Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

LONTREL 72 SG

Účinná látka

Renofarmy
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití do řepky olejky, cukrovky, červené řepy, krmné řepy, tuřínu, vodnice, na pastviny a okrasné rostliny v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

SPe2:
- Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku clopyralid v podzimním období.
- Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku clopyralid, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.

SPe3:
- Pro aplikaci do pšenice, ječmene a ovsa: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.
- Pro aplikaci do řepky olejky, cukrovky, červené řepy, krmné řepy, tuřínu, vodnice, pastvin a okrasných rostlin: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

- plevele citlivé: pcháč obecný, pcháč oset, plevele heřmánkovité, mléč zelinný, starček obecný, kopretina osenní, škarda mnohotvará;

- plevele méně citlivé: pohanka svlačcovitá, mléč rolní, jetel plazivý.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

OL pro pastviny - doba mezi aplikací a sklizní nebo přístupem zvířat na ošetřený pozemek.

Růstová fáze plodin v době aplikace:

- řepka olejka: BBCH 12–39, tj. 2 pravé listy až 9 a více internodií viditelných;

- obilniny: BBCH 12–32, tj. 2 listy až 2. kolénko;

- cukrovka, řepa krmná, červená řepa: BBCH 10–39, tj. děložní listy plně rozvinuté až do zapojení porostu;

- tuřín a vodnice:od BBCH 12, tj. 2 pravé listy;

- okrasné rostliny: aplikace podle růstové fáze plevelů;

- pastviny: aplikace podle růstové fáze plevelů, pcháč ve fázi listové růžice. Na pastvině se nesmějí nacházet hospodářská zvířata. Pokud byla tráva posečena na seno/siláž, aplikujte minimálně 2–3 týdny po seči, kdy jsou plevele dostatečně obrostlé.

Růstové fáze plevelů: plevele vzešlé, aktivně rostoucí, BBCH 00–18, tj. děložní listy až 8 pravých listů, v obilninách max. BBCH 14, tj. 4 pravé listy.

Počet aplikací: aplikace na jaře

- řepka olejka, cukrovka, krmná řepa, červená řepa, tuřín, vodnice - součet aplikačních dávek za vegetaci nesmí překročit 0,41 kg/ha;

- okrasné rostliny - součet aplikačních dávek nesmí překročit 0,28 kg/ha/rok;

- obilniny - součet aplikačních dávek za vegetaci nesmí překročit 0,1 kg/ha;

- pastviny - 1× za rok.

Dávka vody: 200–300 l/ha, pastviny 300–400 l/ha.

Z důvodu rizika fytotoxicity je třeba zabránit veškerému kontaktu zelených částí okrasných rostlin s aplikační kapalinou.

Možný vliv ošetření na fermentační procesy konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny:

Obecně - Plodiny, ve kterých byl aplikován Lontrel 72 SG, nepoužívejte ke kompostování ani k mulčování.

Hnůj pocházející od zvířat krmených plodinami, na něž byl aplikován Lontrel 72 SG, nepoužívejte ke kompostování.

Pro všechny plodiny (mimo obilniny) - Zbytky přípravku Lontrel 72 SG v rostlinných tkáních (včetně hnoje), jež se zcela nerozložily, mohou nepříznivě ovlivnit další pěstované, citlivé plodiny. Pokud se zbytky ošetřované plodiny zcela nerozložily do doby výsevu/výsadby další plodiny, pak nelze vysévat/sázet: hrách, fazole a další luskoviny, mrkev a další okoličnaté rostliny, brambory, hlávkový salát a další složnokvěté (hvězdnicovité) rostliny, skleníkové a chráněné plodiny. Pro zamezení rizika vůči polním plodinám po aplikaci přípravku Lontrel 72 SG na jiné plodiny než jsou obilniny, nevysévejte citlivé plodiny na podzim ve stejném roce, v němž byl Lontrel 72 SG aplikován. Mají-li se citlivé plodiny vyset na jaře, pak Lontrel 72 SG neaplikujte později než na konci července předchozího roku. Zbytky všech ošetřených rostlin posekejte a zlikvidujte začátkem podzimu (nebo co nejdříve po sklizni), aby se rezidua uvolnila do půdy, kde se rozloží rychleji. Díky odpovídajícím zemědělským postupům se strniště a sláma (i chlévská mrva) a zbytky dalších ošetřených rostlin zcela rozloží ještě před výsevem citlivých plodin.

