Chemap Agro s.r.o.

MISTRAL

Účinná látka

MISTRAL

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe2
- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

SPe3
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Další omezení
- Přípravek vykazuje zvýšenou pěnivost.
- Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze při aplikaci do lnu zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 3 m a při 90 % redukci na 1 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

PRE aplikace - plevele citlivé: heřmánek terčovitý, heřmánkovec nevonný, hluchavky, kokoška pastuší tobolka, konopice napuchlá, merlík bílý, penízek rolní, ptačinec žabinec, violka rolní, zemědým lékařský; - plevele méně citlivé: opletka obecná v dávce 0,5 kg/ha. POST aplikace - plevele citlivé: heřmánek terčovitý, hluchavka nachová, kokoška pastuší tobolka, konopice napuchlá, merlík bílý, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, zemědým lékařský; - plevele méně citlivé: heřmánkovec nevonný, hluchavka objímavá, violka rolní.

Doporučení

Růstová fáze plodiny:
- preemergentní aplikace: po poslední proorávce naslepo, před vzejitím bramboru;
- postemergentní aplikace: do 10 cm výšky bramboru.
Růstová fáze plevelů: BBCH 10–16, tj. děložní listy až 6 pravých listů.
Maximální počet aplikací: 1× za vegetaci.
Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku. Na lehkých půdách a při pěstování raných odrůd je nutné dodržet dávku přípravku Mistral max. 0,5 kg/ha.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Vlhké půdní podmínky zvyšují účinnost u preemergentních aplikací. Při použití přípravku nelze vyloučit projevy fytotoxicity - chlorózy a popálení listů.
Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem registrace!
Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách s obsahem humusu pod 1 % přípravek Mistral nelze použít. V rámci normálního osevního postupu není volba následných plodin omezena v případě, že dojde k předčasné zaorávce brambor, lze jako náhradní plodiny vysévat jarní ječmen, kukuřici, rajče, hrách nebo červený jetel.
Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Mistral.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. Přípravek vykazuje zvýšenou pěnivost.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
Brambory
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
Brambory
5
3
3
1

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor PRE po poslední proorávce naslepo AT 0,5-0,75 kg 200–300 l max. 1×
Brambor POST do 10 cm výšky bramboru AT 0,5 kg 200–300 l max. 1×
detail