BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

HUSAR

Účinná látka

Balení

KOEX PA/HDPE kanystr 3 kg

Charakteristika

Selektivní herbicid, ve vodě dispergovatelný granulát k hubení chundelky metlice, jílků, ovsa hluchého, svízele přítuly a dalších dvouděložných plevelů v ozimé a jarní pšenici. Je selektivní i v žitě, tritikale a do dávky 150 g/ha v jarním ječmeni.

HUSAR

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Iodosulfuron-methyl, účinná látka přípravku Husar patří do skupiny sulfonylmočovin. Jeho mechanizmem účinku je inhibice enzymu acetolaktátsyntetázy. Zasažené citlivé plevele přestávají ihned po aplikaci růst, přestávají konkurovat obilnině, objevují se na nich chlorózy, nekrózy a postupně během 4–6 týdnů odumírají. Je přijímán převážně listy plevelů, v menší míře i prostřednictvím kořenů z půdy a je akropetálně translokován. Přípravek má v závislosti na dávce reziduální účinnost po dobu 2–3 týdnů. Teplo, vyšší vzdušná vlhkost a vlhká půda v období aplikace účinek přípravku urychlují, sucho a další nepříznivé podmínky pro růst plevelů naopak zpomalují. Účinek přípravku není závislý na teplotě, iodosulfuron účinkuje již při teplotách od 0 °C.

Odstup srážek 90 minut.

Spektrum účinnosti

Přípravek Husar spolehlivě hubí při postemergentní aplikaci v dávce 150–200 g/ha řadu jednoletých trav, zejména chundelku metlici, lipnice, jílky a dále lesknici kanárskou.

Oves hluchý je spolehlivě huben při dávce 200 g/ha.

Z dvouděložných plevelů hubí v dávce od 100 g/ha heřmánky, hořčici rolní, kokošku pastuší tobolku, kopretinu osenní, laskavce, lebedy, ptačinec žabinec, rmeny, ředkev ohnici, svízel přítulu, výdrol slunečnice a řepky.

Od 150 g/ha hubí drchničku rolní, hlaváčky, hluchavky, jetel, merlíky, kolenec rolní, konopice, mák vlčí, mléče, pryskyřník plazivý, ostropestřec mariánský, pěťoury, pcháč oset, pomněnku rolní, rdesna, slézy, svlačec rolní, starček obecný, šťovíky, vikve a violky.

Méně citlivé jsou psárka polní, chrpa modrák, rozrazily, rdesno svlačcovité a zemědým lékařský.

Doporučení

Husar je velmi flexibilní přípravek. Lze jej aplikovat na podzim nebo na jaře kdykoliv od fáze dvou listů pšenice až do třetího kolénka. Optimálně na jaře do konce odnožování obilniny, neboť při pozdější aplikaci bývají plevele zpravidla přerostlé a účinek nemusí být spolehlivý.

Husar v kombinaci s DAM 390 nebo přípravky na bázi CCC se používá na jaře. Nejlepší účinnosti se dosáhne při aplikaci na mladé, aktivně rostoucí plevele za podmínek příznivých pro růst a vývoj rostlin. Trávy jsou nejcitlivější od fáze 2–3 listů až do konce odnožování, chundelka metlice je nejcitlivější až do fáze 1 kolénka, dvouděložné plevele od vzcházení do 6 listů, později účinnost zejména za nepříznivých podmínek klesá. Svízel přítula je spolehlivě huben i v pokročilých růstových fázích - do fáze 8–10 přeslenů. Pcháč oset je huben v dávce 150–200 g/ha, nejlépe ve fázi přízemní růžice až do výšky cca 10–15 cm.

Neaplikovat na porost oslabený suchem, mrazem či naopak vysokými teplotami a podmáčením.

