Chemap Agro s.r.o.

HUSAR OD

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásmo 5 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: chundelka metlice, svízel přítula, heřmánkovité plevele, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, konopice polní, svazenka vratičolistá, vikve
Méně citlivé: rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka rolní, hluchavka nachová, pcháč rolní, pomněnka rolní, pohanka opletka

Doporučení

Max. počet ošetření na plodinu celkem: 1× za vegetaci.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: chundelka metlice, svízel přítula, heřmánkovité plevele, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, konopice polní, svazenka vratičolistá, vikve.

Méně citlivé: rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka rolní, hluchavka nachová, pcháč rolní, pomněnka rolní, pohanka opletka.

Husar OD lze aplikovat kdykoliv na jaře od fáze BBCH 13 (3. list) do fáze 32 (2. kolénko); optimálně však do konce odnožování obilniny neboť při pozdější aplikaci bývají plevele zpravidla přerostlé a účinek nemusí být za všech okolností spolehlivý.

Nejlepší účinnosti se dosáhne při aplikaci na mladé, aktivně rostoucí plevele za podmínek příznivých pro růst a vývoj rostlin. Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější od vzcházení do 6 listů, jednoděložné do konce odnožování; později účinnost, zejména za nepříznivých podmínek a u méně citlivých plevelných druhů může klesat. Pcháč oset je optimálně huben ve fázi přízemní listové růžice (do max. 10–15 cm výšky).

Při použití dávky 0,075 l/ha může být snížena účinnost na violku rolní, hluchavku nachovou, pomněnku rolní, pcháč oset případně na svízel přítulu a chundelku metlici zejména při silném výskytu chundelky metlice, případně v podmínkách méně příznivých pro aplikaci (pokročilejší růstová fáze, nízká vzdušná vlhkost, sucho, chlad,…).

Neaplikovat na porost oslabený suchem, mrazem či naopak vysokými teplotami a podmáčením.

Citlivost odrůdy vůči přípravku konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Při standardním postupu pro střídání plodin přicházejí v úvahu jako následné plodiny po použití Husaru OD ozimé plodiny a plodiny jarní v další sezoně. Pro tyto plodiny není žádné omezení po použití Husaru OD v registrované dávce.

Pro posílení jistoty je třeba po jarní aplikaci přípravku Husar OD, pokud má být v daném roce vysévána ozimá řepka nebo hořčice či různé směsky pro zelené hnojení, provést před výsevem zpracování půdy do hloubky 15–20 cm. Při jejich výsevu bez zpracování půdy může dojít k poškození těchto plodin.

Pokud mezi aplikací přípravku a výsevem spadlo méně než 150 mm srážek a uplynulo méně než 120 dní, ozimá řepka, hořčice či letní meziplodiny při souhrnu nepříznivých okolností mohou být poškozeny. Po aplikaci přípravku Husar OD nevysévat řepku, hořčici a další letní meziplodiny na pozemcích s alkalickou půdou. Po aplikaci přípravku Husar OD na alkalických půdách je zvýšené nebezpeční poškození následné ozimé řepky, hořčice a dalších letních meziplodin.

Na jaře následujícího roku lze vysévat libovolnou plodinu.

Pokud bylo vzhledem k poškození mrazem či z jiných důvodů nutno zlikvidovat plodiny ošetřené Husarem OD v registrované dávce, lze 15 dní po aplikaci bezorebně vysévat jarní pšenici nebo jarní ječmen. Z ostatních náhradních plodin je možné použít kukuřici. Je však nutné provést orbu či zpracování půdy do hloubky 15–20 cm a vysetí náhradní plodiny v intervalu nejméně 30 dní po aplikaci Husaru OD v registrované dávce.

Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu sulfonylmočoviny, na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Držitel povolení uvede na etiketě postup čištění, který byl navržen a doložen v rámci žádosti o povolení.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí.

Při použití dávky 0,075 l/ha může být snížena účinnost na violku rolní, hluchavku nachovou, pomněnku rolní, pcháč oset případně na svízel přítulu a chundelku metlici zejména při silném výskytu chundelky metlice, případně v podmínkách méně příznivých pro aplikaci (pokročilejší růstová fáze, nízká vzdušná vlhkost, sucho, chlad…).

Neaplikovat na porost oslabený suchem, mrazem či naopak vysokými teplotami a podmáčením.

Citlivost odrůdy vůči přípravku konzultujte s držitelem registrace přípravku.

Následné plodiny:

Při standardním postupu pro střídání plodin přicházejí v úvahu jako následné plodiny po použití Husaru OD ozimé plodiny a plodiny jarní v další sezoně. Pro tyto plodiny není žádné omezení po použití Husaru OD v registrované dávce.

Pro posílení jistoty je třeba po jarní aplikaci přípravku Husar OD, pokud má být v daném roce vysévána ozimá řepka nebo hořčice či různé směsky pro zelené hnojení, provést před výsevem zpracování půdy do hloubky 15–20 cm. Při jejich výsevu bez zpracování půdy může dojít k poškození těchto plodin.

Pokud mezi aplikací přípravku a výsevem spadlo méně než 150 mm srážek a uplynulo méně než 120 dní, ozimá řepka, hořčice či letní meziplodiny při souhrnu nepříznivých okolností mohou být poškozeny. Po aplikaci přípravku Husar OD nevysévat řepku, hořčici a další letní meziplodiny na pozemcích s alkalickou půdou. Po aplikaci přípravku Husar OD na alkalických půdách je zvýšené nebezpeční poškození následné ozimé řepky, hořčice a dalších letních meziplodin.

Na jaře následujícího roku lze vysévat libovolnou plodinu.

Náhradní plodiny:

Pokud bylo vzhledem k poškození mrazem či z jiných důvodů nutno zlikvidovat plodiny ošetřené Husarem OD v registrované dávce, lze 15 dní po aplikaci bezorebně vysévat jarní pšenici nebo jarní ječmen. Z ostatních náhradních plodin je možné použít kukuřici. Je však nutné provést orbu či zpracování půdy do hloubky 15 - 20 cm a vysetí náhradní plodiny v intervalu nejméně 30 dní po aplikaci Husaru OD v registrované dávce.

Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu sulfonylmočoviny, na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Držitel registrace uvede na etiketě postup čištění, který byl navržen a doložen v rámci žádosti o registraci.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny a okolní porosty.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST na jaře, BBCH 13–32 AT 0,075-0,1 l 300 l max. 1× za vegetaci
Tritikale ozimé POST na jaře, BBCH 13–32 AT 0,075-0,1 l 300 l max. 1× za vegetaci, pouze tritikale ozimé
Žito ozimé POST na jaře, BBCH 13–32 AT 0,075-0,1 l 300 l max. 1× za vegetaci, pouze žito ozimé
detail