Chemap Agro s.r.o.

GOLTIX TOP

Účinná látka

Charakteristika

Postřikový selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou k hubení plevelů v cukrovce a krmné řepě.

GOLTIX TOP

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Krmná řepa smí být zkrmována hospodářským zvířatům nebo sklízena za účelem zkrmování nejdříve 32 dní po poslední aplikaci.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka, řepa krmná

200–400 l/ha

postřik

max. 3×

5 dnů

Aplikační poznámky:

Přípravek lze aplikovat v dávce 5,0 l/ha před setím plodiny, se zapravením do hloubky 3–5 cm. Tento způsob se použije především v oblastech s nedostatkem jarních srážek.

Před vzejitím plodiny se aplikuje dávka 2,0–5,0 l/ha.

Po vzejití plodiny se aplikuje dávka 1,0–2,0 l/ha.

Varianty možných sledů postřiků - dělená aplikace - po vzejití nové plevelné vlny

a) 1. preemergentní aplikace: 2,0 l/ha 2. postemergentní aplikace: 1,0–2,0 l/ha 3. postemergentní aplikace: 1,0–2,0 l/ha;

b) 1. postemergentní aplikace: 1,0–2,0 l/ha 2. postemergentní aplikace: 1,0–2,0 l/ha 3. postemergentní aplikace: 1,0–2,0 l/ha

Celková dávka přípravku nesmí překročit 5,0 l/ha za vegetační období.

Růstová fáze plodiny: při POST aplikaci BBCH 12–18

Růstová fáze plevelů: při POST aplikaci BBCH 10

Dávka vody: 300–400 l/ha - předseťová a preemergentní aplikace; 200–400 l/ha - postemergentní aplikace

Spektrum plevelů:

- plevele citlivé: heřmánky, merlík bílý, lebeda rozkladitá, lilek černý, pěťour maloúborný, hluchavky, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, lipnice roční;

- plevele méně citlivé: ježatka kuří noha, rdesno ptačí, rozrazil břečťanolistý, laskavce, svízel přítula, mák vlčí, řepka olejka-výdrol

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Srážky po aplikaci mohou způsobit na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a poškození porostu.

Na písčitých půdách s obsahem humusu pod 1% nelze vyloučit poškození plodiny přípravkem.

Použití půdního herbicidu při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: V případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu k předčasné zaorávce řepy, lze vysévat jako náhradní plodinu bezprostředně cukrovku a krmnou řepu nebo po orbě do hloubky 25 cm lze vysévat kukuřici.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek Goltix Top, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače) po dobu alespoň 10 minut.

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače) s přídavkem čisticího prostředku, případně s přídavkem sody

(3 % roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě 2×.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

cukrová řepa, krmná řepa

10

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka PRSZ před setím se zapravením AT 5 l aplikace dělená nebo jednorázová 300-400 l max. 3×, plevele před a po zvzejití
Cukrovka POST BBCH 12–18 AT 5 l aplikace dělená nebo jednorázová 200–400 l max. 3×, plevele před a po zvzejití
Cukrovka PRE AT 5 l aplikace dělená nebo jednorázová 300-400 l max. 3×, plevele před a po zvzejití
Ovocné školky PRE, POST na vzešlé dvouděložné jednoleté plevele 1,5-5 l 200-400 l pozemně, nezasáhnout zelené části stromů, citlivost neni známa - ověřit, minor. reg. OÚ ČR
Řepa krmná PRSZ před setím se zapravením 32 5 l aplikace dělená nebo jednorázová 300-400 l max. 3×, plevele před a po zvzejití
Řepa krmná POST BBCH 12–18 32 5 l aplikace dělená nebo jednorázová 200–400 l max. 3×, plevele před a po zvzejití
Řepa krmná PRE 32 5 l aplikace dělená nebo jednorázová 300-400 l max. 3×, plevele před a po zvzejití
Sléz přeslenitý PRE před vzcházením 1,5-3 l 300-400 l semenářský porost, minor. reg. VUPT
detail