Chemap Agro s.r.o.

KORVETA

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka ozimá

100–300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: hluchavka nachová, chrpa polní, svízel přítula, heřmánek pravý, heřmánkovec přímořský, kakost maličký, kakost dlanitosečný, mák vlčí, pcháč oset, rmen rolní, starček obecný, zemědým lékařský;

- plevele méně citlivé: kakost měkký, úhorník mnohodílný.

Pokyny pro aplikaci:

Přípravek Korveta se aplikuje v řepce ozimé na jaře v růstové fázi kulturní plodiny BBCH 30–50 (počátek prodlužovacího růstu až hlavní květenství viditelné, těsně obklopené nejvyššími listy). Optimální účinnosti se dosáhne při aplikaci na aktivně rostoucí plevele. Déletrvající sucho po aplikaci může způsobit mírné snížení účinnosti. Hubí pouze vzešlé plevele. Přípravek nepůsobí na trávovité plevele. Nižší dávka vody je určena na plevele v nižších růstových fázích a při nižší pokryvnosti kulturní plodinou. Při pozdnějších aplikacích se použije 200–300 l vody na ha. Přípravek je odolný dešti 1 hodinu po aplikaci. Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. Po aplikaci nelze vyloučit mírnou krátkodobou růstovou inhibici (v délce trvání 2–3 týdnů). Tyto projevy nemají vliv na výši a kvalitu sklizně.

Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty! Obzvláště citlivé jsou brambory, bobovité a miříkovité rostliny, réva vinná a chmel. V blízkosti citlivých plodin ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny.

Náhradní plodiny: V případě zaorávky ozimé řepky ošetřené na jaře přípravkem Korveta (za podmínky promísení půdního profilu do hloubky minimálně 20 cm) může být jako náhradní plodina zvolena jarní řepka olejka, jarní obilniny, len nebo kukuřice.

Následné plodiny: Po sklizni řepky ozimé ošetřené na jaře přípravkem Korveta může být v rámci osevního postupu vyseta jakákoliv plodina. Z důvodu možného výskytu reziduí účinné látky klopyralid po aplikaci přípravku Korveta musí být dodržena doba minimálně 125 dní před vysetím/vysazením následných/náhradních plodin

Sláma z řepky ozimé ošetřené přípravkem Korveta nemůže být využita pro kompostování.

Čištění postřikovače:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). v případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě dvakrát.

4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po skončení proplachování.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka ozimá

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

řepka olejka ozimá

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá POST na jaře, 30–50 BBCH AT 1 l 100–300 l plevele dvouděložné, max. 1×
detail