BASF
BASF
BASF

AGRA

HURLER

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Spektrum účinnosti

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves, kukuřice, louky a pastviny

200–400 l/ha

postřik

Pokyny k aplikaci:

Pšenice ozimá, ječmen ozimý - Termín aplikace: Postemergentně od 2. listu do fáze zduřelé pochvy praporcového listu (BBCH 12–45).

Žito, tritikale, pšenice tvrdá, oves - Termín aplikace: Postemergentně od 2. listu do fáze objevení se 1. kolénka (BBCH 12–31)

Pšenice jarní, ječmen jarní - Termín aplikace: Postemergentně od 2. listu do fáze objevení se jazýčku praporcového listu (BBCH 12–39)

Kukuřice na siláž - Termín aplikace: Od 3. do 6. listu kukuřice, max. do výšky kukuřice 20 cm.

Louky a pastviny - Na nově založené travní porosty použijte dávku 0,75 l/ha na začátku podzimu v době odnožování trav. Trávy musí být v době aplikace dostatečně zakořeněné. V následujících letech aplikujte na jaře 14–21 dnů po sečení a po obnově listové plochy plevelů. V případě cílené aplikace na stávající porosty použijte maximálně 30 ml přípravku Hurler na 10 l vody.

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: svízel přítula (do počátku květu), ptačinec žabinec (do počátku květu), svlačec rolní (do 6 listů), hluchavka nachová (do 4 listů), lilek černý (děložní listy až 6 pravých listů), šťovík tupolistý (před květem), kopřiva dvoudomá (před květem).

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Náhradní plodiny: V případě předčasného zrušení porostu obilnin mohou být vysévány následující plodiny: jarní obilniny, jarní řepka olejka, kukuřice, cibule, mák nebo trávy. Dodržujte odstup min. 5 týdnů od aplikace.

Následné plodiny: Po normální sklizni plodiny ošetřené přípravkem Hurler lze vysévat všechny plodiny.

Nelze vysévat jeteloviny, hrách, fazol a jiné luskoviny v období 12 měsíců po aplikaci přípravku v dávce 2,0 l/ha. Hnůj a zbytky rostlin získané z porostů ošetřených touto dávkou smí být použity pouze na loukách a pastvinách nebo na pozemcích určených k pěstování obilnin. Veškerá organická hmota z porostů ošetřených dávkou 2,0 l/ha nesmí být zapravena do půdy.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech.

Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek, musí být veškeré jeho zbytky z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě dvakrát.

4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Hurler.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice (ozimá, jarní, tvrdá), ječmen (ozimý, jarní), žito, tritikale, oves, kukuřice na siláž, louky a pastviny

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

louky a pastviny

5

5

5

0

pšenice (ozimá, tvrdá), ječmen (ozimý), žito, tritikale, kukuřice na siláž

5

5

0

0

oves, pšenice jarní, ječmen jarní

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 12–39 BBCH AT 0,75 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST 12–45 BBCH AT 1 l 200–400 l max. 1×
Kukuřice POST 13–16 BBCH max. do výšky kukuřice 20 cm AT 1 l 200–400 l max. 1×, pouze kukuřice na siláž
Louky POST na podzim v době odnožování, nově založené porosty 7 0,75 l 200–400 l max. 1×, OL pro přístup domácích a hospodářských zvířat na pozemek
Louky POST na jaře 14–21 dní po seči, stávající porosty 7 2 l 200–400 l max. 1×, OL pro přístup domácích a hospodářských zvířat na pozemek
Oves jarní POST 12–31 BBCH AT 0,75 l 200–400 l max. 1×
Pastviny POST na podzim v době odnožování, nově založené porosty 7 0,75 l 200–400 l max. 1×, OL pro přístup domácích a hospodářských zvířat na pozemek
Pastviny POST na jaře 14–21 dní po seči, stávající porosty 7 2 l 200–400 l max. 1×, OL pro přístup domácích a hospodářských zvířat na pozemek
Pšenice jarní POST 12–39 BBCH AT 0,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 12–45 BBCH AT 1 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 12–31 BBCH AT 1 l 200–400 l max. 1×, pouze pšenice tvrdá
Tritikale ozimé POST 12–31 BBCH AT 1 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé POST 12–31 BBCH AT 1 l 200–400 l max. 1×
detail