Chemap Agro s.r.o.

GOLTIX TOP

Účinná látka

Charakteristika

Postřikový selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou k hubení plevelů v cukrovce a krmné řepě.

GOLTIX TOP

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Krmná řepa smí být zkrmována hospodářským zvířatům nebo sklízena za účelem zkrmování nejdříve 32 dní po poslední aplikaci.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka, řepa krmná

200–400 l/ha

postřik

max. 3×

5 dnů

Aplikační poznámky:

Přípravek lze aplikovat v dávce 5,0 l/ha před setím plodiny, se zapravením do hloubky 3–5 cm. Tento způsob se použije především v oblastech s nedostatkem jarních srážek.

Před vzejitím plodiny se aplikuje dávka 2,0–5,0 l/ha.

Po vzejití plodiny se aplikuje dávka 1,0–2,0 l/ha.

Varianty možných sledů postřiků - dělená aplikace - po vzejití nové plevelné vlny

a) 1. preemergentní aplikace: 2,0 l/ha 2. postemergentní aplikace: 1,0–2,0 l/ha 3. postemergentní aplikace: 1,0–2,0 l/ha;

b) 1. postemergentní aplikace: 1,0–2,0 l/ha 2. postemergentní aplikace: 1,0–2,0 l/ha 3. postemergentní aplikace: 1,0–2,0 l/ha

Celková dávka přípravku nesmí překročit 5,0 l/ha za vegetační období.

Růstová fáze plodiny: při POST aplikaci BBCH 12–18

Růstová fáze plevelů: při POST aplikaci BBCH 10

Dávka vody: 300–400 l/ha - předseťová a preemergentní aplikace; 200–400 l/ha - postemergentní aplikace

Spektrum plevelů:

- plevele citlivé: heřmánky, merlík bílý, lebeda rozkladitá, lilek černý, pěťour maloúborný, hluchavky, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, lipnice roční;

- plevele méně citlivé: ježatka kuří noha, rdesno ptačí, rozrazil břečťanolistý, laskavce, svízel přítula, mák vlčí, řepka olejka-výdrol

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Srážky po aplikaci mohou způsobit na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a poškození porostu.

Na písčitých půdách s obsahem humusu pod 1% nelze vyloučit poškození plodiny přípravkem.

Použití půdního herbicidu při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: V případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu k předčasné zaorávce řepy, lze vysévat jako náhradní plodinu bezprostředně cukrovku a krmnou řepu nebo po orbě do hloubky 25 cm lze vysévat kukuřici.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek Goltix Top, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače) po dobu alespoň 10 minut.

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače) s přídavkem čisticího prostředku, případně s přídavkem sody

(3 % roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě 2×.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

cukrová řepa, krmná řepa

10

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST BBCH 12–18 AT 5 l aplikace dělená nebo jednorázová 200–400 l max. 3×, plevele před a po zvzejití
Cukrovka PRE AT 5 l aplikace dělená nebo jednorázová 300-400 l max. 3×, plevele před a po zvzejití
Cukrovka PRSZ před setím se zapravením AT 5 l aplikace dělená nebo jednorázová 300-400 l max. 3×, plevele před a po zvzejití
Ovocné školky PRE, POST na vzešlé dvouděložné jednoleté plevele 1,5-5 l 200-400 l pozemně, nezasáhnout zelené části stromů, citlivost neni známa - ověřit, minor. reg. OÚ ČR
Řepa krmná POST BBCH 12–18 32 5 l aplikace dělená nebo jednorázová 200–400 l max. 3×, plevele před a po zvzejití
Řepa krmná PRE 32 5 l aplikace dělená nebo jednorázová 300-400 l max. 3×, plevele před a po zvzejití
Řepa krmná PRSZ před setím se zapravením 32 5 l aplikace dělená nebo jednorázová 300-400 l max. 3×, plevele před a po zvzejití
Sléz přeslenitý PRE před vzcházením 1,5-3 l 300-400 l semenářský porost, minor. reg. VUPT
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail