Chemap Agro s.r.o.

MERLIN 750 WG

Účinná látka

Balení

500 g HDPE nádobky

Charakteristika

Postřikový selektivní herbicidní přípravek ve formě vodorozpustného mikrogranulátu proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům v kukuřici a máku.

MERLIN 750 WG

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Působení

Merlin je absorbován především kořeny a vzcházejícími rostlinami. Plevele jsou ničeny při vzcházení, vzcházející rostlinky po ošetření vybělují nedostatkem chlorofylu. V dobrých vláhových podmínkách citlivé plevele obvykle nevzejdou vůbec nebo vzcházejí, vybělují a poté odumírají. V suchých podmínkách mohou plevele vzcházet z hloubky, ale vzhledem k dobrému reziduálnímu účinku v půdě je přípravek při prvních dešťových srážkách nad 15 mm aktivován a poté dochází k hubení plevelů. Spolehlivě působí na všechna růstová stádia plevelů vyskytující se v hloubce půdy do 5–7 cm. Merlin je také absorbován listy vzešlých mladých plevelů. Působí i na plevele rezistentní vůči triazinovým herbicidům (atrazin, terbuthylazin, aj.).

Přípravek má v půdě reziduální účinek po dobu několika týdnů, a proto za příznivých povětrnostních podmínek zabraňuje růstu plevelů až do doby, kdy kukuřice a mák zakryje půdu.

Merlin je ke kukuřici a máku dostatečně selektivní. Tolerance kukuřice a máku je však ovlivňována několika faktory, zejména: pH a druhem půdy, dávkou přípravku a průběhem povětrnostních podmínek. Na zásaditých a v některých případech i neutrálních půdách a na písčitých půdách může dojít k mírnému krátkodobému vybělení listů. Této skutečnosti je vhodné přizpůsobit dávkování přípravku. Vybělení listů však bývá krátkodobé a nemá vliv na vývoj rostlin ani na výnos. Rovněž silné srážky v období klíčení a vzcházení mohou poněkud zvýšit citlivost kukuřice a máku vůči přípravku. Vybělení listů však bývá krátkodobé a nemá vliv na vývoj rostlin ani na výnos.

Obdobně je ovlivňována tolerance máku. Pokud je aplikace prováděna na silně vlhkou půdu, případně v období častých a vydatnějších srážek, je vhodné použít nižší dávky. Rovněž na lehčích půdách je vhodné použít nižší dávky. Naopak na těžších, resp. humóznějších půdách, případně za sucha je možno použít dávky vyšší. S rostoucím odstupem termínu aplikace od setí klesá tolerance máku k Merlinu, proto by měla být aplikace provedena co nejdříve po zasetí, nejpozději do 3 dnů. Dodržte optimální hloubku výsevu máku, cca 3 cm. Mělké setí a setí tzv. na povrch půdy pronikavě snižuje selektivitu.

K použití herbicidů jsou výrazně citlivější zeslabené a poškozené porosty máku. Pro preventivní ochranu před půdními škůdci, rovnoměrné vzcházení a nižší citlivost porostu k herbicidům doporučujeme výsevy pouze kvalitně namořeného osiva.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, béry, proso seté; durman obecný, plevele heřmánkovité, hluchavky, hořčice rolní, kokoška pastuší tobolka, laskavec ohnutý, lilek černý, merlík bílý, penízek rolní, ptačinec žabinec, rdesno blešník, rdesno červivec, šrucha zelná.
Plevele méně citlivé: čirok obecný, drchnička rolní, svízel přítula, violky, slunečnice roční.

Doporučení

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Po ošetření kukuřice přípravkem Merlin 750 WG může dojít ke zpravidla přechodným projevům fytotoxicity - vybělení listů ošetřených rostlin, a to především na kamenitých a na písčitých půdách s nízkým obsahem organického podílu.

Citlivost odrůd ošetřovaných rostlin konzultujte s držitelem registrace. Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze přípravek aplikovat.

Je nutné dodržet předepsanou hloubku výsevu plodin včetně zahrnutí řádků. Mělké setí a setí na povrch půdy riziko fytotoxicity výrazně zvyšuje! Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Pokud po preemergentní aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Návod k použití

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
Přípravek nelze použít v množitelských porostech!
Držitel registrace uvede na etiketě postup čištění, který byl navržen a doložen v rámci žádosti o re-registraci.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice PRE do 4 dnů po zasetí AT 0,1-0,13 kg 200-400 l max. 1×
Mák PRE do 3 dnů po zasetí AT 0,08-0,13 kg 200-400 l max. 1×
detail