Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

METRIPHAR 70 WG

Účinná látka

Charakteristika

Selektivní postřikový herbicid ve formě dispergovatelného mikrogranulátu k hubení plevelů v porostech brambor, hrachu, rajčat a vojtěšky.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku Metriphar 70 WG nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.
Na písčitých půdách s obsahem humusu pod 1 % Metriphar 70 WG nelze použít.
SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 metrů vzhledem k povrchové vodě.o vzdálenosti) vzhledem k povrchové vodě.
SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při postemergentním použití do brambor a rajčat: Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 3 m, při 75 % a 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.
SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při preemergentním použití do brambor: Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 3 m, při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.

Působení

Metriphar 70 WG obsahuje 70% účinné látky metribuzin, která patří chemicky do skupiny triazinonů. Působí jako půdní i listový herbicid. Do klíčících plevelů se dostává výhradně prostřednictvím půdy, při aplikaci na vzešlé plevele se navíc uplatní působení listovou plochou. Plevelohubný účinek přípravku trvá asi 12 týdnů, podle druhu půdy, půdní vlhkosti a teploty. Přípravek má široké spektrum účinnosti, spolehlivě hubí většinu dvouděložných plevelů a také některé jednoděložné plevele.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: bažanka roční, heřmánky, hluchavky, hořčice rolní, chrpa modrák, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, lebedy, lilek černý (pouze ve stádiu děložních lístků), lipnice roční, mák vlčí, merlík bílý, mléče, pěťour maloúborný, ptačinec žabinec, rdesno červivec, rdesno ptačí, rozrazily, ředkev ohnice, violka rolní, zemědým lékařský.

Méně citlivé plevele: ježatka kuří noha, laskavce, pohanka svlačcovitá, rdesno blešník.

Nedostatečně jsou hubeny svízel přítula a vytrvalé hlubokokořenící plevele jako např. pcháč oset nebo pýr plazivý.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době ošetření - aplikační dávky:

Brambor - preemergentně: po poslední proorávce naslepo, před vzejitím bramboru 0,5–0,75 kg/ha; dávka 0,5 kg/ha se aplikuje v raných bramborách a na lehkých půdách nebo postemergentně: při výšce rostlin bramboru max. 10 cm - 0,5 kg/ha.

Rajče výsadby - postemergentně po zakořenění sazenic.

Rajče výsevy - postemergentně ve fázi 4 pravých listů, tj. BBCH 14.

Při aplikaci přípravku musejí být rostliny rajčat suché a nepoškozené.

Růstová fáze plevelů: aplikace dle růstových fází plodin.

Maximální počet aplikací: 1× za vegetační sezonu .

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Herbicidní film nesmí být bezprostředně po aplikaci přípravku porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami.

Na písčitých půdách s obsahem humusu pod 1 % přípravek nelze použít!

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Pokud po preemergentní aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Při postemergentní aplikaci přípravku může dojít k zpravidla přechodné fytotoxicitě, která se projevuje prožloutnutím porostu, drobnými nekrózami na okrajích listů nebo zpomalením růstu ošetřených rostlin bramboru.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem registrace!

Následné plodiny: Před výsevem následných plodin musí být provedeno mechanické zpracování půdy (orba, kultivace) do hloubky min. 15 cm - co nejdříve po sklizni. Po sklizni plodiny v obvyklém termínu (kromě brambor, které jsou sklizené jako velmi rané nebo rané) lze jako následné plodiny vysévat ozimé obilniny. Po bramborách, které byly sklizené jako velmi rané nebo rané, lze po mechanické kultivaci vysévat hrách nebo mrkev.

Náhradní plodiny: Při použití přípravku nelze po předčasné likvidaci porostu vyloučit poškození náhradní plodiny.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Držitel registrace uvede na etiketě postup čištění (s trojím vypláchnutím), který byl navržen a doložen v rámci žádosti o re-registraci.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
všechny indikace
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
všechny indikace
1
1
1
1
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
preemergentní aplikace do brambor
5
3
3
1
postemergentní aplikace do brambor a rajčat
5
3
1
1

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor POST brambory do 10 cm AT 0,5 kg 200–400 l max. 1×
Brambor PRE po poslední proorávce na slepo AT 0,5-0,75 kg 200–400 l max. 1×
Rajče POST výsevy, po vytvoření 4. listu u výsevů AT 0,5 kg 400-600 l max. 1×, nepoužívat ve sklenících a fóliovnících
Rajče POST výsadby, po zakořenění 0,5 kg 400-600 l
detail