BASF
BASF
BASF

AGRA

MAISTER

Účinná látka

Balení

600 g HDPE nádobky.
Současně s 600 g nádobkou herbicidu MaisTer je dodáváno 10 l adjuvantu Istroekol.

Charakteristika

Postřikový přípravek, selektivní postemergentní systémový herbicid ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů, včetně vytrvalých, v kukuřici.

MAISTER

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

1. Přípravek nikdy nepoužívejte samotný, pouze ve směsi s adjuvantem na bázi methylesteru řepkového oleje (Istroekol, Mero Stefes). MaisTer nelze kombinovat s běžnými smáčedly (např. Trend či Citowett).
2. Přípravek nepoužívejte do porostů ošetřených organofosfáty (např. Thimet 10 G či Dursban aj.). Porost, v němž byl použit MaisTer, nesmí být ani následně ošetřen přípravkem na bázi organofosfátu.
3. MaisTer nelze použít v kukuřici s podsevem.
4. Při dodržení doporučené dávky a aplikačních podmínek nebezpečí poškození porostu nehrozí.
5. Přípravek nedoporučujeme používat v množitelských porostech kukuřice a v kukuřici cukrové.
6. K přípravku MaisTer jsou vysoce citlivé běžně pěstované plodiny, zejména řepka, cukrovka, brambory, luskoviny, zelenina, obilniny, travní porosty. Při aplikaci je proto nutno zabránit jejich zasažení jak přímým postřikem, tak i úlety postřikové kapaliny.
7. Postřikovač je nutno po aplikaci pečlivě vyčistit.

Působení

Foramsulfuron a iodosulfuron-methyl, systémové účinné látky přípravku MaisTer, patří do skupiny sulfonylmočovin. Jejich mechanizmem účinku je inhibice enzymu acetolaktátsyntetázy. Zasažené citlivé plevele přestávají ihned po aplikaci růst, přestávají konkurovat kukuřici, objevují se na nich chlorózy, nekrózy a postupně během 2–4 týdnů odumírají. Jsou přijímány převážně listy plevelů, v menší míře i prostřednictvím kořenů z půdy a translokovány po celé rostlině včetně oddenků a rhizomů vytrvalých plevelů.

Isoxadifen-ethyl, antidot, urychluje odbourání účinných látek foramsulfuron a iodosulfuron-methyl v kukuřici, a tím zvyšuje selektivitu přípravku.

Přípravek má v závislosti na dávce a citlivosti plevelů reziduální účinnost po dobu 2–3 týdnů. Teplo, vyšší vzdušná vlhkost a vlhká půda v období aplikace účinek přípravku urychlují, sucho a další nepříznivé podmínky pro růst plevelů naopak zpomalují. Účinek přípravku není závislý na teplotě.

Spektrum účinnosti

MaisTer spolehlivě hubí v dávce 150 g/ha téměř všechny plevele běžně se vyskytující v kukuřici. Z jednoletých trav hubí např. ježatku kuří nohu, béry, proso seté a jiná prosa, oves hluchý, jílky a lipnici roční. Z dvouděložných hubí např. bažanku roční, durman obecný, heřmánky, hluchavky, hořčici rolní, kapustku obecnou, knotovku noční, kokošku pastuší tobolku, konopici rolní, laskavce, lilek černý, lebedu rozkladitou, merlíky, penízek rolní, pěťour maloúborný, ptačinec žabinec, pomněnku rolní, pryšec kolovratec, rdesno blešník, rdesno červivec, rmeny, rozrazily, ředkev ohnici, svízel přítulu, šťovík kadeřavý, violky, výdrol řepky a slunečnice, zemědým lékařský a další.

Z vytrvalých plevelů hubí zejména pýr plazivý a pcháč oset.

Nedostatečně účinkuje na pohanku svlačcovitou.

V dávce 100 g/ha klesá účinek na pýr plazivý, pcháč oset a rdesna.

Doporučení

MaisTer je velmi flexibilní přípravek. Lze jej aplikovat ve fázi 2–6 listů kukuřice, hraniční velikost je 7. list kukuřice. Při pozdější aplikaci bývají plevele zpravidla přerostlé a účinek nemusí být za všech okolností spolehlivý a zvyšuje se citlivost kukuřice k přípravku.