Při nepříznivých podmínkách pro účinnost herbicidů (např. dlouhodobé sucho, vzdušná vlhkost pod 60 % v období okolo termínu aplikace, dlouhodobě chladné období) a u obtížněji hubitelných nebo přerůstajících plevelů je vhodné zesílit penetraci herbicidů do pletiv plevelů přídavkem vhodného adjuvantu. V případě herbicidu Husar je nejvhodnějším adjuvantem přídavek methylovaného řepkového olej (např. + 1 l/ha Istroekol). Razanci účinku herbicidů na plevele zvyšují i kombinace s hnojivy typu DAM 390. Přídavek hnojiva DAM v období dlouhodobého sucha a nízké vzdušné vlhkosti dostatečně nezvyšuje penetraci herbicidů do pletiv plevelů. Trojkombinace adjuvant + DAM 390 + herbicid může v období vysokých aplikačních teplot snižovat selektivitu aplikací.

Upozornění: Přípravek nepoužívejte v pšenici ozimé s podsevem!

Kombinace s kontaktními herbicidy (např. Cobra, aj.) jsou vhodné především pro zvyšení razance působení sulfonylmočovin a sulfonylamidů na méně citlivé (rozrazily, violky, hluchavky) nebo přerůstající dvouděložné plevele.

Dávkování
V závislosti na intenzitě zaplevelení a vývojové fázi plevelů použijte dávku v rozmezí 150–200 g/ha sólo, eventuálně s 1 l/ha Istroekolu či DAM 390. Pro jarní aplikace bez přídavku DAM doporučujeme 175–200 g/ha.
Nižší dávka se použije do počátku odnožování chundelky metlice (150 g/ha), v průběhu odnožování 175 g/ha, na odnoženou chundelku a při podmínkách nepříznivých pro růst a vývoj plevelů se použije 200 g/ha. Na přerostlé nebo méně citlivé plevele zvyšuje účinek TM s DAM 390, herbicidem Cobra nebo Istroekolem.

Poznámka
Z odrůd ozimého ječmene je obzvláště citlivá odrůda Tiffany. Celkově je použití přípravku Husar v ozimém ječmeni vždy spojeno s možným rizikem snížené selektivity. Husar nelze použít v ovsu.

Návod k použití

1) Účinnost přípravku za nepříznivých podmínek dlouhodobé sucho, či dlouhodobé chladné období) je zejména na obtížněji hubitelé plevele posilována přídavkem adjuvant – methylovaného řepkového oleje (např. Mero 33528 nebo Istroekol)
2)V závislosti na intenzitě zaplevelení a vývojové fázi plevelů použijte dávku v rozmezí 100-200 g/ha sólo eventuelně s l/ha Mero 33528 či Istroekolu nebo s DAM 390.

Popis mísitelnosti

Přípravek Husar lze kombinovat s Istroekolem (1 l/ha), přípravky na bázi chlormequatu (Retacel Extra R 68, CCC Stefes 1,5 l/ha) nebo s DAM 390. Lze použít i trojkombinaci Husar + chlormequat + DAM 390 v povolených dávkách. V případě kombinované aplikace musí být postřiková kapalina použita maximálně do 8 hodin po přípravě.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Len POST výška lnu 5–12 cm (fáze stromečku), max. 15 cm, max. 1x za vegetaci AT 0,2 kg 300-500 l Průmyslové využití lnu, dvouděložné plevele+oves hluchý, minor. reg. AGRITEC
Len POST výška lnu 5–12 cm (fáze stromečku), max. 15 cm, max. 1x za vegetaci AT 0,1-0,2 kg 300-500 l Průmyslové využití lnu, dvouděložné+jednoděložné plevele, minor. reg. AGRITEC
Lipnice luční POST BBCH 21–30 200 g 200-400 l pouze semenné porosty, max. 1×, zákaz zkrmování slámy, ověřit citlivost, minor. reg.: SPTJS
Pšenice ozimá POST od 2. listu do 3. kolénka 0,1-0,2 kg 100-200 g + 1,5 l Retacel Extra R 68 100-400 l 0,2 kg - oves hluchý
Srha laločnatá POST BBCH 21–30 200 g 200-400 l pouze semenné porosty, max. 1×, zákaz zkrmování slámy, ověřit citlivost, minor. reg.: SPTJS
Tritikale ozimé POST od 2. listu do 3. kolénka 0,1-0,2 kg 100-400 l 0,2 kg - oves hluchý
Žito ozimé POST od 2. listu do 3. kolénka 0,1-0,2 kg 100-400 l 0,2 kg - oves hluchý
detail