BASF
BASF
BASF

AGRA

JURA

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 6 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, tritikale, žito

200–300 l/ha

postřik

1× na podzim

Spektrum účinnosti:

preemergentní aplikace:

- plevele citlivé: lipnice roční, ptačinec žabinec, rozrazil perský;

- plevele méně citlivé: violka rolní;

postemergentní aplikace:

- plevele citlivé: chundelka metlice, violka rolní, kokoška pastuší tobolka, rozrazil perský, heřmánkovec přímořský;

- plevele méně citlivé: svízel přítula, mák vlčí; psárka polní.

Osivo obilnin musí být zakryto 3 cm půdy.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Ozimé obilniny: Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu. Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem. Nelze vyloučit negativní vliv na procesy zpracování.

Následné plodiny: Po sklizni je pěstování následných plodin bez omezení, avšak 12 měsíců po aplikaci nelze vysévat bob.

Náhradní plodiny: Po zaorávce ošetřené plodiny lze pěstovat ozimou pšenici a ozimý ječmen. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Čištění postřikového zařízení:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), po dobu alespoň 10 minut.

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), s přídavkem čisticího prostředku, případně s přídavkem sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupovat dle návodu k jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu 2) ještě 2×.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ječmen, pšenice, tritikale, žito

6

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

ječmen, pšenice, tritikale, žito

5

5

0

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST 10–13 BBCH, plevele do BBCH 12 AT 4 l 200–300 l
Ječmen ozimý PRE před vzejitím, plevele do BBCH 12 AT 4 l 200–300 l
Pšenice ozimá PRE před vzejitím, plevele do BBCH 12 AT 4 l 200–300 l
Pšenice ozimá POST 10–13 BBCH, plevele do BBCH 12 AT 4 l 200–300 l
Tritikale ozimé POST 10–13 BBCH, plevele do BBCH 12 AT 4 l 200–300 l
Tritikale ozimé PRE před vzejitím, plevele do BBCH 12 AT 4 l 200–300 l
Žito ozimé PRE před vzejitím, plevele do BBCH 12 AT 4 l 200–300 l
Žito ozimé POST 10–13 BBCH, plevele do BBCH 12 AT 4 l 200–300 l
detail