Přípravek se aplikuje vždy s adjuvantem Mero 33528 nebo Istroekol v dávce 2 l/ha.

Nejlepší účinnosti se dosáhne při aplikaci na mladé, aktivně rostoucí plevele za podmínek příznivých pro růst a vývoj rostlin. Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější od vzcházení do 6 listů; později účinnost, zejména za nepříznivých podmínek a u méně citlivých plevelných druhů, může klesat. Trávy jsou nejcitlivější od vzejití do konce odnožování. Nejvhodnější termín pro hubení pcháče osetu je od fáze přízemní růžice až do výšky 10–15 cm.

Při silnějším výskytu pýru, pcháče osetu a rdesen nedoporučujeme snižovat dávku přípravku pod 150 g/ha.

Na pozemcích bez výskytu vytrvalých plevelů postačuje při hubení ježatky 100–125 g/ha MaisTer + 2 l/ha Istroekol + 500 g/ha úč.l. atrazin, která rozšiřuje spektrum účinnosti herbicidu MaisTer o pohanku svlačcovitou a částečně zesiluje půdní působení přípravku.
Při sólo aplikacích MaisTer pro hubení ježatky, prosa, bérů, ovsa a dalších jednoletých trav + merlíků, laskavců, heřmánkovitých a brukvovitých plevelů, svízele přítuly, lilku černého, durmanu aj. je ve většině případů dostačující 125 g/ha MaisTer + 2 l/ha Istroekol.

Při ekonomicky významném výskytu pohanky svlačcovité a silném tlaku ostatních rdesen doporučujeme směs 125 g/ha MaisTer + 2 l/ha Istroekol + 0,5–(0,75) l/ha listového herbicidu Pardner 22,5 EC.

Pardner 22,5 EC je vhodný doplňkový herbicid nejen pro MaisTer, ale i pro jiné herbicidy (nicosulfuron, rimsulfuron, mesotrione, sulcotrione) s užším spektrem účinnosti. Doplňuje spektrum jejich účinnosti nejen o pohanku svlačcovitou a jiná rdesna, ale v závislosti na typu herbicidu i o merlíky, laskavce, lilek, durman a celkově zvyšuje razanci působení účinku na heřmánkovité, brukvovité a jiné dvouděložné plevele.

Při etapovitém vzcházení ježaky aj. prosovitých trav je možné několik systémů postemergentní ochrany s herbicidem MaisTer:
1. aplikace neuspěchat a vyčkat s termínem aplikace do vzejití hlavních vln ježatky a jiných trav. Tj. aplikovat MaisTer + Istroekol obvykle v 3.–5. listu kukuřice.
2. dělená aplikace MaisTer. Poprvé při první výrazné vlně vzešlé ježatky se aplikuje 100 g/ha MaisTer + 2 l/ha Istroekol a následně po vzejití další hlavní plevelné vlny v odstupu 7–14 dní 50 g/ha MaisTer + 2 l/ha Istroekol. Možné je přimísit do první nebo druhé aplikace MaisTer např. 0,5–0,75 l/ha Pardner nebo 500 g/ha úč.l. atrazin.
3. Kombinace 100–150 g/ha MaisTer + 2 l/ha Istroekol s dlouhodoběji půdně působícími herbicidy. Vhodné jsou kombinace 100– 125 g/ha MaisTer + 2 l/ha Istroekol + 1 l/ha Dual Gold 960 EC, nebo s 2,5–3 l/ha Gardoprim Gold plus nebo s 1 l/ha Frontier (resp. Spectrum).

MaisTer nedoporučujeme aplikovat na porost poškozený škůdci nebo oslabený nepříznivými povětrnostními podmínkami (např. mráz, kroupy či období chladu) a podmáčením. Přípravek se doporučuje použít pouze jednou za vegetaci.

Déšť 90 minut po aplikaci nesnižuje účinnost přípravku.

Popis mísitelnosti

Mísitelnost
Ověřeny jsou i kombinace s přípravky na bázi úč.l.: atrazin, dicamba, clopyralid, sulcotrione.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST od 2. do 6. listu 0,1-0,15 kg 200-400 l
detail