Chemap Agro s.r.o.

HUSAR ACTIVE PLUS

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé

200–300 l/ha

postřik

1×na jaře

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: chundelka metlice, rmen rolní, výdrol řepky, kokoška pastuší tobolka, chrpa modrák, pcháč rolní, úhorník mnohodílný, zemědým lékařský, konopice polní, svízel přítula, hluchavka nachová, hluchavka objímavá, heřmánkovec nevonný/heřmánkovec přímořský, heřmánek pravý, pomněnka rolní, mák vlčí, ptačinec prostřední, penízek rolní, rozrazil rolní, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka rolní/violka trojbarevná.

Dlouhodobé sucho nebo nízké teploty v období aplikace mohou snížit účinnost přípravku.

Fytotoxicita:

Po ošetření ozimých obilnin přípravkem Husar Active Plus může dojít k dočasným projevům fytotoxicity - zpomalení růstu a prožloutnutí porostu. Tyto projevy mohou nastat především v případě, kdy po aplikaci přípravku dojde k poklesu minimálních teplot vzduchu k bodu mrazu nebo pod něj, proto neošetřujte porosty, pokud se očekávají noční mrazíky nebo pokles teplot k bodu mrazu!

Aplikaci neprovádějte, pokud hrozí noční mrazy nebo jsou porosty oslabené abiotickými nebo biotickými vlivy, např. vyzimování, zamokření, poškození škůdci nebo chorobami.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Následné plodiny: Po sklizni ošetřeného porostu lze v rámci běžného osevního postupu po mělkém zpracování půdy vysévat ozimou pšenici, ozimé tritikale nebo ozimé žito. Po orbě lze vysévat ozimou řepku nebo ozimý ječmen.

Pokud mezi aplikací přípravku a výsevem spadlo méně než 150 mm srážek a uplynulo méně než 120 dní, vysévat ozimou řepku nedoporučujeme, neboť při souhrnu nepříznivých okolností může dojít k jejímu poškození. Rovněž tak nedoporučujeme po aplikaci přípravku Husaru Active Plus vysévat řepku na pozemcích s alkalickou půdou. Na jaře následujícího roku lze po mělkém zpracování půdy vysévat jarní obilniny, cukrovku, kukuřici, slunečnici, sóju. Po orbě lze vysévat libovolnou plodinu.

Náhradní plodiny: Pokud bylo vzhledem k poškození mrazem či z jiných důvodů nutno zlikvidovat obilninu ošetřenou na jaře, lze 29 dní po aplikaci vysévat jarní ječmen nebo oves po mělkém zpracování půdy nebo orbě. Kukuřici lze vysévat 29 dní po aplikaci a jenom po orbě.

Čištění aplikačního zařízení:

1. Okamžitě po ošetření úplně vyprázdněte aplikační zařízení.

2. Rozeberte sací a výtlačné vedení a tryskové filtry a dobře je propláchněte ve vodě.

3. Naplňte aplikační zařízení vodou minimálně na 10 % objemu nádrže a spusťte míchání (doporučuje se rotační čistící tryska)

4. Úplně vyprázdněte aplikační zařízení.

5. Opakujte krok 3 a 4.

6. Zkontrolujte filtry, zda neobsahují viditelné usazeniny.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, žito ozimé, tritikale ozimé

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, žito ozimé, tritikale ozimé

10

5

5

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST 21–31 BBCH AT 1 l chundelka metlice, plevele dvouděložné
Tritikale ozimé POST 21–31 BBCH AT 1 l chundelka metlice, plevele dvouděložné
Žito ozimé POST 21–31 BBCH AT 1 l chundelka metlice, plevele dvouděložné
detail