Chemap Agro s.r.o.

KYLEO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody při aplikaci na nezemědělskou půdu, ornou půdu - neobdělávané plochy, ornou půdu - strniště, pastviny, obilniny, kukuřici, čirok a jádroviny.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Jádroviny: SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchovým vodám.
Pastviny:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchovým vodám.
Jádroviny, strniště, pastviny a neobdělávaná půda (rekultivace před setím):SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 15 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

Přípravek Kyleo je neselektivní postemergentní listový herbicid se systémovým účinkem.

Předpokladem úspěšného hubení plevelů je vytvoření dostatečné listové plochy v době postřiku, aby byl zabezpečen co nejvyšší příjem účinné látky rostlinami. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době, kdy plevelné rostliny jsou v plném růstu.

U všech indikací lze odstupňovat dávkování v závislosti na převládajícím výskytu následujících plevelů:

- dvouděložné jednoleté plevele 2,0–3,0 l/ha,

- dvouděložné dvouleté a vytrvalé plevele 3,0–5,0 l/ha,

- trávy jednoleté 3,0 l/ha,

- trávy vytrvalé 5,0 l/ha.

Orná půda-strniště

Ošetřuje se po sklizni proti obrůstajícím a nově vzešlým plevelům před zpracováním půdy a výsevem nebo výsadbou následných plodin. Pýr plazivý by měl být ve fázi nejméně 3–4 vyvinutých listů. Všechny kultivační práce provádějte až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku.

Kukuřice, obilniny, čirok

Přípravek se aplikuje na vzešlé plevele před setím plodin. Všechny kultivační práce provádějte až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku.

Jádroviny

Přípravek se aplikuje na vzešlé plevele během vegetačního období nebo na podzim po sklizni. Proti svlačci rolnímu se provádí ošetření po nasazení poupat. Víceleté hluboko kořenící plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Přípravek nesmí zasáhnout zelené části ošetřovaných dřevin. Ošetření lze provádět nejdříve 3 rokem po výsadbě.

Pastviny

Přípravek se aplikuje za účelem obnovy trvalého travního porostu a likvidace plevelů během vegetačního období tj. v červenci až srpnu. Všechny kultivační práce provádějte až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku.

Orná půda - neobdělávané plochy

Přípravek se aplikuje během vegetačního období za účelem rekultivace neobdělávaných ploch před zpracováním půdy a výsevem nebo výsadbou následných plodin. Všechny kultivační práce provádějte až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku.

Nezemědělská půda, železnice

Přípravek lze použít během vegetačního období k ošetření železničního svršku, k likvidaci plevelů na nezemědělských plochách - podél komunikací, okolo staveb, na chodnících, parkovištích, cestách, ve dvorech a areálech podniků, apod.

Minimální časový odstup mezi aplikací přípravku Kyleo a výsevem plodin:

- obilniny: 7

- kukuřice: 15

- vojtěška, pohanka, bob, mohár, len, hrách, svazenka (meziplodina): 30

- brambory, cukrovka, slunečnice: 60

- hořčice (meziplodina), řepka, zelenina: NEAPLIKOVAT před setím

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C ) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Max. počet aplikací: 1× za rok

Způsob aplikace: postřik

Dávka vody: 100–500 l/ha

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
jádroviny
6
6
6
6
pastviny
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
jádroviny, orná půda - strniště, pastviny a orná půda - neobdělávané plochy
15
10
5
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Čirok PRS před setím AT 5 l 100–500 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, max. 1×
Hrušeň POST během vegetačního období - po sklizni AT 5 l 100–500 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, max. 1×
Jabloň POST během vegetačního období - po sklizni AT 5 l 100–500 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, max. 1×
Jabloň POST jaro - léto 30 5 l 100–500 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, max. 1×
Ječmen jarní PRS před setím AT 5 l 100–500 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, max. 1×
Ječmen ozimý PRS před setím AT 5 l 100–500 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, max. 1×
Kukuřice PRS před setím AT 5 l 100–500 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, max. 1×
Nezemědělská půda POST likvidace plevelů AT 5 l 100–500 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, max. 1×
Orná půda POST strniště, po sklizni AT 5 l 100–500 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, max. 1×
Orná půda POST neobdělávané plochy - před zpracováním půdy a výsevem nebo výsadbou následných plodin AT 5 l 100–500 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, max. 1×
Oves jarní PRS před setím AT 5 l 100–500 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, max. 1×
Pastviny POST obnova TTP a likvidace plevelů během vegetačního období AT 5 l 100–500 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, max. 1×
Proso PRS před setím AT 5 l 100–500 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, max. 1×
Pšenice jarní PRS před setím AT 5 l 100–500 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, max. 1×
Pšenice ozimá PRS před setím AT 5 l 100–500 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, max. 1×
Tritikale ozimé PRS před setím AT 5 l 100–500 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, max. 1×
Železnice POST likvidace plevelů AT 5 l 100–500 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, max. 1×
Žito ozimé PRS před setím AT 5 l 100–500 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, max. 1×
detail