu a aplikujte do něj 2,0 ml nezředěného přípravku. Pro stromy do 10 cm průměru kmene postačuje jeden zásek, pro větší průměry udělejte 2 až 3 záseky. Aplikujte kdykoli během roku mimo období zesíleného toku mízy na jaře.

Půda dočasně neobdělávaná

Přípravek může být použit na dočasně neobdělávané půdě (půda dočasně vyjmutá z produkce) k likvidaci rostlinného pokryvu.

Plevele by měly aktivně růst alespoň 21 dnů před aplikací.

Při hubení vytrvalých plevelů minimálně 5 dnů po aplikaci nekultivujte půdu ani neprovádějte setí.

Při hubení jednoletých plevelů nekultivujte půdu minimálně 24 hodin po aplikaci.

Dávkování: Jednoleté plevele: 3,0 l/ha. Vytrvalé trávy: 4,0 l/ha. Vytrvalé dvouděložné plevele: 5,0–6,0 l/ha.

Růstová fáze a termín aplikace pro dosažení maximální citlivosti plevelů

Plevel

Růstová fáze

Jednoleté trávy

10 cm nové listové plochy

Jednoleté dvouděložné plevele

vyvinuty alespoň 2 pravé listy

Vytrvalé trávy (např. pýr plazivý)

4–5 nových listů o délce 10–12 cm

Vytrvale dvouděložné plevele

dostatečně vyvinutá listová plocha ve fázi kvetení.

Aplikujte vždy na vzešlé a aktivně rostoucí plevele.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Následné plodiny: Po aplikaci přípravku Glyfo Star lze vysévat jakoukoli plodinu za předpokladu, že budou dodrženy stanovené intervaly - viz informace k jednotlivým použitím.

Větší množství rozkládající se organické hmoty by mělo být zapraveno do půdy důkladnou kultivací nebo odstraněno z pozemku. Semena vysévaná do rozkládající se organické hmoty mohou nedostatečně klíčit a růst.

Výsadba stromů, keřů apod. může být prováděna 7 dnů po aplikaci. Trávy mohou být vysévány 5 dnů po aplikaci.

Čištění aplikačního zařízení:

1. Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou nádrže objemu postřikovače).

2. Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou nádrže objemu postřikovače).

3. Opakujte postup podle návodu „2“ ještě jednou.

4. Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

všechna použití

5

5

5

5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob PRE před vzejitím AT 1,5 l 100–300 l max. 1x
Bob POST před sklizní 7 dnů 7 4 l 100–300 l max. 1x, pouze bob na zrno, mimo množitelské porosty
Cibule PRE před vzejitím AT 1,5 l 100–300 l max. 1x
Cukrovka PRE před vzejitím AT 1,5 l 100–300 l max. 1x
Hořčice PRE před vzejitím AT 1,5 l 100–300 l max. 1x
Hořčice POST před sklizní 8 dnů 8 4 l 100–300 l max. 1x, mimo množitelské porosty
Hrách PRE před vzejitím AT 1,5 l 100–300 l max. 1x
Hrách POST před sklizní 7 dnů 7 4 l 100–300 l max. 1x, pouze hrách na zrno, mimo množitelské porosty
Hrušeň POST po sklizni, do fáze zeleného poupěte AT 5 l 100–300 l max. 1x, plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Jabloň POST po sklizni, do fáze zeleného poupěte AT 5 l 100–300 l max. 1x, plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Ječmen jarní PRE před vzejitím AT 1,5 l 100–300 l max. 1x
Ječmen jarní POST před sklizní 7 dnů 7 4 l 100–300 l max. 1x, mimo množitelské porosty
Ječmen ozimý PRE před vzejitím AT 1,5 l 100–300 l max. 1x
Ječmen ozimý POST před sklizní 7 dnů 7 4 l 100–300 l max. 1x, mimo množitelské porosty
Len PRE před vzejitím AT 1,5 l 100–300 l max. 1x
Lesní hospodářství POST plevele AT 6 l 100–300 l max. 1x
Lesní hospodářství POST potlačení pařezové výmladnosti AT 10 % 100–300 l max. 1x
Lesní hospodářství POST chemická probírka AT 2 ml na 10 a méně cm průměru kmene 100–300 l max. 1x
Lesní školky POST plevele AT 6 l 100–300 l max. 1x
Louky POST obnova TTP, min 5 dnů před sklizní, před setím nebo spásáním 5 6 l 100–300 l max. 1x
Nezemědělská půda POST nežádoucí vegetace AT 5 l 100–300 l max. 1x, nezemědělská půda -zpevněné plochy, propustné povrchy
Orná půda PRE před výsevem, před výsadbou 2 dny, výdrol obilnin, plevele jednoleté AT 1,5 l 100–300 l max. 1x
Orná půda POST plevele jednoleté, plevele vytrvalé AT 6 l 100–300 l max. 1x, pouze půda dočasně neobdělávaná
Orná půda PRE před výsevem, před výsadbou 5 dnů, pýr plazivý, plevele vytrvalé AT 4 l 100–300 l max. 1x
Orná půda POST zrušení porostu 5 5 l 100–300 l max. 1x
Oves jarní PRE před vzejitím AT 1,5 l 100–300 l max. 1x
Oves jarní POST před sklizní 7 dnů 7 4 l 100–300 l max. 1x, mimo množitelské porosty
Oves ozimý PRE před vzejitím AT 1,5 l 100–300 l max. 1x
Oves ozimý POST před sklizní 7 dnů 7 4 l 100–300 l max. 1x, mimo množitelské porosty
Pastviny POST obnova TTP, min 5 dnů před sklizní, před setím nebo spásáním 5 6 l 100–300 l max. 1x
Pór PRE před vzejitím AT 1,5 l 100–300 l max. 1x
Pšenice jarní POST před sklizní 7 dnů 7 4 l 100–300 l max. 1x, mimo množitelské porosty
Pšenice jarní PRE před vzejitím AT 1,5 l 100–300 l max. 1x
Pšenice ozimá PRE před vzejitím AT 1,5 l 100–300 l max. 1x
Pšenice ozimá POST před sklizní 7 dnů 7 4 l 100–300 l max. 1x, mimo množitelské porosty
Řepka olejka, jarní POST před sklizní 14 dnů 14 4 l 100–300 l max. 1x, mimo množitelské porosty
Řepka olejka, jarní PRE před vzejitím AT 1,5 l 100–300 l max. 1x
Řepka olejka, ozimá PRE před vzejitím AT 1,5 l 100–300 l max. 1x
Řepka olejka, ozimá POST před sklizní 14 dnů 14 4 l 100–300 l max. 1x, mimo množitelské porosty
Slivoň POST po sklizni, do fáze otevření kalichů AT 5 l 100–300 l max. 1x, plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Třešeň POST po sklizni, do fáze otevření kalichů AT 5 l 100–300 l max. 1x, plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Tuřín PRE před vzejitím AT 1,5 l 100–300 l max. 1x
Višeň POST po sklizni, do fáze otevření kalichů AT 5 l 100–300 l max. 1x, plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Vodnice PRE před vzejitím AT 1,5 l 100–300 l max. 1x
Všechny plodiny POST zrušení porostu 5 5 l 100–300 l max. 1x
detail