BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

LONTREL 300

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody

SPe1:
- Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný , jestliže obsahuje účinnou látku clopyralid v podzimním období. - Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku clopyralid, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.

SPe3:
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 50 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 40 m, při 75 % redukci na 30 m a při 90 % redukci na 20 m od okraje ošetřovaného pozemku.(Platí pro aplikaci do jádrovin a peckovin)
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.(Platí pro aplikaci do lnu a obilovin)
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.(Platí pro aplikaci do cukrovkym krmné řepy, cibule, pažitky, jahodníku, trávníků - semenných porostů, lesních školek a záhonů)
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 15 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 10 m a při 75 % a 90 % redukci na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.(Platí pro aplikaci do okrasných trávníků)

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: pcháč oset, rmeny, plevele heřmánkovité, kopretina osenní, turan kanadský, lopuchy, podběl lékařský, chrpa modrák, výdrol slunečnice, pohanka svlačcovitá, regenerující vojtěška setá; ve fázi děložních listů až základu 1. páru pravých listů (BBCH 10–11) - tetlucha kozí pysk, mrkvous obecný, rdesna;
rdesno ptačí je méně citlivé.

Doporučení

Maximální počet aplikací: 1× v plodině, cukrovka - aplikace je dělenáv termínech T1 - T2 - T3.

Pokyny pro aplikaci:

- cukrovka - aplikace přípravku je dělenáv termínech T1 - T2 - T3, v intervalu min. 5 dní, vždy na nově vzešlou plevelnou vlnu, plevele se nacházejí v růstové fázi BBCH 10–11, tj. děložní listy plně rozvinuté až základ prvního páru pravých listů; cukrovka od BBCH 12, tj. 2 pravé listy (=BBA 21) - dávkování: dělená aplikace 0,15 - 0,15 - 0,2 l/ha; nebo jednorázováaplikace 0,35 l/ha na přerostlý pcháč oset ve fázi BBCH 30 do 20 cm jeho výšky, cukrovka od BBCH 16, tj. 6 pravých listů (=BBA 23);

- pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, žito ozimé, tritikale ozimé, oves setý - růstová fáze plodin v době ošetření: BBCH 14–31, tj. 4. list až 1. kolénko;

- trávy na semeno - BBCH 14–30, tj. 4. list až začátek sloupkování;

- cibule - BBCH 12–18, tj. 2–8 listů;

- okrasné trávníky - od BBCH 14, tj. od 4 listů;

- jádroviny, podnože ovocných dřevin - rozhoduje růstová fáze plevelů, je nutné zabránit kontaktu postřiku s listy ovocných dřevin

- lesní hospodářství - síje a sazenice smrku a borovice - celoplošný postřik po vyzrání letorostů; ostatní dřeviny - aplikace v průběhu vegetace jako meziřádkový postřik s ochrannými kryty - rozhoduje růstová fáze plevelů.

Růstové fáze plevelů: plevele vzešlé, aktivně rostoucí; dvouděložné jednoleté a vytrvalé - max. BBCH 16, tj. 6 pravých listů; pcháč oset BBCH 30–31, tj. přízemní růžice až 10 % konečné velikosti.

Pěstování následných plodin bez omezení.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Druhové a odrůdové složení trávníku z hlediska možné fytotoxicity přípravku konzultujte s držitelem registrace.

V případě, že trávník obsahuje jako požadovanou složku dvouděložné rostliny, je nutná konzultace rizika fytotoxicity s držitelem registrace.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C ) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Lontrel 300.

Přípravek lze použít v tank-mix směsi se smáčedlem Trend 90 v 0,05% koncentraci v souladu s návodem na jeho použití, a to za podmínky déletrvajícího sucha, kdy jsou listy plevelů kryty silnou voskovou vrstvičkou.

Přípravek lze použít v tank-mix směsi s přípravkem Starane 250 EC. Přípravky ve směsi se použijí v souladu s návody na jejich použití.

Použití nižších než registrovaných dávek je nutno konzultovat s držitelem registrace.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
len setý
5
5
5
0
pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves
5
5
5
0
cukrovka, krmná řepa, cibule, pažitka, jahodník, trávy (semenné porosty), lesní školky a záhony
10
5
5
0
okrasné trávníky
15
10
5
5
jádroviny a peckoviny
50
40
30
20

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cibule POST BBCH 12–18 AT 0,4 l 300–400 l Semenné porosty, max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Cukrovka POST od BBA 21, plevele BBCH 10–11 AT 0,5 l děleně 0,15 - 0,15 - 0,2 l/ha 200 l max. 3×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Cukrovka POST od BBA 23, pcháč od BBCH 30 až 20 cm výšky AT 0,35 l jednorázově 200 l max. 1×, pcháč oset
Hrušeň POST 28 0,4 l 300–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Jabloň POST 28 0,4 l 300–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Ječmen jarní POST BBCH 14–31, tj. 4. list až 1. kolénko AT 0,3 l 300–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Ječmen ozimý POST BBCH 14–31, tj. 4. list až 1. kolénko AT 0,3 l 300–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Lesní dřeviny POST AT 0,4 l 300–400 l Lesní dřeviny síje, sazenice zaškolkované, max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Lesní školky POST AT 0,5 l 300–400 l lesní školky uvolněné prázdné tabule a záhony, max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Oves jarní POST BBCH 14–31, tj. 4. list až 1. kolénko AT 0,3 l 300–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Ovocné dřeviny POST AT 0,4 l 300–400 l Ovocné dřeviny - podnože, max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Pšenice jarní POST BBCH 14–31, tj. 4. list až 1. kolénko AT 0,3 l 300–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Pšenice ozimá POST BBCH 14–31, tj. 4. list až 1. kolénko AT 0,3 l 300–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Trávníky POST od BBCH 14 35 -zkrmování na zeleno 0,8 l 300–400 l Okrasné trávníky, max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Trávy POST od BBCH 14–30 AT 0,4 l 300–400 l Semenné porosty, max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Tritikale ozimé POST BBCH 14–31, tj. 4. list až 1. kolénko AT 0,3 l 300–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Žito ozimé POST BBCH 14–31, tj. 4. list až 1. kolénko AT 0,3 l 300–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
detail