Chemap Agro s.r.o.

MILAGRO EXTRA 6 OD

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody
Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Doporučení

Dávka vody: 200–400 l vody/ha

Max. počet ošetření: 1× za vegetaci plodiny (jednorázově nebo dělenou aplikací 0,5 + 0,25 l/ha)

Růstová fáze plodiny v době aplikace:

- kukuřice setá: BBCH 12–18, fáze 2–8 listů

Růstová fáze plevelů v době aplikace:

- dvouděložné plevele jednoleté: BBCH 12–16, fáze 2–6 listů;

- ježatka kuří noha: BBCH 12–19, od 2 listů až do počátku odnožování.

Účinek na nově vzcházející ježatku kuří nohu se zvyšuje dělenou aplikací dávek 0,5 l/ha a 0,25 l/ha po 10 až 14 dnech.

Spektrum účinnosti:

Citlivé plevele v dávce 0,5 l/ha: laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), penízek rolní (Thlaspi arvense), violky (Viola spp.), ptačinec žabinec (Stellaria media).

Citlivé plevele v dávce 0,65 l/ha: ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli), heřmánek pravý (Matricaria chamomilla), svízel přítula (Galium aparine).

Citlivé plevele v dávce 0,75 l/ha: merlík bílý (Chenopodium album).

Méně citlivé plevele: rdesno červivec (Polygonum persicaria), opletka obecná (Polygonum convolvulus).

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity v podobě chlorotických skvrn na listech, retardace růstu případně slabých deformací.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Pozor na odrůdy citlivé na sulfonylmočoviny.

Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení.

Nelze vyloučit nepříznivý vliv na jakost ošetřených rostlin nebo rostlinných produktů!

Na podzim téhož roku lze po orbě vysévat ozimou pšenici a ozimý ječmen. Nelze vyloučit poškození ozimého ječmene na zásaditých půdách. Setí jiných obilnin v tomto termínu konzultujte s držitelem povolení.

Na jaře následujícího roku lze vysévat všechny plodiny.

Jako náhradní plodina může být po orbě použita kukuřice.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! Obzvláště citlivé jsou řepka a zeleniny.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech inbredních linií kukuřice.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice
3
3
1
1

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 12–18 (fáze 2–8 listů) AT 0,5-0,75 l 200-400 l max. 1×, jednorázově nebo aplikace dělená 0,5 + 0,25 l/ha
detail