Obilniny - Sláma z obilnin, kde byl aplikován Lontrel 72 SG může obsahovat rezidua, která by mohla poškodit určité plodiny. Tomuto riziku zabráníte následovně:

- Polní plodiny: Slámu slisujte a odvezte. Je-li sláma posekána a zapravena do půdy, pak ve stejném roce, kdy byl aplikován Lontrel 72 SG, nelze vyset luskoviny.

- Skleníkové plodiny: Sláma z ošetřených plodin by neměla být používána ani dodávána jako sláma využitelná na kompost, jako podestýlka pro drůbež, hnůj nebo na houbový kompost pro jakoukoliv skleníkovou plodinu.

Slámu z ošetřených plodin lze využít při pěstování jahod.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Použití přípravku v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení.

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi účinné látky clopyralid, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

a) Po vypuštění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou po dobu alespoň 10 minut.

b) Naplňte nádrž čistou vodou a přidejte čisticí prostředek dle návodu na jeho použití. Tímto roztokem propláchněte krátce ramena a trysky a naplněnou nádrž ponechejte 10 minut bez míchání a poté vystříkejte.

c) Opakujte postup podle bodu “b“ ještě jednou

d) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně. K odstranění stop čistícího přípravku vypláchněte důkladně nádrž čistou vodou a propláchněte ramena i trysky.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
řepka olejka, cukrovka, červená řepa, krmná řepa, tuřín, vodnice, pastviny, okrasné rostliny
5
5
0
0
pšenice, ječmen, oves
5
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST BBCH 10–39, tj. děložní listy plně rozvinuté až do zapojení porostu AT 0,28 kg 200–300 l součet aplikačních dávek za vegetaci nesmí překročit 0,41 kg/ha
Ječmen jarní POST BBCH 12–32, tj. 2 listy až 2. kolénko AT 0,1 kg 200–300 l součet aplikačních dávek za vegetaci nesmí překročit 0,1 kg/ha
Ječmen ozimý POST BBCH 12–32, tj. 2 listy až 2. kolénko AT 0,1 kg 200–300 l součet aplikačních dávek za vegetaci nesmí překročit 0,1 kg/ha
Okrasné rostliny POST aplikace podle růstové fáze plevelů AT 0,28 kg 200–300 l součet aplikačních dávek za vegetaci nesmí překročit 0,28 kg/ha
Oves jarní POST BBCH 12–32, tj. 2 listy až 2. kolénko AT 0,1 kg 200–300 l součet aplikačních dávek za vegetaci nesmí překročit 0,1 kg/ha
Pastviny POST aplikace podle růstové fáze plevelů, pcháč ve fázi listové růžice AT 0,28 kg 300–400 l 1× za rok
Pšenice jarní POST BBCH 12–32, tj. 2 listy až 2. kolénko AT 0,1 kg 200–300 l součet aplikačních dávek za vegetaci nesmí překročit 0,1 kg/ha
Pšenice ozimá POST BBCH 12–32, tj. 2 listy až 2. kolénko AT 0,1 kg 200–300 l součet aplikačních dávek za vegetaci nesmí překročit 0,1 kg/ha
Řepa červená POST BBCH 10–39, tj. děložní listy plně rozvinuté až do zapojení porostu AT 0,28 kg 200–300 l součet aplikačních dávek za vegetaci nesmí překročit 0,41 kg/ha
Řepa krmná POST BBCH 10–39, tj. děložní listy plně rozvinuté až do zapojení porostu AT 0,28 kg 200–300 l součet aplikačních dávek za vegetaci nesmí překročit 0,41 kg/ha
Řepka olejka, jarní POST BBCH 12–39, tj. 2 pravé listy až 9 a více internodií viditelných AT 0,28 kg 200–300 l součet aplikačních dávek za vegetaci nesmí překročit 0,41 kg/ha
Řepka olejka, ozimá POST BBCH 12–39, tj. 2 pravé listy až 9 a více internodií viditelných AT 0,28 kg 200–300 l součet aplikačních dávek za vegetaci nesmí překročit 0,41 kg/ha
Tuřín POST BBCH 10–39, tj. děložní listy plně rozvinuté až do zapojení porostu AT 0,28 kg 200–300 l součet aplikačních dávek za vegetaci nesmí překročit 0,41 kg/ha
Vodnice POST BBCH 10–39, tj. děložní listy plně rozvinuté až do zapojení porostu AT 0,28 kg 200–300 l součet aplikačních dávek za vegetaci nesmí překročit 0,41 kg/ha
detail